KC De MarsWeijde

Erve Odinck 5 7773 DE Hardenberg

 • Dus: Persoonsvorming, zelfvertrouwen, kinderen veerkracht leren en flexibel leren zijn. Vanuit eigenaarschap en ruimte voor talent.
 • Dus: we creëren een rijke leeromgeving. Nieuwsgierigheid is de start van het leren. We zijn nieuwsgierig naar elkaar en leren samen.
 • Dus: werken vanuit de Gouden driehoek vanuit vertrouwen en geloof in de ontwikkeling van elk kind met als basis de Vreedzame school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij willen staan voor de brede ontwikkeling van elk kind. De resultaten van de tussen- en eindtoetsen zijn hier belangrijke indicatoren in voor wat betreft de vakken: taal, lezen en rekenen. Maar ook de andere kennisgebieden en expressievakken tellen mee net als de vaardigheden en competenties die geleerd worden door de Vreedzame school aanpak.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen aan het einde van de basisschoolperiode meer dan voldoende vaardigheden en kennis aangeleerd hebben om vanuit die basis verder te kunnen groeien.

   

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten

Op de MarsWeijde vinden we kindgericht onderwijs belangrijk. We stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op de behoeften van de kinderen. Om goed te kunnen zien wat kinderen nodig hebben gebruiken we verschillende methodes. We observeren kinderen tijdens het werken, we gaan met hen en hun ouders in gesprek, we nemen methode-onafhankelijke toetsen af (2 x per jaar) en we meten vanaf groep 6 het leerpotentieel van de kinderen. 

In de groepen 1 en 2 gebruiken we een observatiesysteem om de vaardigheden van kinderen in beeld te brengen. Dit doen we met behulp van de 'Leerlijnen jonge kind'. 

Voor de methode-onafhankelijke toetsen wordt vanaf komend schooljaar leerlingvolgsysteem van BOOM uitgevers. Dit doen we vanaf groep 3. We nemen de toetsen af voor rekenen, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. 

Voor het meten van het leerpotentieel wordt gebruik gemaakt van de leerpotentietoetes van BOOM en in groep 8 wordt de NIO afgenomen. Met deze toets is het mogelijk om te kijken welke mogelijkheden een kind heeft en dit wordt dan op een andere manier gemeten dan de schoolvakken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken hoe goed een kind abstract kan denken, logica kan toepassen op reken- en taalgebied en hoe het ruimtelijk inzicht is. Dit kan helpen om te zien wat een kind nodig heeft bij het leren. 

Eindtoets groep 8

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht en deze wordt in april gemaakt. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt begin maart. Daarna wordt dus de eindtoets gemaakt. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. Wij gebruiken de eindtoets van Route 8.

Kwaliteitszorg

Van de school wordt verwacht dat ze voortdurend werkt aan kwaliteitsverbetering. Hiervoor is binnen onze stichting Chrono een kwaliteitszorgsysteem in gevoerd. (Volgens de opzet van het INK*) *INK staat voor Instituut Nederlandse Kwaliteit.  De dagelijkse praktijk op de MarsWeijde wordt regelmatig onder de loep genomen. Ons onderwijs voortdurend verbeteren is ook onze ambitie.  

We gebruiken daarvoor diverse instrumenten: 

Een zelfevaluatie instrument,  Enquêtes (leerkrachten, ouders, leerlingen, Inspectierapport(en,) Methode-onafhankelijke toetsen, NIO, Route 8, Kwaliteitskaarten ZIEN! leerlingvragenlijsten. 

In het voorjaar van 2021 vroegen wij ouders leerkrachten en leerlingen opnieuw om hun mening te geven over het onderwijs en de veiligheid op school. Dit deden we d.m.v. een enquête (kwaliteitskaart) waarop leerkrachten, ouders en leerlingen, een mening kunnen geven over de gang van zaken in de school. De vragen in de lijsten zijn gebaseerd op het toezicht kader van de inspectie en de resultaten zijn met het team en de MR gedeeld.

De resultaten van de kwaliteitskaarten, maar ook de zelfevaluatie, de enquêtes en de inspectierapporten worden in het team en met de medezeggenschapsraad besproken.   Binnen Chrono zijn er prestatie-indicatoren vastgesteld. Ook voor onszelf hebben we normen opgesteld. De resultaten van bovengenoemde instrumenten worden daar mee vergeleken. Als deze onder de norm scoren, levert dit actiepunten op voor het komende schooljaar of schoolplan.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies en voortgezet onderwijs

Op de MarsWeijde hanteren wij het protocol 'Verwijzing en voortgezet onderwijs'.

Samengevat doorlopen wij samen met het kind en de ouder(s)/verzorger(s) de volgende stappen:

 1. Midden groep 7 (januari) stellen wij als team een voorlopig advies op. Dit advies wordt gegeven en toegelicht door de leerkracht met het kind en met de ouders.
 2. Eind groep 7 (april/mei) wordt dit advies opnieuw bekeken en besproken met de betrokkenen in het eindgesprek (groep 7). Indien nodig wordt het advies bijgesteld door de school.
 3. Midden groep 8 wordt n.a.v. de actuele BOOM toetsresultaten, de NIO toets en de ontwikkelingen van het kind onderzocht of het voorlopige advies nog juist is. Indien nodig wordt het voorlopig advies bijgesteld door de school. 
 4. In januari groep 8 ontvangt het kind en de ouder(s)/verzorger(s) het definitieve advies.
 5. In maart groep 8 maken de kinderen de Doorstroomtoets. De resultaten van de Doorstroomtoets kunnen resulteren in een hoger advies - als de score hoger is dan het gegeven advies. Een lager advies n.a.v. de Doorstroomtoets is niet mogelijk - ook niet als het resultaat lager is dan het advies. Het definitieve advies blijft dan ongewijzigd. Na deze stap is het advies definitief.

Het kind/de ouder(s)/verzorger(s) kiezen met dit definitieve advies een school voor voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De kernwaarden zijn door team, ouders en kinderen afzonderlijk tijdens visie bijeenkomsten bepaald.

Kinderen moeten zich veilig voelen om tot groei te komen. 

Dat wil zeggen: veilig fouten durven maken, veerkracht tonen wanneer het mis gaat maar ook iedereen in hun waarde laten. je hebt hart, oog en oor voor iedereen. Je voelt je daardoor gehoord en gezien en je doet er toe.

Ook je mening mag je geven vol zelfvertrouwen en je mag weten dat je best doen net zo gewaardeerd wordt dan je cijfers.

Je bent zelf (mede)verantwoordelijk voor je eigen leerproces, m.a.w je mag zelf meebeslissen -eigenaarschap- en je lost kleine conflicten vreedzaam op.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • veerkracht
 • zelfvertrouwen
 • eigenaarschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven