Harderwijkse Montessorischool Het Koraal

Triasplein 7 3845 GC Harderwijk

 • Bewegen is goed voor lichaam en geest.
 • Onze school staat vol planten om de kinderen te leren zorgdragen voor hun omgeving.
 • In en om de school staan planten om de kinderen te leren zorgdragen voor hun omgeving.
 • Schoolfoto van Harderwijkse Montessorischool Het Koraal

Het team

Toelichting van de school

Binnen het team zijn er een aantal functies te onderscheiden:

 • De directeur is eindverantwoordelijk voor de school, voor de dagelijkse gang van zaken op school en is eerste aanspreekpunt voor ouders.
 • De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor het lesgeven binnen zijn/ haar groep. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de ouders van die groep.   

Binnen het team zijn ook aparte taken: 

 • De Interne begeleider (IB) begeleidt de zorg aan leerlingen en groepen leerlingen op onze school. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingvolgsysteem op onze school. Ook onderhoudt zij de externe contacten.
 • De ICT-stimulator stimuleert en ondersteunt het ICT-gebruik op school. Tevens is hij de contactpersoon voor de bovenschoolse ICT-coördinator.
 • De taalcoördinator organiseert de groepsoverstijgende activiteiten rond taal. 
 • De techniekcoördinator heeft als taak de leerkrachten te ondersteunen bij het integreren van het techniekonderwijs.
 • De kartrekker Montessori stuurt de werkgroep Montessori aan en ondersteunt de directrice bij het integreren van het montessoriconcept.
 • De administratief medewerker, verzorgt de administratie van de school.
 • De conciërge, zorgt dat de school er representatief uit ziet.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, proberen we vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school, dan proberen we het intern op te lossen. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden altijd goed begeleid in hun werkzaamheden, daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als u niet thuis voor opvang kunt zorgen, kunt u dit aangeven bij de directie om samen naar een oplossing te zoeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen werken met het ontwikkelingsmateriaal van Maria Montessori. Via zintuigelijk materiaal en taal -en rekenmaterialen leren zij door middel van hun eigen individuele leerlijn. Kinderen besteden tijd aan zorg voor de omgeving en krijgen vakoverstijgend thematisch onderwijs, ook wel kosmisch onderwijs genoemd.  

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De montessorimaterialen worden in 2023-2024 geïntegreerd in ons onderwijs. Tot de integratie volledig is, worden de materialen ondersteund met methodes. Kosmisch onderwijs krijgt een vaste plek in ons onderwijs. Via vakoverstijgende lessen bieden we jaarlijks wisselende thema's aan. 

Op een montessorischool zitten leerlingen van verschillende leeftijden in een groep. We noemen de groepen bouwen. In onze onderbouw zitten de kinderen van groep 1 en 2, in de middenbouw de kinderen van groep 3, 4 en 5, in de tussenbouw de kinderen van groep 6 en 7. Groep 8 is momenteel nog een jaargroep en zal  in een later stadium bij groep 6 en 7 voegen. Dit zal dan de bovenbouw genoemd worden. Door het werken in heterogene groepen, leren de kinderen op verschillende manieren samen te werken en elkaar te helpen.

Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Vandaar dat leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 langer naar school gaan op vrijdagmiddag. 

De kinderen werken de eerste drie uur van de ochtend ononderbroken aan de verschillende vakken op school. Zij mogen binnen deze tijd zelf het moment kiezen wanneer zij een stukje fruit of een andere (gezonde) snack eten. De voorbereide omgeving komt voort uit de leerdoelen die kinderen nieuw aangeboden krijgen, of nog moeten maken. Het automatiseren van basisvaardigheden als rekenen en taal is een dagelijks terugkerend onderdeel.

Taal

We besteden veel tijd aan taal, zowel schriftelijk als mondeling. Naast spelling, grammatica en woordenschat besteden we ook aandacht aan goed kunnen luisteren, goed leren praten en meningen vormen. Het montessorimateriaal TaalDoen! speelt een belangrijke rol binnen ons taalonderwijs. Leesonderwijs is bij ons een belangrijk onderdeel. Elke ochtend starten wij de dag met lezen. Dat kan voorlezen zijn in de onderbouw of zelfstandig lezen op een plek naar keuze in de tussenbouw. Daarnaast ondersteunen de docenten kinderen waarvoor lezen nog lastig kan zijn. In groep 3 wordt gebruik gemaakt van de methode Veilig Leren Lezen. Voor het overige technisch- en begrijpend lezen in de groepen 4 t/m 8 gebruiken wij de leesmethodes Nieuwsbegrip en Dia tekstenlab. De methodes zorgen voor rijke teksten binnen de actualiteit (nieuwsbegrip) of voor aansluiting bij het thema (tekstenlab). Verder gebruiken wij de methode Pit Taal en Pit spelling. 

Rekenen

We spreken binnen de basisschool over rekenen en wiskunde. Het Montessorimateriaal biedt veel uitdaging. Kinderen kunnen daarmee al op jonge leeftijd met wiskundige uitdagingen bezig zijn. Leerlingen krijgen op hun niveau afgestemde rekenopdrachten binnen de digitale leeromgeving van Snappet en in de voorbereide omgeving worden de kinderen uitgedaagd door het materiaal van 'Met Sprongen Vooruit'. 

