Merwedeschool voor Openbaar Basisonderwijs

Hobbemastraat 3 3372 XG Hardinxveld-Giessendam

Schoolfoto van Merwedeschool voor Openbaar Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten eindtoets

Dit onderdeel van de schoolgids is het meest omstreden. Welke resultaten ga je vermelden en welke niet? De suggestie wordt gewekt, dat de resultaten iets zeggen over de kwaliteit van het onderwijs. Die relatie is echter niet zo eenvoudig. De school meet bij de start van de basisschool geen gegevens bij de kinderen van 4 jaar die beoordelen wat het kind in aanleg in zijn mars heeft. Wel meten we na 8 jaar basisschool wat de kinderen hebben bereikt na het volgen van ons onderwijs. De school is trots op de behaalde eindresultaten, die passend zijn gebleken voor de leerling populatie. Als we onze oud-leerlingen na 2 jaar voortgezet onderwijs volgen, blijkt dat deze leerlingen nog steeds het onderwijstype volgen op grond van het advies van onze school.

Opbrengsten eindtoets IEP groep 8

Jaar      Totaal gemiddelde

2019     84,4

2020 geen eindtoets afgenomen als maatregel rondom het corona-virus

2021     81,7

2022    83,1

2023    80,6

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviesprocedure

Eind groep 6 starten we op Ikc Merwede gesprekken samen met ouders en kind voor een passende doorstroom naar de middelbare school. We willen bij iedere leerling inzicht krijgen in de verwachtingen, ambitieniveaus en ideeën. Op basis daarvan kunnen kinderen en ouders gaan oriënteren op vervolgscholen, bijvoorbeeld door open dagen of informatieavonden te bezoeken al vanaf groep 7.

De passende doorstroom zal na elke afname van de IEP toetsen eind groep 6, midden groep 7 en eind groep 7 met u en uw kind besproken worden en eventueel aangepast worden op basis van de ontwikkeling van uw kind.  

Leerlingen van groep 8 krijgen voor februari het doorstroomadvies. Dit advies wordt gebaseerd op aspecten als leeraanpak, sociaal emotionele ontwikkeling, creatief vermogen en leerresultaten.  In februari maken leerlingen de landelijke IEP doorstroomtoets. De doorstroomtoets is een objectief tweede gegeven en kan reden zijn voor een heroverweging van het schooladvies. 

Eind maart melden leerlingen zich aan tijdens de regionale inschrijfdagen bij de gekozen middelbare school. Na het inschrijven delen wij het onderwijskundig rapport met de middelbare school, zodat uw kind goed begrepen kan worden. Rond juni is de kennismaking met de nieuwe mentor en klas.   

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven