Christelijke Basisschool De MarsWeijde

Erve Odinck 5 7773 DE Hardenberg

 • Dus: Persoonsvorming, zelfvertrouwen, kinderen veerkracht leren en flexibel leren zijn. Vanuit eigenaarschap en ruimte voor talent.
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De MarsWeijde
 • Dus: werken vanuit de Gouden driehoek vanuit vertrouwen en geloof in de ontwikkeling van elk kind met als basis de Vreedzame school.

Het team

Toelichting van de school

Het team van CBS De MarsWeijde kenmerkt zich door ambitie, enthousiasme en betrokkenheid.

Er is veel kennis en expertise aanwezig op verschillende gebieden. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, een arrangeur onderwijs en een arrangeur kinderopvang. Daarnaast wordt gewerkt met een managementteam en stuurgroepen die inhoudelijk de verbeterplannen aansturen. Het team stelt het belang van het kind voorop bij alles wat ze doen. en maken keuzes passend bij de visie en missie.

Er wordt in het te vormen IKC samengewerkt met het kinderdagverblijf en de opvang. De MarsWeijde heeft overeenkomsten gesloten met verschillende Hogescholen voor het bieden van stageplaatsen. 

Overzicht groepen en leerkrachten:  

De groepen zijn verdeeld in 4 bouwen. Binnen die bouw zijn er groepsleerkrachten, is er een IB er en zijn er ondersteunende medewerkers (leerkrachten en onderwijsassistenten). Deze ondersteuning is mogelijk gemaakt door de inzet van de middelen die we vanuit het ministerie krijgen naar aanleiding van de Coronasituatie (Het Nationaal Programma Onderwijs). Samen zijn de leerkrachten, IB-ers en ondersteuners verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de bouw. 

 • Groep 1 a; juf Lidy en juf Jeanet
 • Groep 1 b: juf Gerlinde en juf Aronne
 • Groep 1 c: juf Eline en juf Marita 
 • Groep 2 a: juf Ingrid en juf Evelien
 • Groep 2 b: juf Miranda en juf Bianca 
 • IB er: juf Lenneke
 • Ondersteuning: juf Monique  

 • Groep 3 a: juf Tineke en juf Rebecca. Na de herfstvakantie: juf Janneke en juf Rebecca
 • Groep 3 b: juf Nienke en juf Tineke. Na de herfstvakantie: juf Lisette en juf Nienke
 • Groep 3 c: juf Heleen en juf Nelleke
 • Groep 4 a: juf Gerdien en juf Gerda
 • Groep 4 b: juf Sandra en juf Gerda
 • IB -er: juf Andrea 
 • Ondersteuning: juf Marjo, juf Wendy v. S, juf Hanneke, juf Evelien. Na de herfstvakantie: juf Marjo, juf Hanneke, juf Tineke

 • Groep 5 a: juf Janny en juf Tanja, 
 • Groep 5 b: juf Ria en juf Emma
 • Groep 6 a: juf Marianne en juf Emmy
 • Groep 6 b: juf Wendy B. en juf Hermien
 • Groep 6 c: juf Wendy v S en juf Emma  
 • IB er: juf Martine
 • Ondersteuning: juf Michelle , juf Hermien en juf Tanja, juf Linda 

 • Groep 7 a: meester Peter en juf Laura. Vanaf november juf Mirjam en juf Laura
 • Groep 7 b: meester Matthijs
 • Groep 8 a: meester Ben en juf Laura, 
 • Groep 8 b: juf Bertine en juf Helga 
 • IB - er: juf Martine
 • Ondersteuning: juf Laura en juf Emma

 • Gym voor groep 1-8: meester Jeroen

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangers en vervanging bij ziekte en verlof 

Wanneer een leerkracht zich ziek meld bij de directie, wordt dat z.s.m. doorgegeven bij Onderwijsbureau Twente (OBT). Zij zoeken dan een invaller. Ze benaderen eerst de invallers die bij Chrono in dienst zijn – de A poolers. Zijn die allemaal bezet, dan worden er andere invallers benaderd – de B Poolers. Daarbij moeten ze in de gaten houden dat deze invallers niet te vaak voor Chrono gaan werken, want anders ontstaan er door de Wet Werk en Zekerheid verplichtingen om hen in dienst te nemen. Ze mogen dan een tijd lang niet invallen voor Chrono-scholen. Het kan voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. Als dat zo is benaderen we onze part time werkende collega’s. Kunnen zij niet, of zijn ze al aan het werk, dan verdelen we de kinderen over andere groepen. Duurt de ziekte langer dan één dag en is er nog geen vervanger beschikbaar, zullen we u vragen om de kinderen thuis te houden, of zelf voor opvang te zorgen.   

