Jong Geleerd

Schoolstraat 5 1165 HB Halfweg

  • Schoolfoto van Jong Geleerd
  • Schoolfoto van Jong Geleerd
  • Schoolfoto van Jong Geleerd
  • Schoolfoto van Jong Geleerd
  • Schoolfoto van Jong Geleerd

Het team

Toelichting van de school

Het team van Jong Geleerd bestaat uit een directeur en een adjunct directeur. Samen vormen zij de directie van Jong Geleerd. 

Het zorgteam bestaat uit twee zorgcoördinatoren/intern-begeleiders. Het zorgteam van Jong Geleerd stuurt op gedeelde verantwoordelijkheid en heeft de verantwoordelijkheid over de inrichting en het functioneren van de structuur van ondersteuning voor leerlingen op de school. Daarnaast houdt het zorgteam zich samen met de directie bezig met de uitvoering van het onderwijskundig gedeelte van het schoolplan ter verbetering van het onderwijs op de school. De zorgcoördinator is naast de groepsleerkracht(en) aanspreekpunt voor ouders als het om specifieke zorgvragen gaat m.b.t. hun kind. Het zorgteam ondersteunt de groepsleerkracht en de onderwijsondersteuners waar het de zorg en begeleiding van kinderen betreft en begeleidt hen bij het pedagogisch-  en didactisch handelen.

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de groep waaraan zij lesgeven en zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers bij vragen over hun kind. De vakleerkrachten hebben een specifieke expertise en geven lessen voor o.a. bewegingsonderwijs en Engels.

De onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners ondersteunen de groepsleerkrachten in de begeleiding van kinderen. Zij geven deze begeleiding in of buiten de groep aan individuele- of groepjes kinderen. De indeling van deze begeleiding wordt in overleg tussen de zorgcoördinator en de groepsleerkrachten bepaald.

De school kan niet zonder de ondersteuning van een ICT-er,  administratief medewerker en een conciërge. Zij doen verschillende werkzaamheden ter ondersteuning van de kinderen, directie, het zorgteam, de groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijsassistenten.

Binnen het team zijn leerkrachten opgeleid tot leescoördinator, gedragsspecialist, interne cultuur coördinator, kindercoach, ICT-er, rekenspecialist, meerbegaafdheid e.d. We maken in de organisatie gebruik van hun expertise. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten, bijvoorbeeld door ziekte, familieomstandigheden, bijscholing of een andere vorm van verlof, stellen wij alles in werking om de groep van uw kind(eren) te blijven voorzien van een professionele leerkracht. De oplossing wordt vaak gevonden in de bereidheid van teamleden om meer te gaan werken en/of het ‘doorschuiven’ van leerkrachten van andere groepen teneinde de flexibiliteit binnen de school te vergroten. Daarnaast worden extra leraarondersteuners ingezet en doen wij een breder beroep op onze leerkrachten in de invalpool.

Dit vraagt veel energie en creativiteit van de betrokken collega’s, en begrip en flexibiliteit van ouders/verzorgers. Omdat de mogelijkheden echter beperkt zijn, kunnen wij helaas niet altijd garanderen dat een oplossing van duurzame aard is. Ook sluiten wij niet uit dat in noodsituaties wij moeten besluiten om een groep naar huis te sturen of op te delen. Het afgelopen schooljaar is dit incidenteel gebeurd. Mocht dit in de groep van uw kind(eren) het geval zijn, dan vragen wij hiervoor uw begrip. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen uit groep 1-2 doen tijdens vrije en gerichte activiteiten specifieke kennis en vaardigheden op. Deze liggen op het gebied van motoriek, waarnemen en ordenen, woorden en begrippen, gereedschappen en technieken, sociale relaties, geschreven en gedrukte taal, hoeveelheden en bewerkingen. De leerkracht zorgt voor een uitnodigende en goed uitgeruste omgeving waarin onze jongste leerlingen de wereld ontdekken.Het bovenstaande proberen we te realiseren aan de hand van verschillende thema's, zoals schoolvakantie, de ruimte, vogels, herfst  enz. Met deze thema’s werken wij doelgericht aan de brede ontwikkeling van kleuters. Via de letter- en cijfermuur, tijdwijzer en computerspelletjes komen beginnende geletterd- en gecijferdheid volop aan bod. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze methodes zijn met zorg uitgekozen, zodat ze goed aansluiten bij onze visie en onze werkwijze van onderwijs ondersteunen. Overal binnen onze school vindt u de grondslag terug van de methode Kanjertraining. Deze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling leert kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.

