school voor speciaal basisonderwijs de Oase

Gramsbergerweg 50 A 7772 CX Hardenberg

 • De hoofdingang aan de Gramsbergerweg.
 • Het logo van onze school.
 • zandbak en speeltoestel bij de kleuteringang.
 • klimtoestel en voetbalveld
 • grasplein met zicht op voetbalveld.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is wegens ziekte of andere ernstige zaken zal in eerste instantie worden getracht een vervanger(ster) aan te trekken. Lukt dit niet dan zal worden geprobeerd intern een oplossing te vinden. Als we geen oplossing kunnen vinden, zijn we gedwongen een groep (eventueel bij toerbeurt) vrij te geven. U krijgt hier dan (in verband met het vervoer) zo vroeg mogelijk bericht van.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In ons schoolteam werkt een logopedist/dyslexiespecialist van Connect-logopedie, voor kinderen met spraak- taalachterstanden.

We werken samen met kinderfysiotherapie, ergotherapie, logopedist/dyslexiespecialist en ambulant begeleiders voor gedrag (voormalig cluster 4), lichamelijke beperkingen (voormalig cluster 3) en begeleiders van Kentalis (spraak-taalproblematiek).

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Veel activiteiten lopen door elkaar heen of worden gecombineerd. Een strakke scheiding is moeilijk te maken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is bij benadering. In de praktijk zal het nooit precies zijn. Kan per week wat verschillen.

Thema's, projecten en buitenschoolse activiteiten hebben hier ook invloed op.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

3.1.1 Zorgbeleid op school

Alle leerlingen van de Oase hebben specifieke zorg nodig. Daarom is onze zorg en ons onderwijs gericht op het individuele kind, waarbij het kind het uitgangspunt is. De wijze waarop onze orthopedagogische (opvoedkundige) en ortho-didactische (hulp bij leerproblemen) aanpak gestalte krijgen is omschreven in ons schoolplan. Alle leerlingengegevens worden in Parnassys ingevoerd en gearchiveerd. (zie 2.10) Bij binnenkomst in de school wordt van elke leerling een dossier gemaakt waarin de gegevens zijn vastgelegd die door de school van herkomst zijn aangeleverd. Dit dossier wordt tijdens de schoolloopbaan aangevuld met de eigen gegevens. Tevens wordt bij binnenkomst een ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld op grond van de aangeleverde gegevens. Een leerling wordt geplaatst in een groep op grond van leeftijd, cognitie (kennis en kunnen) en aanpassingsmogelijkheid binnen een groep. Voor vakgebieden wordt een groepsplan gemaakt. Voor leerlingen die niet mee kunnen doen binnen het groepsplan, wordt een individueel plan vastgesteld. Deze plannen worden tijdens de leerlingbespreking geëvalueerd en, waar nodig aangepast.  

3.1.2 Intern begeleider (IB-er)

Onze intern begeleider, juf Ineke van Faassen is vrijgesteld van lesgevende taken. Zij is verantwoordelijk voor leerkrachtondersteuning en leerlingenzorg. Zij organiseert de leerlingenzorg, onderhoudt de externe contacten met ambulante dienstencentra en de basisscholen binnen ons samenwerkingsverband, voor zover dit de leerlingenzorg betreft. Zij regelt de procedures en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de leerlingenzorg door de leerkrachten en onderwijsassistenten. De vorming en opzet van het leerlingen-dossier, het opstellen van de jaarlijkse toets kalender en het regelen van de groeps/leerlingenbesprekingen vallen onder haar verantwoordelijkheid. Tot haar takenpakket behoort:

 • Leerkrachtondersteuning
 • Verantwoordelijk voor uitvoeren leerlingenzorg
 • Afnemen en verwerken van diverse toetsen (niet zijnde de methodegebonden toetsen die door de leerkrachten worden afgenomen)
 • Leidinggeven aan de groeps- en leerlingenbesprekingen
 • Leidinggeven aan de vergaderingen van de Commissie van Begeleiding
 • Begeleiding en uitvoering van het aanvankelijk leesonderwijs in de kleutergroep
 • Ondersteuning bieden bij het groepsgebeuren
 • Contacten onderhouden met de AB-ers
 • Verantwoordelijk voor de planning en toetsmomenten en voor de juiste afname en verwerking van de toetsscores.
 • Analyse van de toetsresultaten en bespreking van de scores en remediëring met de collega’s.

3.1.3 Onderwijsassistenten

Op de Oase zijn 6 onderwijsassistenten (parttime) werkzaam. De onderwijs-assistenten ondersteunen de leerkrachten bij het onderwijs in de groepen of werken met kleine groepjes leerlingen in de tussenwerkruimtes, tussen de lokalen in. Middels een schuifdeur zijn deze ruimtes verbonden met de lokalen.

3.1.4 Logopedie en dyslexie

De logopedist/dyslexiespecialist van Connect logopedie, juf Anouk, werkt op maandag, woensdag en donderdag bij ons op school. Ze behandelt kinderen met spraak-, taal-, gehoor- en communicatieproblemen. De aandacht gaat met name uit naar de leerlingen in de onderbouw. In de midden- en bovenbouw kunnen leerlingen op verzoek van de leerkracht of intern begeleider een onderzoek krijgen om te bepalen of logopedische begeleiding nodig is. Het doel van de logopedie op school is het verbeteren van communicatieve vaardig-heden en bijbehorende voorwaarden binnen de spraak- en taalontwikkeling die ervoor zorgen dat een kind effectiever kan communiceren met zijn omgeving. De leerlingen van groep 2 worden jaarlijks gescreend. Zo nodig volgt verder onderzoek. Als een kind logopedische begeleiding krijgt, wordt dit afgestemd met de ouders en de betreffende leerkracht. Als wij denken dat een leerling in aanmerking komt voor behandeling dyslexie, melden we, in overleg met de ouders, het kind aan voor een onderzoek. Onderzoek en behandeling vinden plaats op school.