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 Alle scholen in ons samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht beschrijven in een School Ondersteunings Profiel (SOP) de basiszorg die de school biedt. Ook wordt de zorg die daarnaast geboden kan worden beschreven. Deze extra zorg hangt onder andere af van professionalisering en ervaring van de teamleden en van de mogelijkheden van het gebouw. De extra zorg verschilt dus per school. Op deze wijze willen we een breed aanbod neerleggen, zodat we veel verschillende kinderen kunnen bedienen door aan hun onderwijsbehoeften tegemoet te komen.

Het SOP bestaat uit een typering van de school, kengetallen, een zelfevaluatie, het inspectieoordeel, de expertise op gebied van extra ondersteuningsbehoeften, structurele voorzieningen, stimulerende- en belemmerende factoren van de school, conclusies en ambities. Het School Ondersteunings Profiel is ook op te vragen bij de directie.

Als een kind aangemeld wordt bij een school, heeft de school zorgplicht. Dat betekent dat als de school niet voldoende tegemoet kan komen aan de behoeften van een kind, de school samen met de ouders zoekt naar een passende plek. Dat kan het speciale (basis) onderwijs (SBO of SO) zijn, maar dat kan ook een andere basisschool zijn, die wel de expertise en mogelijkheden in huis heeft die nodig zijn. De school meldt het kind in samenspraak met de ouders bij de Commissie voor Advisering en Toewijzing (CAT) aan en brengt de onderwijsbehoeften in beeld. De CAT bekijkt welke plek het beste past. De CAT maakt gebruik van het SOP van alle scholen uit het samenwerkingsverband en weet dus op welke onderwijsvoorziening het kind op zijn of haar plek zal zijn. 

Een samenvatting van het SOP van CBS de Marsweijde

 Op onze school zijn kinderen met extra onderwijsbehoeften welkom. We streven ernaar om samen met ouders en eventuele externe deskundigen een passend aanbod te bieden. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het vormgeven van dit onderwijs. Ook kan de orthopedagoge, de GGD, Samen Doen of een andere partij die bij het kind betrokken is uitgenodigd worden bij het gesprek met ouders en school.

 Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig dan dat we kunnen bieden op onze school. In dit geval zoeken we samen met ouders naar een passender plek.  De basisondersteuning beschrijven we in onze weekplanning. We differentiëren in instructie, aanbod, verwerking en leertijd. 

 Kinderen met kenmerken van dyslexie worden begeleid vanuit de basiszorg. Tevens is er een rekenspecialist vanuit de basiszorg om in te zetten op ondersteuning bij het rekenen.  Een sterk punt van onze school is dat we kinderen en ouders laten meedenken over de vraag wat een kind nodig heeft middels gesprekken tussen het kind, de ouders en de leerkracht. Onderwijsbehoeften worden genoteerd in een digitaal groeidocument die ouders (thuis) in kunnen kijken.  Extra ondersteuning kunnen we soms bieden middels een arrangement. Dit arrangement bestaat uit hulp aan het kind door een onderwijsassistent, begeleiding voor het kind of de leerkracht door een gedragsspecialist of coaching van leerkrachten door gespecialiseerde ambulant begeleiders. Arrangementen moeten met behulp van een orthopedagoog bij het samenwerkingsverband worden aangevraagd. Dit gebeurt altijd in samenspraak met ouders en waar mogelijk het kind. 

 Op onze school is er meer dan een gemiddelde expertise beschikbaar aan kinderen met extra onderwijsbehoeften op gebied van lichamelijke beperkingen en er is ruime ervaring met (zeer) moeilijk lerende kinderen en kinderen met een visuele beperking. 


 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij onze opvang en peuterspeelzaal 'De Beestenboel' wordt er gewerkt met een rijk aanbod vanuit Uk en Puk. Het reguliere aanbod wordt aangeboden in 2 ochtenden peuterspeelzaal. Er zijn kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben om een voldoende (taal-)niveau te bereiken om in groep 1 volop mee te kunnen doen. Voor deze kinderen bieden we het VVE traject. Het VVE traject houdt in dat peuters niet 2, maar 4 ochtenden in de week naar de peuterspeelzaal komen. Zo wordt er extra aanbod gegeven om de gebieden die meer aanbod nodig hebben te stimuleren. Als dit kind naar groep 1 gaat, is er een warme overdracht tussen de leidster van de peuterspeelzaal en de IB er van de kleuterbouw. Onderwijsbehoeften worden in kaart gebracht, het groeidocument wordt geschreven. De leerkracht van groep 1 en 2 zal in samenspraak met ouders en leidster de ondersteuning die nodig in voortzetten op een wijze die werkbaar is in de kleutergroep. Als het nodig is, wordt deze extra hulp ook in hogere groepen doorgezet om de doorgaande lijn te waarborgen


Terug naar boven