Openbare Basisschool De Peppelaer

Leidseplein 33 2013 PW Haarlem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer
  • Leren programmeren met de Bee Bot.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Peppelaer maakt sinds schooljaar 2015-2016 gebruik van de IEP Eindtoets. 

Scores op de IEP Eindtoets worden getoond ten opzichte van de Inspectiegrenzen, die per school kunnen verschillen. Elke school is uniek, het is daarom niet eenvoudig om scholen te vergelijken. Zo hebben wij een grote spreiding in onze leerlingpopulatie. Dit betekent dat we alles in huis hebben, van VMBO-B tot VWO. Dit maakt onze school een fijne plek voor alle kinderen en de eindtoetsscore kan niet los gezien worden van andere aspecten van de school. Kijk daarom verder op het www.scholenopdekaart.nl voor een completer beeld van de school.

Wij adviseren kansrijk en monitoren onze oud-leerlingen om te zien of onze advisering passend is. Dit is het geval, want na 3 jaar zit 85% nog op zijn/haar adviesniveau en dit is een stuk hoger dan bij vergelijkbare scholen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar nemen we in de groepen 3 t/m 7 de IEP-toetsen af in het kader van ons leerlingvolgsysteem. In groep 8 wordt alleen de IEP doorstroomtoets afgenomen. In theorie zouden we op basis van het afnemen van deze toetsen op objectieve wijze moeten kunnen vaststellen welke leerdoelen een leerling van de referentieniveaus taal en rekenen beheerst. Wij zijn echter van mening dat deze toetsinformatie in de praktijk geen accuraat beeld geeft van de leergroei van een leerling. De toetsen van het leerlingvolgsysteem zijn immers een momentopname, terwijl de leerkracht in de klas door observaties en andere metingen dagelijks ziet wat een kind al wel en nog niet beheerst. Daarnaast worden bij de toetsen die betrekking hebben op het referentieniveau taal slechts een beperkt aantal domeinen getoetst, waardoor geen volledig beeld van de taalvaardigheid van een leerling ontstaat.

Voor het referentieniveau rekenen kunnen we nu al beter dan de toetsen van het leerlingvolgsysteem vaststellen welke leerdoelen een leerling beheerst. Op de diverse taaldomeinen kunnen we dit nog onvoldoende. Het is ons streven om dit binnen afzienbare tijd ook voor taal te kunnen bepalen en in dat geval zien wij geen meerwaarde meer in het nog langer afnemen van de toetsen van het leerlingvolgsysteem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We proberen het beste uit onze leerlingen te halen en een advies te geven op maat. Dit doen we aan de hand van leerlingprofielen waarbij een kind wordt gevolgd op een tiental domeinen. Denk aan behaalde leerdoelen taal en rekenen, maar ook aan zaken als concentratie, planning, zelfreflectie en eigenaarschap. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We staan voor een positief en open pedagogisch klimaat en omarmen hierbij de principes van de methode Vreedzaam. Dit is een programma ter bevordering van de sociale competentie en democratisch burgerschap. Wij zien elke groep als een leefgemeenschap waarbinnen kinderen zich gehoord en gezien voelen, hun stem kunnen laten horen en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Wederzijds respect en begrip voor onderlinge verschillen zijn hierbij belangrijke waarden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Goed naar elkaar luisteren
  • Aardig zijn voor elkaar
  • Iedereen is anders

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het onderwijs waardeert de kwaliteit van het onderwijs op De Peppelaer als Goed. De kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Schoolklimaat, Onderwijsresultaten en de Kwaliteitszorg en ambitie hebben de waardering Goed gekregen, omdat ze volgens inspectie boven de basiskwaliteit uitstijgen. Binnen de scholen van ons bestuur krijgen we daarnaast elke twee jaar een interne audit, zodat collega-directeuren ons van kritische feedback voorzien. In ons jaarplan nemen we deze elk jaar mee, evenals nieuwe ontwikkelingen.


Terug naar boven