Kosmisch onderwijs

Kosmisch Onderwijs is een wezenlijk onderdeel binnen het Montessorionderwijs. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, wetenschap& techniek, Engels,  maar ook de creatieve vakken en maatschappelijke betrokkenheid zijn hierin ondergebracht en worden niet als aparte vakken, maar juist in samenhang aangeboden door middel van thema's. Hiervoor gebruiken we een driejarige cyclus. Het jaar bestaat uit vijf periodes en elke periode staat er een ander thema centraal. Door het maken van excursies en uitstapjes, die aansluiten bij het thema, proberen we niet alleen de wereld naar het kind te brengen, maar ook het kind naar de wereld.

 Bewegingsonderwijs

Sporten is goed voor lichaam en geest. Het is van belang voor de fysieke en sportieve ontwikkeling van de kinderen, maar ook voor de sociale ontwikkeling. In de onderbouw staat beweging dagelijks op het rooster. Dit vindt plaats in de gymzaal, het speellokaal of buiten op het plein. Daarnaast hebben kinderen 1 keer per week les van een vakleerkracht. Vanaf de middenbouw hebben de kinderen twee keer per week gymles. De gymzaal van de school is inpandig. De vakdocent verzorgt onze gymlessen eenmaal per week. De tweede keer gym verzorgen onze docenten zelf. Zij hebben hier speciale scholing in gehad. 

Schoolzwemmen

De groepen 5 en 6 zwemmen één keer per 14 dagen op vrijdagochtend een uur in zwembad ‘De Sypel’. Het schoolzwemmen wordt ook wel een ‘natte gymles’ genoemd. Kinderen moeten in het bezit zijn van hun A-diploma. Tijdens de lessen wordt survivalzwemmen aangeboden. Vanuit het zwembad zal u als ouder niet worden geïnformeerd, mocht u meer informatie willen over de vorderingen tijdens het schoolzwemmen dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De leerkrachten zijn als eerste verantwoordelijk voor het bieden van passende ondersteuning aan alle kinderen van hun groep, zowel op pedagogisch als didactisch gebied. Een leerkracht kan daarbij gebruik maken van de ervaring en expertise van zijn/haar collega’s en uiteraard van de ouders/verzorgers. Als een leerkracht een zekere handelingsverlegenheid ervaart en behoefte heeft aan adviezen, dan wordt de interne begeleider (IB-er) geraadpleegd. De interne begeleider is een specialist op het gebied van leerlingenzorg. Leerkracht, IB-er en ouders/verzorgers maken afspraken op welke wijze passende extra-ondersteuning geboden gaat worden en leggen deze afspraken vast in een plan. Na uitvoering wordt het plan geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Plannen en evaluaties worden bijgehouden in het zogeheten “groeidocument” in Parnassys; op deze wijze kunnen alle betrokkenen het proces volgen en bewaken. Naast het raadplegen van de interne begeleider kan ook worden besloten de leerling te bespreken met een orthopedagoog van het Kenniscentrum van Proo. Dit gebeurt in een HGPD-gesprek tussen leerkracht, IB-er en de orthopedagoog. HGPD staat voor handelingsgerichte procesdiagnostiek. Op deze wijze wordt nog meer expertise gebundeld om beter antwoord op de vragen van het kind en het handelen van de leerkracht te kunnen geven. Tot slot kan er voor gekozen worden specialisten van het Steunpunt Onderwijszorgkoepel in te schakelen. Dit zijn specialisten uit het speciaal onderwijs. Belangrijk is dat ouders/verzorgers vanaf het eerste moment bij de ondersteuning van hun kind betrokken worden en blijven. Ouders en school hebben één gemeenschappelijk belang: het belang van het kind! Dit vraagt van allen een oplossingsgerichte benadering. Lees hier ons SOP.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het team van De Bogen heeft scholing gevolgd op het gebied van onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen. Met de kennis die daar is opgedaan zullen we de komende jaren verder bouwen aan een beredeneerd adaptief aanbod van ons onderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Inpandige peuterspeelzaal, Schakelklas (extra taalonderwijs) en Buitenschoolse opvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in onze school. We werken samen metpeuterspeelzaal Het Tamboerijntje van de SKH en met de buitenschoolse opvang van Prokino. Voorschoolse opvang kan ook georganiseerd worden door Prokino, maar niet in ons gebouw.

Op Het Koraal krijgen de onderbouwgroepen 1 en 2 een breed en uitdagend aanbod. Voornamelijk door het ruime aanbod van montessorimaterialen. Er is ruim aandacht voor beginnende geletterd- en gecijferdheid, het zogenaamde voorbereidend rekenen en taal. Daarnaast is er veel tijd en aandacht voor de sociaal-emotionele vorming, kunst en cultuur in brede vorm en bewegingsonderwijs. Onze insteek is onderzoekend en ontdekkend leren in kleine groepen en ruime begeleiding. Er is een sterke samenwerking tussen de onderbouwleerkrachten en de groepsleerkrachten van groep 3 om een doorlopende leerlijn te garanderen. Hiervoor maken we ook gebruik van ons leerlingvolgsysteem Parnassys. In overleg met elkaar en met ouders/verzorgers stellen de groepsleerkrachten (streef)doelen op voor het jonge kind op het gebied van Taal (beginnende geletterdheid en taalgebruik), Spel, Rekenen (tellen, getalbegrip, meten en meetkunde), motoriek en op sociaal-emotioneel gebied. De ontwikkeling op deze doelen worden gevolgd via Parnassys Leerlijnen.

We bieden extra taalonderwijs aan in de schakelklas d.m.v. logo 3000. Dit is een methode- gericht op de woordenschat. 

Terug naar boven