Openbare Basisschool De Peppelaer

Leidseplein 33 2013 PW Haarlem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer
  • Leren programmeren met de Bee Bot.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Peppelaer

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit een mooie mix van jong en oud, man en vrouw en ervaren en minder ervaren. We inspireren en helpen elkaar waar mogelijk en als collectief zijn we voortdurend bezig ons onderwijs nog verder te verbeteren. Door onze gedrevenheid schuwen we innovaties niet. Tot op heden hebben wij als school gelukkig nog niet te maken gehad met het lerarentekort dat er in Nederland is. Door veel autonomie bij het team te leggen, hebben collega’s de ruimte om zich verder te ontplooien en wordt hun werkplezier vergroot. Op deze manier hopen we als school ook in de toekomst een aantrekkelijke werkplek te blijven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er een collega ziek is of verlof heeft, proberen we voor een vervanger te zorgen. Ons schoolbestuur heeft daarvoor een invalpool, maar gezien het lerarentekort is deze pool karig bemand. Daarom hebben we binnen onze eigen school zogenoemde flexleerkrachten die de groep indien nodig kunnen opvangen.

Elke groep heeft een klassenmap waarin alle informatie voor invallers snel te vinden is. Indien er geen invaller of flexleerkracht beschikbaar is, bekijken we of er iemand binnen de school tijd vrij kan maken om de betreffende groep les te geven. Of we verdelen de groep volgens de vastgestelde afspraken over de andere groepen. Wij sluiten echter niet uit dat er situaties kunnen ontstaan waardoor een groep thuis moet blijven. In dat geval zullen we de desbetreffende ouders op tijd inlichten, zodat ze voor een passende opvang van hun kind(eren) kunnen zorgen. We hanteren hiervoor de stappen in het noodplan vervanging.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school is verdeeld in vier bouwen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Iedere bouw heeft een bouwvertegenwoordiger, die ook groepsleerkracht in deze bouw is. De bouwvertegenwoordigers zitten o.a. de bouwvergaderingen voor en zijn eerste aanspreekpersoon voor de bouw en de schoolleiding. De bouwteams geven zelf vorm aan de organisatie van de bouw en de onderwijsinhoud. Samen met de directeur, adjunct-directeur, de interne personeelscoach en de coördinator passend onderwijs vormen zij het stuurteam. In dit stuurteam wordt de doorgaande lijn bewaakt en worden beleidspunten voor de hele school geagendeerd. De directeur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid en het beslissingsrecht. 

Ons team bestaat uit een mix van jong en oud. Naast een directeur zijn er 26 groepsleerkrachten, een techniekdocent, drie onderwijsassistenten, drie leraarsondersteuners, een orthopedagoog voor de begeleiding van passend onderwijs, een vakleerkracht gymnastiek, een gedragsspecialist, NT2-specialist, HB-specialist, conciërge, interne personeelscoach en meerdere stagiaires van de PABO InHolland en het Nova College.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De technieklessen vinden plaats in de Maakplaats en deze worden volgens een vast rooster in kleine groepjes aangeboden, waardoor elke 6 weken andere kinderen aan bod komen. De rest van de klas werkt op dat moment aan onderzoekend & ontwerpend leren. Kunstzinnige en creatieve vorming en wereldoriëntatie zijn geïntegreerd in het onderzoekend & ontwerpend leren. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor alle groepen is er ondersteuning van een onderwijsassistent of leraarondersteuner mogelijk afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de groep of van individuele leerlingen. Alle didactische vakken worden in de klas gedifferentieerd aangeboden, minimaal op drie niveaus. Buiten de groep is meer maatwerk mogelijk. De verwerking van rekenen vindt vanaf groep 5 digitaal plaats, waardoor volledig adaptief, op het eigen niveau kan worden gewerkt. 

Leerlingen die meer cognitieve uitdaging nodig hebben, kunnen eens per week naar de Vraagplaats o.b.v. de specialist meer- en hoogbegaafdheid. Zij krijgen ook aanvullend uitdagend aanbod in de groep en volgen een compacte leerlijn van het basisaanbod. Daarnaast werken wij samen met de Day a Week School. Kinderen die qua leerprestaties en denkstrategieën behoefte hebben aan meer uitdaging gaan eens per week naar deze school. 

Voor alle leerlingen hebben we daarnaast een Kookplaats en een Maakplaats, die een praktische leerlijn aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kook- en technieklessen.

Niet-Nederlandstalige leerlingen in de groepen 1/2 en 3 krijgen extra NT2-aanbod in kleine groepjes onder begeleiding van een leerkracht. Hiervoor is samen met de Internationale Taalklas Haarlem een gestructureerd programma ontwikkeld.

Verder heeft de school specialisten op het gebied van leesplezierbevordering, rekenen, techniek, gedrag, ICT, muziek, cultuur, coaching van leerkrachten en een coördinator passend onderwijs die dit in al zijn facetten coördineert en monitort.

De Peppelaer biedt leerlingen een geïntegreerd aanbod op het vlak van taal, wereldoriëntatie en culturele en kunstzinnige vorming, door middel van onderzoekend en ontwerpend leren. Hierbij wordt uitgegaan van de leervragen van de kinderen. De kerndoelen dienen op de achtergrond als leidraad van het aanbod. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de komende jaren zal het aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen verder worden uitgebreid en steviger opgenomen worden in de doorgaande lijn van school en worden uitgebreid naar de groepen 1/2. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op cognitief en/of gedragsgebied, blijven de goede ondersteuning krijgen die we nu al bieden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Hero Kindercentra, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten / het team, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Hero Kindercentra, Blos Kinderopvang Haarlem en BSO De Geelwitjes, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

De BSO van Hero Kindercentra heeft hun locaties in beide panden. De andere BSO's zitten elders, maar zij komen de kinderen wel bij school ophalen. 

Terug naar boven