Binnen de activiteiten wordt gewerkt in 3 niveaus: een basis, intensief en verdiept programma.

Om te leren lezen in groep 3 hebben we gekozen voor Veilig Leren Lezen. Dit is een methode voor het aanvankelijk leesproces, die met behulp van woorden de alfabetische structuur van ons spellingsysteem bijbrengt. In de hogere groepen maken we gebruik van Blink. Een complete leesmethodiek voor groep 4 t/m 8. Een combinatie van technisch en vloeiend lezen, begrijpend lezen (en kijken/luisteren), verdiepend lezen, vrij lezen en voorlezen. Blink Lezen maakt kinderen nieuwsgierig. De verhalen zijn zo meeslepend dat je wil weten hoe het verder gaat. En de afwisselende opdrachten vervelen nooit. Zo ervaren kinderen dat er met lezen een wereld voor ze opengaat. Vol spannende gebeurtenissen, bijzondere belevenissen en verrassende mensen. En ontdekken ze de wereld om zich heen en zichzelf.

Voor taal en spelling in de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Staal. Vanaf dag één wordt in Staal actief gedifferentieerd op drie niveaus. Ook in de instructie wordt gedifferentieerd. Staal heeft bovendien een uitdagend programma voor taalbegaafde kinderen. Er is veel aandacht voor woordenschat. 

Tijdens het vak rekenen maken wij vanaf groep 3 gebruik van de methode Pluspunt. Pluspunt leert kinderen stap voor stap rekenen. Zo komen ze op een vertrouwde manier steeds verder. Er is aandacht voor oefening en herhaling.

In de groepen 1-2 en 3 besteden we structureel aandacht aan begrijpend luisteren. Op deze manier is er door de school een duidelijke leerlijn begrijpend luisteren/ lezen.

Een goed handschrift leren we aan via de methode Pennenstreken. Belangrijkste doel is om vlot tot een goed en leesbaar handschrift te komen.

Voor de zaakvakken gebruiken wij de methode de Zaken. Uitgangspunten hierbij zijn: ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren. Wij willen de kinderen aanzetten om na te denken, zelf te ervaren en te ontdekken. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur willen we in samenhang aanbieden. 

Voor Engels geeft de vakleerkracht lessen aan de groepen 1 t/m 8. Daarnaast wordt in de groepen 5 t/m 8 gebruik gemaakt van Join In. In de groepen 1-2 wordt gebruik gemaakt van 'My name is Tom'.

Kinderen bewegen zich in het verkeer, al dan niet zelfstandig. Aan de hand van de methode van Veilig Verkeer Nederland leren de kinderen van groep 1-2 t/m 6 hoe zij zich op de veiligste manier in het verkeer kunnen bewegen. De kinderen doen in groep 7 mee met het landelijk theoretisch verkeersexamen van VVN en het binnen de gemeente georganiseerde praktische verkeersexamen.

Sociale vaardigheden komen volop aan bod in de Kanjertraining. De lessen Kanjertraining gaan over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. 

De creatieve vakken komen allen aan bod bij de methodes: Drama online, 1-2-3 Zing en Uit de Kunst. Handvaardigheid, tekenen, dansen, drama en muziek krijgen allemaal aandacht. De heldere uitgewerkte lessen sluiten aan bij de leefwereld en interesse van de kinderen. Zij maken kennis met allerlei soorten dans en muziek - klassiek, populair, volks - uit een reeks culturen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het zingen van liedjes en het spelen van ritmes met instrumenten. Bij tekenen en handvaardigheid komen toepassingen van kunst in de eigen omgeving aan bod naast beeldende kunst. Thema's en onderwerpen sluiten aan bij de culturele diversiteit van de Nederlandse samenleving.

Digitale geletterdheid/mediawijsheid en burgerschap zijn vakken die ook in samenhang met ons curriculum aangeboden worden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het ondersteuningsprofiel of onderwijsprofiel geeft de school aan wat het basisaanbod, het breedteaanbod, het diepteaanbod en het plusaanbod is van het onderwijs. Het breedte en diepteaanbod is een intensivering van de onderwijsaanpak zoals de school het biedt in het basisaanbod in de groep. Het plusaanbod kan in de groep of buiten de groep gegeven worden. Het onderwijsprofiel geeft zicht op het onderwijsaanbod voor alle leerlingen van de school. 

In 2022-2023 wordt het ondersteuningsprofiel aangepast naar de situatie van de fusieschool.

Extra zorg

Ondanks het feit dat we met ons onderwijs rekening houden met de individuele verschillen tussen de kinderen, kan het toch voorkomen dat de ontwikkeling van een kind niet volgens de verwachtingen verloopt. Als blijkt dat een kind niet voldoende is vooruitgegaan, gaan we na waar dit aan kan liggen en worden zo nodig extra maatregelen getroffen. Er kunnen ook zorgen zijn op sociaal- emotioneel gebied. Middels groeps- en leerlingbesprekingen signaleren we kinderen die extra zorg nodig hebben. Wanneer blijkt dat een leerling een andere leerlijn moet volgen dan de reguliere basisstof wordt het nieuwe aanbod in een handelingsplan beschreven. Ondersteuning of begeleiding op sociaal-emotioneel gebied wordt ook in een handelingsplan beschreven. Het handelingsplan wordt altijd in overleg met ouders opgesteld. 

Ontwikkelingsvoorsprong

Op onze school is ook aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze leerlingen bieden wij leerstof uit de bestaande methodes verkort aan. De compacte basisstof wordt aangevuld met verrijkingsstof en we bieden extra uitdaging in de klas. Met deze werkwijze willen we de kinderen blijven uitdagen. Kinderen die op meerdere gebieden een voorsprong hebben en voldoen aan criteria beschreven in het zorgplan, kunnen in aanmerking komen voor de PLUS-groep, op onze school noemen wij de PLUS-groep de "ploeterklas". Deze kinderen, uit meerdere jaargroepen, komen één keer per week bij elkaar en werken aan specifieke uitdagingen en krijgen opdrachten die ze in de groep verder kunnen verwerken. 

Versnellen/verlengen

Als uit de resultaten van het leerlingvolgsysteem een voorsprong blijkt op meerdere gebieden, bestaat de mogelijkheid om het kind te laten versnellen naar een volgende groep. Bij een achterstand doet zich de mogelijkheid tot verlengen van het leerjaar voor. De beslissing hierover ligt in handen van de school, na overleg met ouders.

Leerlingondersteuning

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften die buiten de reguliere lesstof van de jaargroep werken, worden begeleid door een leerkracht of onderwijsassistente. De kinderen worden in een klein groepje, op individueel niveau, begeleid zodat er meer aandacht en tijd is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van deze kinderen. De onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten in of buiten de groep door individuele of groepjes kinderen te begeleiden.

Speciale onderwijsbehoeften/ ontwikkel-perspectief (OPP)

We spreken bij een kind van speciale onderwijsbehoeften als:

- het kind een advies heeft voor speciaal (basis)onderwijs of hier vandaan wordt teruggeplaatst; 

- er sprake is van gedragsproblematiek; 

- als er door de leerling een afwijkend programma in één of meerdere vakgebieden gevolgd wordt of moet gaan worden. 

Indien er speciale onderwijsbehoeften aan de orde zijn, zullen we eerst de hulpvragen inventariseren. Vervolgens bekijken wij of onze school in staat is om dit kind in zijn/haar onderwijsproces te begeleiden en te ondersteunen. Daarbij spelen de volgende factoren een rol:

- pedagogisch en didactisch klimaat; 

- organisatie van de leerlingenzorg; 

- professionaliteit van de leerkrachten; 

- externe hulp en ondersteuning; 

- inzet en rol van de ouders; 

- mogelijkheden van het gebouw; 

- groepsgrootte; 

- aantal kinderen in de betreffende groep die al extra zorg ontvangen van de leerkracht. 

Indien één of meerdere factoren niet voldoet/voldoen aan de basis-voorwaarden om het kind te kunnen begeleiden en ondersteunen, verwijzen we de leerling door. Het besluit tot toelating of weigering is altijd een teambesluit.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We stemmen ons onderwijs af op de nieuwe beginsituatie nadat kinderen geruime tijd onderwijs op afstand hebben gehad. In de media is veel discussie geweest over leerachterstanden. In werkelijkheid hebben de kinderen alleen een achterstand opgelopen in het curriculum dat op school aangeboden wordt. Er is wel sprake van een nieuwe uitgangssituatie. De verschillen tussen kinderen zijn groter geworden. En dat vraagt maatwerk voor leerlingen. Dit betekent dat we ons aanbod afstemmen op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Met interventies bekostigd uit het Nationaal programma Onderwijs slagen we hier goed in. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met de kinderopvangorganisaties hebben we goede afspraken gemaakt voor een zogenaamde warme overdracht. Indien u hiermee instemt informeren zij ons over uw kind. 

Terug naar boven