De Vlieger

Deventerweg 83 3843 GC Harderwijk

Schoolfoto van De Vlieger

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Vlieger wordt geen eindtoets afgenomen voor groep 8.

De leerlingen gaan naar de Internationale SchakelKlas (ISK), stromen eerder uit vanwege de uitzetprocedure van de ID, krijgen een huis in een andere woonplaats of gaan naar een ander AZC.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kennis is meetbaar. Vaardigheden en gedrag van kinderen zijn zichtbaar maar moeilijk in getallen uit te drukken. Voor ons is ieder mens anders, iedereen heeft sterke en zwakke kanten. Iedereen heeft een ander ritme en tijd nodig. Wij vinden het van belang dat kinderen zich op sociaal-emotioneel en creatief gebied goed ontwikkelen. Ondanks dat we dit niet direct kunnen meten volgen wij dat uiteraard, in overleg met de ouder, zo goed mogelijk. Toetsen die informatie verschaffen over de ontwikkeling van de kinderen. De ontwikkelingen worden vergeleken met de landelijke norm.

Groep geel
Leer- en ontwikkellijnen jonge kind in (observatie lijn in ParnasSys)

Groep blauw, paars, rood, oranje en groen
DMT
PI Dictee
AVI
TTR
Toetsen LOGO 3000
Doelen nieuwkomers (observatie lijn in ParnasSys)

Extra toetsen (indien mogelijk na zoveel weken onderwijs en/of toetsresultaten van bovenstaande toetsen):
BOOM
TAK (taaltoets alle kinderen)

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor de leerlingen van de Vlieger is het niet mogelijk om een schooladvies te geven, omdat zij vaak maar heel kort bij ons op school zijn en al eerder uitstromen naar een ander AZC of school in de nieuwe woonplaats. De leerlingen van groep 8 gaan naar de Internationale SchakelKlas (ISK). NB om uit te stromen naar het ISK moet de leerling 12 jaar zijn.

De schooladviezen die in het tabel hieronder staan, kloppen niet. Dit zijn oude gegevens van de reguliere school (hetzelfde brinnr en in juli 2019 gesloten)

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op AZS De Vlieger besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Een kind dat zich goed voelt, is tot meer in staat en dat bevordert de leerprestaties. We bevorderen dit welbevinden en een veilige omgeving door de vaste schoolregels (overzicht regels en afspraken), de verschillende groepsregels, de methode ‘Wereldreizigers’, KickFit! (aanpak gericht op het versterken van pedagogisch klimaat, inzicht en preventief handelen) en een aanpak in geval van pesten.  

Uitgangspunten pedagogisch klimaat inclusief gedragsafspraken “De school moet een plek zijn waar kinderen zich thuis voelen”. Een warm klimaat geeft veiligheid en vertrouwen.  Hoe doen wij dat?  Wij hebben respect voor elkaar en iedereen is gelijkwaardig. Wij houden rekening met verschillen, ongeacht persoon of cultuur en we stellen ons hierin actief op. Eén van de belangrijkste waarden is openheid. Iedereen heeft het recht om gehoord en gezien te worden en zichzelf te zijn. Wij werken aan de zelfredzaamheid en weerbaarheid van de kinderen. Wij helpen kinderen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Kinderen zijn ondanks hun verschillen gelijkwaardig en hebben recht op optimale kansen om zich te ontplooien.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Samenwerken en respect
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven