Christelijke Basisschool It Fundamint

Offingaweg 32 9074 AK Hallum

  • Deze foto is genomen in de laatste schoolweek.
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool It Fundamint

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Naast dat we naar de leerling zelf kijken maken we ook gebruik van 'de Plaatsingswijzer' bij de advisering over het voortgezet onderwijs. Daarbij wordt gekeken naar de Citoscores uit het leerlingvolgsysteem van de leerjaren 6, 7 en 8. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingen op It Fundamint worden gevolgd in hun ontwikkelingen door het afnemen van methode gebonden toetsen en de methodeafhankelijke toetsen van het Citoleerlingvolgsysteem in januari en juni. De ontwikkeling en voortgang is af te lezen uit grafieken die u kan inzien tijdens de rapportgesprekken. Daarnaast is er natuurlijk de observatie van de leerkracht om het kind te volgen. In de kleutergroepen gebruiken we het volgsysteem ’Onderbouwd’. Toetsgegevens van leerjaar 6 en 7 worden ingevuld in de plaatsingswijzer om een nauwkeurige voorspelling van de centrale eindtoets te krijgen voor de leerlingen van leerjaar 8 in april. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Hier vindt u het rapport van de inspectie.

Terug naar boven