OBS de Erasmus

Erasmuslaan 3 2037 LA Haarlem

  • Op ons naamfeest 27 oktober 2015 kregen alle kinderen een bal met de kleuren van de Regenboog!
  • Schoolfoto van OBS de Erasmus
  • Schoolfoto van OBS de Erasmus
  • Anti-pest week, daar doen wij erg aan mee!
  • De hele school!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben wij de IEP eindtoets afgenomen op OBS de Erasmus. IEP staat voor Inzicht in Eigen Profiel.
Dit jaar telt de eindtoets voor het eerst weer mee voor het advies. De kinderen doen de IEP doorstroomtoets in februari 2024 en het eindadvies is in maart 2024. De doorstroomtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgen wij inzicht in welk referentieniveau (1F, 2F en 1S) de leerlingen beheersen. De IEP doorstroomtoets voor groepen 8 vindt dit jaar plaats op 7, 8 en 9 februari 2024. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden door de school (IB'ers) zorgvuldig geanalyseerd en omgezet naar een trend analyse. Op basis van de tussenresultaten wordt in alle groepen het onderwijsaanbod en de leervorderingen van de kinderen geanalyseerd in de periode augustus 2023 tot en met januari 2024. Wat interessant is, is dat wij dit schooljaar zijn begonnen met het IEP LOVS, een andere meer formatieve methode om leerlingen te toetsen. In januari 2024 begint de eerste toets periode met IEP toetsen.
Na de toets periode van januari/februari 2024 wordt de trendanalyse besproken met het hele team en worden er op grond van deze getallen en de methode toetsen nieuwe groepshandelingsplannen gemaakt voor alle groepen en vakken.
Per leerling worden doelen gesteld, gericht op het behalen van de referentieniveaus.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom Voortgezet Onderwijs OBS de Erasmus 2012-2023

2012     Totaal MAVO/HAVO/VWO 78%     Totaal VMBO  22%   

2013     Totaal MAVO/HAVO/VWO 90%     Totaal VMBO  10%   

2014     Totaal MAVO/HAVO/VWO 73%     Totaal VMBO  27%   

2015     Totaal MAVO/HAVO/VWO 68%     Totaal VMBO  32%   

2016     Totaal MAVO/HAVO/VWO 59%     Totaal VMBO  41%   

2017     Totaal MAVO/HAVO/VWO 75%      Totaal VMBO 25 %  

2018     Totaal MAVO/HAVO/VWO 76%      Totaal VMBO 24%   

2019     Totaal MAVO/HAVO/VWO  56%     Totaal VMBO 44%  

2020     Totaal MAVO/HAVO/VWO  68%     Totaal VMBO 32%

2021     Totaal MAVO/HAVO/VWO  64%     Totaal VMBO 36%

2022     Totaal MAVO/HAVO/VWO  91%     Totaal VMBO   7%

2023     Totaal MAVO/HAVO/VWO  75%     Totaal VMBO  25%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als kinderen onze school verlaten willen we graag dat zij trots zijn op wat zij bereikt hebben, dat ze het gevoel hebben dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat ze ertoe doen, dat ze weten wat ze kunnen en waar ze goed in zijn. En dat ze iets goeds bij kunnen dragen aan deze wereld!

Wij leren de kinderen de waarden (PBS) veiligheid, verantwoordelijkheid, respect en plezier. In de bovenbouw leren kinderen steeds meer om hun eigen leerproces aan te sturen middels het zelfstandig werken. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect en plezier
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2012-2013 kregen wij een basis arrangement van de inspectie en waren alle kwaliteitsgebieden goed op orde. Ook in de jaren daarvoor kregen wij een speciaal VVE onderzoek van de inspectie om vast te stellen in hoeverre de samenwerking met de SKOS peuterspeelzaal verliep. Daar kregen wij een excellent voor, een voorbeeld voor andere scholen.

Op 2 maart 2017 is er een periodiek kwaliteitsonderzoek door onze onderwijsinspecteur mevrouw Pauw uitgevoerd. Dit heeft geleid tot wederom een positief resultaat. 

Op 4 april 2023 hebben wij een interne audit gehad met een heel goed resultaat. Wij wilden graag een inspectieonderzoek 'Goede School' aanvragen maar net voordat we dat deden (anderhalf jaar naar toe gewerkt) hief de inspectie deze aanvraag op.

Zie ook het Auditrapport van 04-04-2023, hier bijgevoegd.

Terug naar boven