Openbare Basisschool De Peppelaer

Leidseplein 33 2013 PW Haarlem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer
  • Leren programmeren met de Bee Bot.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer

Het team

Toelichting van de school

Ons team kent een gezonde mix van jong en oud.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziekte of verlof komt nooit gelegen. Als er een collega ziek is of verlof heeft, proberen we voor een vervanger te zorgen. De Haarlemse schoolbesturen hebben daarvoor een invalpool. 

Elke groep heeft een klassenmap waarin alle informatie voor invallers snel te vinden is. Indien er geen vervangende leerkracht beschikbaar is, bekijken we of er iemand binnen de school tijd vrij kan maken om de betreffende groep les te geven. Of we verdelen de groep volgens de vastgestelde afspraken over de andere groepen. Wij sluiten echter niet uit dat er situaties kunnen ontstaan waardoor een groep thuis moet blijven. In dat geval zullen we de desbetreffende ouders op tijd inlichten, zodat ze voor een passende opvang van hun kind(eren) kunnen zorgen. We hanteren hiervoor de stappen in het noodplan vervanging.

Vanwege het toenemende lerarentekort heeft de school een noodplan dat ingaat bij meerdere zieke leerkrachten en er geen vervanging daarvoor beschikbaar is. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school is verdeeld in vier bouwen, namelijk de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Iedere bouw heeft een bouwvertegenwoordiger, die tevens groepsleerkracht in deze bouw is. De bouwvertegenwoordigers zitten o.a. de bouwvergaderingen voor en zijn eerste aanspreekpersoon voor de bouw en de directie. De bouwteams geven zelf vorm aan de organisatie van de bouw en de onderwijsinhoud. Samen met de directie en de coördinator passend onderwijs vormen zij het stuurteam. In dit stuurteam wordt de doorgaande lijn bewaakt en beleidspunten voor de hele school geagendeerd. De directeur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid en het beslissingsrecht. 

Ons team bestaat uit een mix van jong en oud. Naast een directeur en locatieleider, zijn er 24 groepsleerkrachten, twee onderwijsassistenten, twee leraarsondersteuners, een orthopedagoog voor de begeleiding van passend onderwijs, een vakleerkracht gymnastiek, een conciërge en meerdere stagiaires van de PABO Inholland en het Nova college.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Voor alle groepen is er ondersteuning van een onderwijsassistent of leraarondersteuner mogelijk afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de groep of individuele leerlingen. Het vak begrijpend lezen wordt gedifferentieerd aangeboden in niveaugroepen die door de groepen heen lopen. De verwerking van rekenen vindt vanaf groep 5 digitaal plaats, waardoor volledig adaptief, op het eigen niveau kan worden gewerkt. 

Leerlingen die meer cognitieve uitdaging nodig hebben, kunnen eens per week naar de Talentklas Theoretisch o.b.v. de specialist talentontwikkeling. Zij krijgen ook aanvullend uitdagend aanbod in de groep en volgen een compacte leerlijn van het basisaanbod. Daarnaast werken wij samen met de Day a Week School. Cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging gaan eens per week naar deze school. 

Voor leerlingen die juist beter leren door te doen, hebben we een Talentklas Praktisch, die een praktische leerlijn aanbiedt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kook-, techniek- en tuinierlessen.

Niet-Nederlandstalige leerlingen in de groepen 1/2 krijgen extra NT2-aanbod in kleine groepjes onder begeleiding van een onderwijsassistent. Daarnaast zijn wij ITK Maatje. Dit betekent dat een leerkracht een dagdeel per week is uitgeroosterd om leerkrachten te ondersteunen met van oorsprong niet-Nederlandstalige leerlingen. Hiervoor is samen met de Internationale Taalklas Haarlem een gestructureerd programma ontwikkeld.

Verder heeft de school een leesspecialist, twee ICT-specialisten, een cultuurspecialist, twee talentbouwers, een specialist voor de coaching van leerkrachten en een coördinator passend onderwijs die dit in al zijn facetten coördineert en monitort.

De Peppelaer biedt leerlingen een geïntegreerd aanbod op het vlak van wereldoriëntatie, door middel van onderzoekend en ontwerpend leren. Hierbij wordt uitgegaan van de leervragen van de kinderen. De kerndoelen dienen op de achtergrond als leidraad van het aanbod. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven