school voor speciaal basisonderwijs de Oase

Gramsbergerweg 50 A 7772 CX Hardenberg

  • De hoofdingang aan de Gramsbergerweg.
  • Het logo van onze school.
  • zandbak en speeltoestel bij de kleuteringang.
  • klimtoestel en voetbalveld
  • grasplein met zicht op voetbalveld.

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van sbo de Oase, schooljaar 2022-2023, een christelijke school voor speciaal basisonderwijs.  

De schoolgids is voor ouders en verzorgers van kinderen op de Oase en voor ouders die belangstelling hebben voor onze school. Kenmerkend voor onze school is dat wij specialistische zorg bieden aan basisschoolkinderen uit onze regio. Zorg die de reguliere basisschool niet kan bieden. Wij werken hard aan het gevoel van eigenwaarde, opbrengsten en inspiratie. In deze schoolgids vindt u ook praktische informatie over wie wij zijn, wat wij doen en wat wij willen, maar ook namen, adressen, informatie over het bestuur, de medezeggenschapsraad, de organisatie van de school, enz. De schoolgids wordt jaarlijks opgesteld/aangepast en gepubliceerd via de website van onze school.

Ouders die zich oriënteren op plaatsing van hun kind op onze speciale school voor basisonderwijs worden gewezen op de schoolgids bij het kennismakingsgesprek. Wij blijven u op de hoogte houden van ontwikkelingen in onze school middels ons wekelijkse infoblad.
Voor verdere informatie of toelichting kunt u contact opnemen met de directie.  

Namens het team,

Lianne Meulenkamp, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uniek
  • Talent
  • Veilig en vertrouwd
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

protocol e-mail, internet en sociale media - zie Chrono beleidsplan.

protocol agressie, geweld en sexuele intimidatie - zie SWPBS.

school- en klassenregels - idem

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Informatie over het samenwerkingsverband vindt u op:  http://www.veldvaartenvecht.nl/

Terug naar boven