3.1.5 Fysiotherapie

Twee dagen per week zijn fysio-/ergo therapeuten (juf Marjolein en juf Marianne) van De Haere, op school aanwezig om leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, ondersteuning te bieden. Wanneer daartoe aanleiding bestaat kunnen leerlingen door de therapeut worden getest. Als therapie nodig blijkt, neemt de therapeut contact op met de ouders om het e.e.a. te bespreken. Bekostiging gaat via de ziektekosten verzekering van de ouders. Vrijdagochtend is de gymvakdocent bezig met leerlingen in de gymzaal. Op dat moment een speciale doelgroep, waarbij ook de fysiotherapeut meedoet in de gymles. Leerlingen met een fysieke beperking hebben ook die ochtend (naast een andere gymles met de gymgroep) gym. 

3.1.6 Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Daar we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouders/verzorgers op eigen initiatief en voor eigen rekening c.q. op medische indicatie hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren, is er beleid opgesteld voor alle scholen van de Chrono getiteld "Leerlingenzorg door externen onder schooltijd". T.a.v. externe hulp onder schooltijd in en buiten de school staat het bevoegd gezag hier afwijzend tegenover. Echter, indien er sprake is van een medische indicatie kan hierop een uitzondering worden gemaakt, mits gesproken kan worden over een geregistreerde, erkende behandelaar. In dat geval dient er door de ouders/ verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een contract met daarin een "verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid" aan school te worden afgegeven. Op die wijze wordt bewerkstelligd dat de school c.q. het bevoegd gezag, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en/of producten. U vindt de beleidsnotitie op de website van de Chrono en van de school.  

3.1.7 Passend onderwijs

Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte worden extra begeleidingsuren, andere materialen of extra hulp (onderwijsassistent) ingezet. Zij werken het grootste deel van de dag mee met het school-groeps-gebeuren en vallen uiteraard ook onder de “gewone” schoolse zorg. De extra zorg wordt gecoördineerd door de Intern Begeleider (IB-er). Ze heeft daartoe o.a. regelmatig overleg met de ambulante begeleider van de desbetreffende leerling, de ouders en de groepsleerkracht. Tijdens dit overleg wordt het handelingsplan en het ontwikkelingsperspectief geëvalueerd en, waar nodig, opnieuw vastgesteld. De extra ondersteuning van de leerkracht en de inzet van de IB-er worden aanvullend bekostigd uit middelen van het samenwerkingsverband. Leerlingen worden uitsluitend toegelaten met een toelaatbaarheidsverklaring van de CAT. 
Zie verder hoofdstuk 3 - passend onderwijs.

3.1.8 Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor veel leerlingen, en zeker op onze school, geldt dat ze slechts goed tot leren komen in een omgeving die veiligheid, rust, orde en regelmaat biedt. Wij trachten dit te bereiken door het stellen (en toepassen) van regels, aandacht te schenken aan problemen/klachten van de leerlingen, gebruik te maken van dagritmekaarten (pictogrammen waarop de dagindeling wordt aangegeven) en vooral elke leerling te laten merken dat hij/zij wordt gewaardeerd en geaccepteerd zoals hij/zij is. De aanpak van SWPBS speelt hierin ook een centrale rol. Daarnaast worden sociale vaardigheden ook geoefend met onderdelen uit de methode “Goed gedaan”.

Een aantal leerlingen met dezelfde problemen oefenen in groepjes, waarin, o.a. door middel van spel,  kinderen leren inzicht te krijgen in hun “handicap”, maar ook hoe ze hiermee om moeten gaan. De methode “Rots en water” wordt ingezet vanaf groep 4/5 of voor samengestelde groepen van kinderen die door de leerkracht geselecteerd zijn. De kinderen leren door deze training, startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Drie leerkrachten binnen de school hebben de bevoegdheid om deze lessen te geven.   Kinderen met leer- en/ of gedragsproblemen hebben hulp nodig. Deze extra hulp heet zorgverbreding. Meestal is de dagelijkse zorg van de leerkracht voor de kinderen in de groep genoeg. Soms heeft een kind extra hulp/ begeleiding, met andere woorden “zorgverbreding”, nodig. De hulpvraag van de leerkracht wordt besproken in de commissie van begeleiding (CVB) en samen met de leerkracht wordt een plan gemaakt.  

3.1.9 Groeps-/leerlingenbespreking

Minimaal twee keer per jaar worden alle leerlingen besproken in een groeps- en leerlingenbespreking in aanwezigheid van de groepsleerkracht, intern begeleidster en, op verzoek van de intern begeleider, de orthopedagoog. De resultaten en observaties van de kinderen uit de betreffende groep worden besproken en acties/reacties hierop vastgesteld. De leerkracht verwerkt deze bespreking in een (groeps)handelingsplan en in het ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief wordt elk half jaar geëvalueerd en bijgesteld. Tijdens deze evaluatie wordt ook de mogelijkheid voor terugplaatsing van de leerlingen naar de school van herkomst besproken. Voor het protocol “Terugplaatsingsbeleid” zie onze website. Leerlingen met specifieke problemen worden geagendeerd voor bespreking in de commissie van begeleiding.

Doelstelling groeps-/leerlingbespreking

 • vaststellen van de vorderingen van de leerlingen;
 • signalering van stagnaties in de ontwikkeling (zowel didactisch als pedagogisch);
 • signaleren van problemen in de onderwijsleersituatie;
 • zoeken naar oplossingen op groeps- en individueel niveau.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven