Jong Geleerd

Schoolstraat 5 1165 HB Halfweg

  • Schoolfoto van Jong Geleerd
  • Schoolfoto van Jong Geleerd
  • Schoolfoto van Jong Geleerd
  • Schoolfoto van Jong Geleerd
  • Schoolfoto van Jong Geleerd

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2016-2017 is voor het laatst de CITO Eindtoets afgenomen. Vanaf 2017-2018 is Route 8 afgenomen. In het schooljaar 2021-2022 zijn we overgegaan op IEP.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om bij te houden of de kinderen voldoende vooruitgaan, hanteren wij op school een leerlingvolgsysteem. Voor de kleuters maken wij daarbij gebruik van Mijn Kleutergroep, een programma waarbij de leerkracht door observaties de ontwikkeling van het kind in kaart brengt. Daarnaast maken we gebruik van IEP-toetsen. Dit systeem houdt in dat wij tweemaal per jaar alle kinderen toetsen op het gebied van rekenen, taal en lezen. Verder geven observaties en toetsen die bij de methodes horen veel informatie. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het welbevinden en de betrokkenheid vullen de leerkrachten vanaf groep 3 tweemaal per jaar de vragenlijst van Kanvas in. Leerlingen vanaf groep 5 vullen zelf ook een vragenlijst van Kanvas in. We leggen de resultaten vast in het leerling administratie-programma van Kanvas, waarin voor elk kind een digitaal dossier wordt aangelegd. Op deze manier kunnen we de kinderen de gehele basisschool loopbaan goed volgen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies

Leerlingen krijgen eind groep 7 een voorlopig advies en halverwege groep 8 het definitieve advies voor het Voortgezet Onderwijs. Er wordt gekeken naar de resultaten van het leerlingvolgsysteem, de resultaten van de methodetoetsen, de taakgerichtheid, de werkhouding, de concentratie en het algemene beeld dat de leerkracht(en) hebben van de het kind in de groep. Al deze gegevens worden besproken met de groepsleerkrachten, de zorg coördinator, en de directie. Vanuit deze bespreking komt het voorlopig/definitieve advies. Het advies is een teambesluit.

Eindtoets

Voor de kinderen zal de uitslag een bevestiging zijn van het schooladvies en de keuze die gemaakt is voor een school van Voortgezet Onderwijs. Voor de school is de uitslag een peiling van hoe onze school zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Op Jong Geleerd wordt de IEP toets afgenomen. De uitslag wordt weergegeven in een referentieniveau voor taal en rekenen.  

Overstap naar voortgezet onderwijs

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om te bevorderen dat de kinderen graag naar school gaan, is het in onze visie noodzakelijk dat wij de kinderen tegemoetkomen in de volgende basisprincipes:

Relatie: Het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan: lekker in je vel zitten en kunnen samenwerken.

Competentie: Geloof en plezier hebben in eigen kunnen: zelfvertrouwen. Het ontdekken en benutten van talenten.

Autonomie: Het gevoel iets te kunnen zonder dat anderen daarbij moeten helpen: zelfstandigheid Daarnaast ook verantwoordelijkheid voor je gedrag en je eigen ontwikkeling.

Om het streven naar deze voorwaarden zoveel mogelijk te stimuleren en te bevestigen, zal de leerkracht de kinderen:

- Uitdagen om op verkenning uit te gaan, dingen uit te zoeken en te ontdekken;

- Ondersteunen bij dat wat ze nog niet zonder hulp en op eigen kracht kunnen;

- Vertrouwen geven door positieve verwachtingen te hebben en te uiten. De leerkracht doet dit door;

- Positief met het kind om te gaan;

- Instructie te geven op de wijze die bij het kind past;

- Het kind een veilige, gestructureerde en uitdagende leeromgeving te bieden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Relatie
  • Competentie
  • Autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven