Jong Geleerd

Schoolstraat 5 1165 HB Halfweg

  • Schoolfoto van Jong Geleerd
  • Schoolfoto van Jong Geleerd
  • Schoolfoto van Jong Geleerd
  • Schoolfoto van Jong Geleerd
  • Schoolfoto van Jong Geleerd

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2016-2017 is voor het laatst de CITO Eindtoets afgenomen. Vanaf 2017-2018 nemen wij Route 8 af.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om bij te houden of de kinderen voldoende vooruitgaan, hanteren wij op school een leerlingvolgsysteem. Voor de kleuters maken wij daarbij gebruik van het KIJK volgsysteem voor het jonge kind, een programma waarbij de leerkracht door observaties de ontwikkeling van het kind in kaart brengt. Daarnaast maken we vanaf volgend schooljaar gebruik van IEP-toetsen. Dit systeem houdt in dat wij tweemaal per jaar alle kinderen toetsen op het gebied van rekenen, taal en lezen. Verder geven observaties en toetsen die bij de methodes horen veel informatie. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het welbevinden en de betrokkenheid vullen de leerkrachten vanaf groep 3 tweemaal per jaar de vragenlijst van Kanvas in. Leerlingen vanaf groep 5 vullen zelf ook een vragenlijst van Kanvas in. We leggen de resultaten vast in het leerling administratie-programma van Kanvas, waarin voor elk kind een digitaal dossier wordt aangelegd. Op deze manier kunnen we de kinderen de gehele basisschool loopbaan goed volgen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies

Leerlingen krijgen eind groep 7 een voorlopig advies en halverwege groep 8 het definitieve advies voor het Voortgezet Onderwijs. Er wordt gekeken naar de resultaten van het leerlingvolgsysteem, de resultaten van de methodetoetsen, de taakgerichtheid, de werkhouding, de concentratie en het algemene beeld dat de leerkracht(en) hebben van de het kind in de groep. Al deze gegevens worden besproken met de groepsleerkrachten, de zorg coördinator, de teamleider en de directeur. Vanuit deze bespreking komt het voorlopig/definitieve advies. Het advies is een teambesluit.

Eindtoets

De kinderen van groep 8 maken dit schooljaar in verband met de corona crises geen Eindtoets. In het algemeen: voor de kinderen zal de uitslag een bevestiging zijn van het advies en de keuze die gemaakt is voor een school van Voortgezet Onderwijs. Voor de school is de uitslag een peiling van hoe onze school zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In het schooljaar 2018-2019 is er gekozen voor Route 8. De uitslag wordt weergegeven in een standaardscore. Deze score heeft een schaal van 100 tot 300. Hoewel de resultaten van de individuele kinderen sterk uiteenlopen, is dat aan de schoolscore niet te zien, omdat van de uitslag het gemiddelde wordt genomen. 

Overstap naar voortgezet onderwijs

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven