Harderwijkse Montessorischool Het Koraal

Triasplein 7 3845 GC Harderwijk

  • Bewegen is goed voor lichaam en geest.
  • Onze school staat vol planten om de kinderen te leren zorgdragen voor hun omgeving.
  • In en om de school staan planten om de kinderen te leren zorgdragen voor hun omgeving.
  • Schoolfoto van Harderwijkse Montessorischool Het Koraal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij namen voorheen de eindtoets van IEP af. De uitslag van de IEP-eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én een advies voor het Voortgezet Onderwijs. De score oplezen, rekenen & wiskunde en taalverzorging als totaal en per vakgebied wordt voor een optimaal advies gewogen. De rapportage op de IEP-eindtoets bestaat uit: leerlingenrapporten, een groeps- en schooloverzicht.

De uitslagen van de IEP-toets zijn passend bij de verwachting die we hadden. De referentieniveaus zijn in het 3 -jaargemiddelde boven de signaalwaarde.  Wij namen voorheen de eindtoets van IEP af. De uitslag van de IEP-eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én een advies voor het Voortgezet Onderwijs. De score oplezen, rekenen & wiskunde en taalverzorging als totaal en per vakgebied wordt voor een optimaal advies gewogen. De rapportage op de IEP-eindtoets bestaat uit: leerlingenrapporten, een groeps- en schooloverzicht.

Vanaf aankomend schooljaar is de eindtoets veranderd in een doorstroomtoets. Aangezien wij het DIA-LVS hebben om onze leerlingen te monitoren, zullen wij ook de doorstroomtoets van DIA gebruiken. De uitslag van de doorstroomtoets geeft informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én een advies voor het VO. De score op lezen, rekenen & wiskunde en taalverzorging als totaal en per vakgebied wordt voor een optimaal advies gewogen. De rapportage van doorstroomtoets bestaat uit: leerlingenrapporten, een groeps -en schooloverzicht.

De uitstroom 

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kerndoelen vormen het uitgangspunt voor ons onderwijs en wij raadplegen de uitwerkingen van SLO. Wij gebruiken dit samen met onze LVS-toetsen om de leerdoelen in de juiste periode aan te bieden.

De leerkracht kent het dossier van de leerling en volgt het ontwikkelingsproces van de leerling, bijv. door niet-methodegebonden toetsen, observatielijsten, overige observaties, diagnostische gesprekken en kindgesprekken (=reflectie). De vorderingen worden bijgehouden  in een (individueel) periodeplan in Parnassys. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd m.b.v. Vensters en observaties. De leerkracht is verantwoordelijk en zorgt in samenspraak met de IB, wanneer nodig, voor interventies

Middels toetsen van DIA-LVS toetsen wij de tussentijdse resultaten. Alle leerkrachten analyseren de toetsen en hieruit vloeien persoonlijke leerdoelen voort. Deze worden opgesteld in samenwerking met de leerlingen. De tussenopbrengsten op schoolniveau worden geanalyseerd in mijnschoolplan door de IB en besproken met de directeur. Vervolgens wordt er een schoolanalyse gepresenteerd aan het hele team. De kwaliteit van onderwijs wordt tijdens kwaliteitsgesprekken ook besproken op bovenschool niveau met de directeur onderwijs en collega directeuren en IB'ers.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgen de leerlingen van school een advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt gegeven aan de hand van een aantal elementen en wordt zorgvuldig opgesteld door de leerkracht(en) van groep 8 (en ev. groep 7) in overleg met de interne begeleiding en de directeur. Bij het advies is onder andere de schoolloopbaan van uw kind (met name de laatste jaren) van belang evenals de verschillende resultaten van bijvoorbeeld observaties, methodetoetsen, halfjaarlijkse toetsen DIA en gedrag en werkhouding.

Het voorlopige advies wordt in een gesprek (uiterlijk eind januari) met leerling en ouder(s)verzorger(s) gedeeld voorafgaand aan de afname van de DIA doorstroomtoets (afname is in de 1e 2 weken van februari). Op deze manier wordt er gelegenheid gegeven aan leerling en ouder(s)verzorger(s) om met de leerkracht van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld over hoe het advies tot stand is gekomen en hoe de verdere aanmelding bij het voortgezet onderwijs verloopt. Als school vinden we het belangrijk hier aandacht voor te hebben.

Na de uitslag van de doorstroomtoets (uiterlijk 15 maart) volgt uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet motiveren. Als ouder(s)verzorger(s) het niet eens zijn met het advies, is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de leerkracht, eventueel samen met de intern begeleider en/of de directeur. In het uiterste geval kan daarbij verwezen worden naar de klachtenregeling van de school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om tot leren te komen is het nodig dat een kind goed in zijn vel zit. Welbevinden geeft aan of het kind in staat is om te profiteren van het onderwijsaanbod en zich te ontwikkelen. In het montessorionderwijs werken we vanuit het vertrouwen in een kind. Vanuit dat vertrouwen vergroot het kind zijn zelfstandigheid. Wij gebruiken de vragenlijsten van Vensters om het welbevinden en de zelfstandigheid (in dit geval de autonomie) van de leerlingen te monitoren. Op school leren de kinderen elkaar te accepteren en te waarderen. Wij hechten veel waarde aan het aanleren van sociale vaardigheden, zodat het kind goed contacten kan leggen, nu en in de toekomst.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfstandigheid
  • Vertrouwen
  • Welzijn

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven