De Beatrixschool

Blinkertpad 3 2015 EX Haarlem

Schoolfoto van De Beatrixschool

Het team

Toelichting van de school

Ons team heeft een mooie balans in leeftijdsopbouw. Dit betekent dat het team is opgebouwd uit mensen met verschillende ervaringsjaren. Deze mix geeft ons de mogelijkheid om startende leerkrachten te koppelen aan een meer ervaren collega die als mentor/coach beschikbaar is voor de begeleiding van de startende leerkracht.

Alle medewerkers zijn eigenaar van hun eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers houden de directie op de hoogte van dit proces in ontwikkelgesprekken. Deze gesprekken zijn gebaseerd op vertrouwen en vanuit een waarderend kader.  Daarbij leggen we de focus op (het ontdekken van) talenten van de medewerker. We kijken samen naar hoe deze talenten ingezet en versterkt kunnen worden. Dit past goed bij onze visie op hart, hoofd en handen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Natuurlijk is er wel eens een medewerker ziek of is er reden voor verlof. In dat geval zoeken wij naar een oplossing om het onderwijs aan de groep door te laten gaan. We kijken eerst of we het verzuim intern kunnen opvangen. Daarnaast kunnen we terugvallen op de invalpool van ons bestuur. Gezien het huidige lerarentekort kan het zijn dat er te weinig invallers beschikbaar zijn. Als we echt geen oplossing kunnen vinden, dan kan het voorkomen dat een groep thuis moet blijven. Voor elke groep staan er opdrachten klaar in een digitale omgeving, zodat leerlingen (afhankelijk van hun leeftijd) zelfstandig thuis aan de slag kunnen. Ziekte en/of uitval van een leerkracht komt vaak onverwacht. We lichten desbetreffende ouders zo snel als mogelijk in, zodat ze voor een passende opvang van hun kind(eren) kunnen zorgen. We hanteren hiervoor de stappen uit het noodplan vervanging. In het noodplan staat beschreven dat we het naar huis sturen van groepen evenredig verdelen. Het kan voorkomen dat de leerkracht van de groep van uw kind een dag voor een andere groep staat, omdat de leerlingen van die andere groep al één of meerdere dagen thuis hebben gewerkt. Je kind is dan aan de beurt om een dag thuis te werken. Vanuit dit solidariteitsprincipe bewaken we de lestijd voor alle leerlingen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team bestaat uit ongeveer veertig medewerkers. We werken met leerkrachten en onderwijsondersteuners. Voor het vak bewegingsonderwijs hebben wij een gymdocent. Voor de vakken muziek, culturele vorming en wetenschap & technologie hebben wij gespecialiseerde leerkrachten. Zij hebben een ondersteunende rol in het realiseren van het thematisch onderwijs. Daarnaast hebben we een fulltime conciërge. De interne begeleiders ondersteunen het team onder andere bij het planmatig werken aan passend onderwijs voor elke leerling. 

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de toekomst van het onderwijs en bieden stageplaatsen aan studenten van de PABO (leerkrachten) en de ALO (gymleerkrachten).

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Naast bovenstaande vakken wordt er in de groepen 1/2 ook tijd gereserveerd voor onder andere:

 • Kringgesprekken
 • Extra muziekmomenten, drama
 • Natuur
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld
 • Vieringen van feestdagen
 • Het vieren van verjaardagen
 • Maandvieringen
 • Verkeer

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast de bovenstaande vakken wordt er in de groepen 3 t/m 8 ook tijd gereserveerd voor onder andere:

 • Kringgesprekken
 • Extra sportmomenten
 • Vieringen van feestdagen
 • Het vieren van verjaardagen
 • Maandvieringen
 • Mediawijsheid
 • Burgerschap

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Beatrixschool werken we cyclisch en systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit en opbrengsten van ons onderwijs. Het gaat om opbrengsten op gebied van de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Ons doel is veilig en passend onderwijs bieden gericht op hart, hoofd en handen, waarbij we de leerlingen stimuleren zich naar eigen kunnen te ontplooien en waarbij zij zich gelukkig voelen. Het cognitieve aanbod bieden wij op verschillende niveaus aan.

Plusaanbod   

Dit aanbod is gericht op instructie onafhankelijke leerlingen. Zij volgen alleen instructie bij nieuwe onderdelen. Deze leerlingen maken vaak minder opgaven van een doel, zodat er ruimte overblijft in het lesprogramma voor verrijkende opdrachten op allerlei vakgebieden.  

Basisaanbod       

Dit aanbod is gericht op instructie gevoelige leerlingen. Zij volgen de klassikale instructie en gaan daarna zelfstandig aan het werk. Deze leerlingen volgen het basisprogramma van de groep.

Breedteaanbod

Dit aanbod is gericht op instructie afhankelijke leerlingen. Zij volgen de klassikale instructie en krijgen vervolgens verlengde instructie binnen de klas en/of buiten de klas onder begeleiding van een onderwijsondersteuner. 

Diepteaanbod/aangepaste leerroute

Dit aanbod is gericht op instructie afhankelijke leerlingen die naast verlengde instructie van de leerkracht, instructie buiten de groep nodig hebben. Vanaf groep 6 kunnen leerlingen in aanmerking komen voor een diepteaanbod. Bij deze leerlingen is in veel gevallen een psychologisch–didactisch onderzoek afgenomen waaruit blijkt dat de einddoelen van groep 8 niet bereikt gaan worden. Deze leerlingen krijgen een aparte leerroute. De individuele leerroute wordt beschreven in een ontwikkelingsperspectief (OPP).

Als je geïnteresseerd bent in het volledige schoolondersteuningsprofiel, dan is dat op te vragen bij de directie van de school. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Naast de ondersteuning in de groepen op basis van de drie instructieniveaus, vindt er hulp buiten de groep plaats door onderwijsondersteuners. Dit gaat om extra instructie en oefening van lesstof voor leerlingen met een breedteaanbod of voor extra instructie voor leerlingen met een plusaanbod. Daarnaast worden de onderwijsondersteuners ingezet in de groepen, zodat de leerkracht tijd heeft om leerlingen extra individuele aandacht te geven. Externe deskundigen kunnen bij ons op school onder schooltijd leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte begeleiden, zoals begeleiding bij dyslexie of ernstige rekenproblemen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met het aanbod voor het jonge kind worden kinderen onder de vier jaar bedoeld. Dit aanbod organiseren wij vanaf schooljaar 2022-2023 door onze samenwerking met Partou. In het pand naast onze school bieden zij van maandag t/m vrijdag peuteropvang aan in de groep 'Piraten'. Het aanbod in deze peutergroep is in overleg met de leerkrachten van de groepen 1/2 van onze school samengesteld. De peuters worden spelenderwijs voorbereid op de overstap naar onze basisschool. Af en toe komen de peuters spelen op het kleuterschoolplein, zodat ze alvast bekend raken met de school en de leerkrachten. De dag na de vierde verjaardag van je kind, start het bij ons op school in groep 1 of in de instroomgroep en volgt dan ons reguliere onderwijsprogramma. De instroomgroep starten wij later in het schooljaar en alleen als de vier kleutergroepen vol zijn. Voor meer informatie: https://www.partou.nl

Terug naar boven