CBS de Schakel

Vondellaan 26 3842 EH Harderwijk

Schoolfoto van CBS de Schakel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeel proberen we voor rust in de klas zoveel mogelijk op te vangen met bekende gezichten voor de kinderen. De duo-collega van de leerkracht bijvoorbeeld. Wanneer dit niet lukt, kunnen we een beroep doen op de vaste invallers binnen onze stichting.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het kind op de basisschool. Ervaringen opgedaan in het concrete spel, kunnen later geabstraheerd en geautomatiseerd worden als basisvaardigheden. Ook het bevorderen van de zelfstandigheid is een belangrijk gegeven.

Wij werken met thema’s. Een methodiek die wij daarbij gebruiken is LOGO3000. Door een beredeneerd aanbod van de woordenschat, passend binnen onze visie op ontwikkelingsgericht leren, spelen de leerlingen in verschillende speel-leerhoeken en krijgen zij in 2 jaar tijd minimaal 3000 woorden aangeboden.

Speciale aandacht is er voor een vloeiende overgang van groep 2 naar groep 3, waarbij wij de verworvenheden van het kleuteronderwijs meenemen in groep 3: de zelfstandigheid van de leerlingen, het samenwerken, het spelend en bewegend leren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 4 vormen de methoden per vakgebied het uitgangspunt van werken. Om er zorg voor te dragen dat het onderwijsaanbod op hoog niveau is, gebruiken wij moderne methoden, die goed op elkaar afgestemd zijn. Ook maken wij kritisch gebruik van de handleiding. Een schooldag in de bovenbouw begint met een viering, al dan niet in de kring. Na de viering staan rekenen en taal op het lesrooster. De rest van de morgen en 's middags volgen de andere vormingsgebieden. Ook hier wisselen spanning en ontspanning elkaar af.

Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de groep, worden er keuzes gemaakt in lestijd. Een groep die moeite heeft met lezen, zal extra leestijd nodig hebben. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze school wil nog beter tegemoet komen aan leerlingen die onvoldoende uitdaging krijgen in het reguliere aanbod.

Onze onderbouwcoördinator is gefaciliteerd om leiding te geven aan differentiatie en verrijking van het leerstofaanbod.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven