School met de Bijbel De Regenboog

Steek 2 3372 XX Hardinxveld-Giessendam

 • Schoolfoto van School met de Bijbel De Regenboog
 • Schoolfoto van School met de Bijbel De Regenboog
 • Schoolfoto van School met de Bijbel De Regenboog
 • Schoolfoto van School met de Bijbel De Regenboog
 • Schoolfoto van School met de Bijbel De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk, want dat komt ten goede aan de ontwikkeling van uw kind. Vanuit dat perspectief bieden wij u deze schoolgids aan, met praktische informatie en achtergrondinfo van De Regenboog. Bovendien wordt beschreven wat we belangrijk vinden, waar we voor gaan en hoe wij het onderwijs organiseren.

Daarnaast kunt u lezen op welke manier we op school onze ambities waar proberen te maken en hoe dat er in de praktijk van alledag uitziet. Ook vindt u relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier.

L.M. de Pater MA MSc, voorzitter college van bestuur

J.J. Melse, directeur School met de Bijbel De Regenboog

Waar ouders staat, kan ook verzorgers gelezen worden.

Schoolvereniging TriVia

Deze school maakt onderdeel uit van TriVia, een vereniging van christelijke basisscholen. Die scholen kennen elk hun eigen kleur. Tegelijk hebben ze een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten en ambities. Daarin verwoorden we waar de scholen voor staan en wat u van ons mag verwachten.

Op de scholen van TriVia krijgen kinderen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien. We bieden hen een veilige omgeving, waarin ze hun talenten kunen ontdekken en ontwikkelen. We laten ons daarbij inspireren door de Bijbel, die de basis is van ons handelen en daarin richting geeft.

Dat uit zich in vier ambities:
1. Wij vormen leerlingen tot verantwoordelijke mensen, met lef en vertrouwen, die van betekenis zijn
2. Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen.
3. Wij zijn professionals die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen.
4. Wij investeren in betrokkenheid van ouders en de plaatselijke gemeenschap.

De TriVia-scholen hebben als moto: voor bijzonder goed onderwijs.

TriVia is een vereniging.

Als ouder kunt u lid worden van TriVia en zo bijdragen aan de ontwikkeling van onze scholen. Voor informatie: www.pcpo-trivia.nl - organisatie- vereniging TriVia.

Samenstelling van het college van bestuur:

 • Dhr. L.M. de Pater (Len) - voorzitter bestuur@pcpo-trivia.nl
 • Mevr. J. Korevaar (Coby)

Samenstelling van de raad van toezicht: 

 • Dhr. A.C. Friedrich (Anne) - voorzitter
 • Dhr. A.M. Buitenhuis (Aron)
 • Dhr. A.J.B. den Hartog (Arie)
 • Mevr. S. Rietveld-Haanschoten (Fia)
 • Dhr. R.M. de Rover (Richard)
 • Dhr. C. van Vliet (Cor)
 • Dhr. J.W. Vlot (Jan Wouter)

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr): 

 • Dhr. F. van der Kooij (Floris) - voorzitter gmr@pcpo-trivia.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vertrouwen
 • Verbinden
 • Ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij aanvang van schooljaar 2023-2024 heeft School met de Bijbel De Regenboog 239 leerlingen. Gedurende het schooljaar groeit dat aantal vanwege de voortdurende toestroom van nieuwe leerlingen die de leeftijd van 4 jaar bereiken en vervolgens starten in groep 1. Ons leerlingenaantal laat een structurele lichte groei zien.

In schooljaar 2023-2024 geven we onderwijs in 12 groepen, bestaande uit zowel combinatiegroepen (twee leerjaren in één groep / klaslokaal) als enkele groepen (leerlingen van één leerjaar in één groep).

Uw kind aanmelden op De Regenboog

Op De Regenboog is geen wachtlijst. Nieuwe leerlingen zijn altijd van harte welkom, mits de ouders onze grondslag kunnen onderschrijven of willen respecteren.

De procedure om uw kind aan te melden is als volgt:

 1. U neemt initiatief tot een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek. Dat kan via onze website: https://www.regenboog-hardinxveld.nl/nieuwe-leerlingen/kennismaking-en-aanmelden/
 2. De directeur neemt contact met u op om deze kennismaking, inclusief rondleiding door het schoolgebouw, in te plannen.
 3. In het kennismakingsgesprek wordt de christelijke identiteit en de wijze waarop dit vormgegeven wordt, toegelicht. Ook wordt uitgelegd hoe wij ons onderwijs aanbieden.
 4. Vervolgens kunt u uw kind online aanmelden op onze school via: https://www.triviascholen.nl/aanmelden/smdb-de-regenboog/
 5. Als de inschrijving is afgerond, ontvangt u van ons een bevestiging.
 6. In mei ontvangt u een uitnodiging voor de 'informatieavond voor nieuwe leerlingen'. Deze vindt halverwege juni plaats.
 7. Een aantal weken voordat uw kind 4 jaar wordt en onze school zal gaan bezoeken, ontvangt u van de leerkracht van de instroomgroep een uitnodiging met meer informatie, onder andere over wenmomenten en diverse praktische zaken.

Indien u al een schoolgaand kind heeft en u uw volgende kind aanmeldt, doorloopt u de procedure vanaf stap 4. Een kennismakingsgesprek en rondleiding zijn dan immers overbodig, aangezien u al bekend en vertrouwd bent met onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor- en naschoolse opvang wordt aangeboden in de nabijgelegen Merwedeschool, waar BSO Merwedeplein gehuisvest is. Deze BSO biedt ook opvangmogelijkheden tijdens de schoolvakanties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op De Regenboog is geen vertrouwenspersoon, maar wel een contactpersoon aanwezig. De vertrouwenspersoon is een extern iemand die volledig buiten de schoolorganisatie staat en zich daardoor belangeloos kan opstellen. Op pagina 21 wordt in de tekst onder 'klachtenregeling' meer informatie gegeven over deze vertrouwenspersoon.

De contactpersoon daarentegen, is juist iemand binnen De Regenboog die laagdrempelig te benaderen is en een herkenbaar persoon vormt voor leerlingen en ouders. De contactpersoon binnen onze school is Nienke de Waard (n.dewaard@regenboog-hardinxveld.nl).

Op de website wordt het verschil tussen beide functies uitgebreid toegelicht: https://www.uitgeverijpica.nl/artikelen/contactpersoon-vertrouwenspersoon-maak-het-verschil.

Terug naar boven