CBS de Schakel

Vondellaan 26 3842 EH Harderwijk

Schoolfoto van CBS de Schakel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van kleuters volgen wij met Leerlijnen ParnasSys, dat gebaseerd is op gerichte observaties door de leerkracht.  

Vanaf groep 3 worden leerlingen gevolgd met methodetoetsen. De uitslagen op de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen worden ingevoerd in LeerUniek en door de leerkracht(en) geanalyseerd.

In februari en juni worden methode-onafhankelijke toetsen van Leerling in Beeld (voorheen Cito LVS) afgenomen om de aardigheidsgroei in rekenen, spelling, technisch - en begrijpend lezen in kaart te brengen.

De uitslagen op de methode-onafhankelijke toetsen worden met het hele team geanalyseerd op een studiedag. De trendanalyses zien wij als kansen om ons onderwijs op kind- , groeps- en schoolniveau te optimaliseren. De interne begeleiders vullen met de gegevens van de trendanalyses de Schoolrapportage in, dat gebruikt wordt als verantwoordingsdocument naar Stichting, MR en inspectie.

Naar aanleiding van uitslagen en observaties worden leerlingen ingedeeld in één van de drie instructieniveaus: het basis-, het intensieve - en het verrijkende niveau.

Wij werken met het leerstofjaarklassensysteem. Naast voordelen kleven er nadelen aan deze organisatievorm. Het gemiddelde kind bestaat niet. Oplossingen als doubleren (blijven zitten) bij een vertraagde ontwikkeling en versnellen (een klas overslaan) blijken zelden een oplossing te zijn. Daarom kiezen wij steeds vaker voor een eigen leerlijn voor bepaalde vakgebieden. Zo hebben wij een tiental leerlingen met dyslexie voor wie voor taal en spelling een eigen ontwikkelingsperspectief is opgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig en prettig voelen op onze school. Veel aandacht besteden we aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Dit doen we met Kanjertrainingen. In de Kanjertraining ligt de nadruk op gedrag. Kinderen gedragen zich, net als volwassenen, verschillend in verschillende situaties.

Wij leren kinderen op zoek te gaan naar wie ze zijn. Als Leader in Me school werken wij met de metafoor van de boom. Ben je 'geworteld'? Sta je stevig? Richt je je op waar je invloed op hebt?

Vanuit een gezonde grondhouding gaan we op zoek naar de ander, want niemand leeft voor zichzelf alleen. Als je goed luistert naar de ander, dan kan samenwerken zomaar méér zijn dan een compromis, dan wordt 1+1=3 en niet: 1+1=1,5.

Onze school wil wereldgericht onderwijs geven. De school is een oefenplek voor het leven. Zorg goed voor jezelf én voor de ander. Onze leerlingen hebben de toekomst in hun handen. En als leerkrachten mogen wij hen helpen om veel te verwachten en groots te dromen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Jij bent de verandering
  • Samen is beter dan alleen
  • Jij bent van waarde

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven