OBS de Erasmus

Erasmuslaan 3 2037 LA Haarlem

  • Op ons naamfeest 27 oktober 2015 kregen alle kinderen een bal met de kleuren van de Regenboog!
  • Schoolfoto van OBS de Erasmus
  • Schoolfoto van OBS de Erasmus
  • Schoolfoto van OBS de Erasmus
  • Anti-pest week, daar doen wij erg aan mee!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben wij de IEP eindtoets afgenomen op OBS de Erasmus. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs.
De eindtoets telt echter niet meer mee voor het eindadvies. 
De eindtoets heeft als doel voor de basisschool om de resultaten mee te verantwoorden.
De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgen wij inzicht in welk referentieniveau (1F, 2F en 1S) de leerlingen beheersen. De IEP Eindtoets vindt dit schooljaar plaats op: dinsdag 18 april en woensdag 19 april 2023.

Vanaf 2024 zal de eindtoets weer verplaatst worden naar februari, zodat deze mee gaat tellen voor het advies. OBS de Erasmus heeft er dit jaar alles aan gedaan om kinderen een kansrijk advies mee te geven, wij wensen hen heel veel succes!

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden door de school (IB'ers) zorgvuldig geanalyseerd en omgezet naar een trend analyse. Op basis van de tussenresultaten wordt in alle groepen het onderwijsaanbod en de leervorderingen van de kinderen geanalyseerd in de periode augustus 2022 tot en met januari 2023. Na de toets periode van januari/februari 2023 wordt de trendanalyse besproken met het hele team en worden er op grond van deze getallen en de methode toetsen nieuwe groepshandelingsplannen gemaakt voor alle groepen en vakken.
Per leerling worden doelen gesteld. Op deze manier bieden wij passend onderwijs. Ieder kind krijgt het onderwijs aangeboden wat het nodig heeft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom Voortgezet Onderwijs OBS de Erasmus

2012     Totaal MAVO/HAVO/VWO 78%     Totaal VMBO  22%   23 leerlingen

2013     Totaal MAVO/HAVO/VWO 90%     Totaal VMBO  10%   22 leerlingen

2014     Totaal MAVO/HAVO/VWO 73%     Totaal VMBO  27%   26 leerlingen

2015     Totaal MAVO/HAVO/VWO 68%     Totaal VMBO  32%   28 leerlingen

2016     Totaal MAVO/HAVO/VWO 59%     Totaal VMBO  41%   27 leerlingen

2017     Totaal MAVO/HAVO/VWO 75%      Totaal VMBO 25 %  27 leerlingen

2018     Totaal MAVO/HAVO/VWO 76%      Totaal VMBO 24%   26 leerlingen

2019     Totaal MAVO/HAVO/VWO 56%      Totaal VMBO 44%  36 leerlingen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als kinderen onze school verlaten dan vinden we het belangrijk dat ze het gevoel hebben dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat ze ertoe doen, dat ze weten wat ze kunnen en waar ze goed in zijn. dat ze voelen dat ze het waard zijn, en dat ze iets goeds bij kunnen dragen aan deze wereld!

Wij leren de kinderen de waarden (PBS) veiligheid, verantwoordelijkheid, respect en plezier. In de bovenbouw leren kinderen steeds meer om hun eigen leerproces aan te sturen middels het zelfstandig werken. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect en plezier
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2012-2013 kregen wij een basis arrangement van de inspectie en waren alle kwaliteitsgebieden goed op orde. Ook in de jaren daarvoor kregen wij een speciaal VVE onderzoek van de inspectie om vast te stellen in hoeverre de samenwerking met de SKOS peuterspeelzaal verliep. Daar kregen wij een excellent voor, een voorbeeld voor andere scholen.

Op 2 maart 2017 is er een periodiek kwaliteitsonderzoek door onze onderwijsinspecteur mevrouw Pauw uitgevoerd. Dit heeft geleid tot wederom een positief resultaat. 

Terug naar boven