De Vlieger

Deventerweg 83 3843 GC Harderwijk

Schoolfoto van De Vlieger

In het kort

Toelichting van de school

AZS De Vlieger staat in de wijk Tweelingstad in Harderwijk.  De school telt ongeveer 75 leerlingen, verdeeld over 5 groepen bestaande uit leerjaar 1 tot en met leerjaar 8. Onze school bestaat uit leerlingen die op het asielzoekerscentrum wonen en leerlingen met een status (taalklas).

Onze gemeenschappelijke visie op onderwijs luidt: ‘niet ieder kind is gelijk daarom leveren wij onderwijs op maat’.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol
  • Welbevinden
  • Samenwerken en respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op AZS De Vlieger is steeds afhankelijk van de in- en uitstroom op asielzoekerscentrum in Harderwijk en het aantal statushouders in Harderwijk. 
Vanaf het schooljaar 2021-2022 worden ook de Oekraïense vluchtelingen in Harderwijk en Ermelo op onze school ingeschreven.

Het aantal fluctueert tussen de 50 en 100 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
62
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als er op school een vermoeden is dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan doorlopen wij de stappen van de meldcode en kunnen wij een melding doen. Het gaat hier om vermoedens van fysiek geweld, psychisch of seksueel geweld en/of vermoedens van verwaarlozing. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals, zoals leerkrachten, of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Verwijsindex als onderdeel van de meldcode Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien en zijn er verschillende organisaties die zich bezighouden met een kind en/of een gezin. Het is belangrijk dat de hulpverleners daarvan weten; de hulp kan in samenwerking met elkaar veel beter verlopen. Met het Verino signaleringssysteem (verwijsindex Noord-Veluwe) wordt bijgehouden of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind. Als meerdere instanties in het systeem een melding doen over een kind vindt er een ‘match’ plaats. De instanties komen met elkaar in contact en de ouders worden hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Terug naar boven