De Beatrixschool

Blinkertpad 3 2015 EX Haarlem

Schoolfoto van De Beatrixschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij nemen op dit moment enkel en alleen de eindtoets af, omdat dit een verplichting is vanuit het ministerie van Onderwijs. De eindtoets is gericht op het selecteren van de landelijk 20% best scorende leerlingen van dat schooljaar. Die leerlingen krijgen een VWO advies, waarna er een verdeling gemaakt wordt van de overige leerlingen over alle andere niveaus. Deze verdeling is per jaar verschillend, omdat de verdeling afhankelijk is van de leerlingen die in dat jaar de toets maken. Een score die het ene jaar leidt tot een VWO advies, leidt het jaar erna wellicht naar een HAVO of HAVO/VWO advies. De eindtoets voegt geen extra informatie toe aan het beeld dat wij in acht jaar hebben opgebouwd van de leerling.

Om tot een gedegen advies te komen, werken we met een adviescommissie. De commissie bestaat uit de volgende professionals:

-de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8;

-de intern begeleider bovenbouw;

-de (adjunct)-directeur.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerprestaties:

Wij streven ernaar dat minimaal de landelijk bepaalde kerndoelen door alle leerlingen behaald worden. Gezien onze leerlingpopulatie ambiëren we op alle leerstofgebieden een hoger gemiddeld niveau dan het landelijke gemiddelde.

Resultaten worden geëvalueerd en geanalyseerd met als doel om het onderwijsaanbod aan te passen. De kernvakken worden aangeboden op drie instructieniveaus. We bieden verschillende mogelijkheden voor een verrijkend aanbod. 

Kwaliteit:

Wij waarborgen de kwaliteit van het onderwijs volgens de normering van de inspectie. Via diverse enquêtes, peilingen, als ook doortoetsingen en rapportages vanuit het IEP leerlingvolgsysteem wordt de kwaliteit van het onderwijs in kaart gebracht en door ons waar nodig aangepast. In een cyclus van twee à drie jaar worden alle scholen bezocht door een auditteam, bestaande uit mede-directeuren, eventueel aangevuld met andere experts. De jaarlijkse actualisatie van de zelfevaluatie is onder andere de basis voor het nieuwe schooljaarplan.

Toetsen:

Wij maken gebruik van het observatiesysteem Onderbouwd (groep 1 en 2) en het leerlingvolgsysteem IEP (groep 3 t/m 8). Dit leerlingvolgsysteem sluit aan bij de visie van onze school. De toetsen worden namelijk afgenomen op de onderdelen hart, hoofd en handen. Naast het volgen van de ontwikkeling op deze gebieden, kijken we ook goed naar de zelfredzaamheid, executieve functies, zelfstandigheid en sociale vaardigheden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Beatrixschool handelen wij pro-actief pedagogisch. Wij stimuleren gewenst gedrag van leerlingen door eenduidige en positieve feedback, waarbij de nadruk ligt op het benoemen en complimenteren van gewenst gedrag. Met deze aanpak willen wij zelfstandige leerlingen voortbrengen die verantwoording nemen voor het eigen gedrag, waarbij respect voor elkaar en de omgeving voorop staan. Belangrijk hierbij is dat in de gehele school eenduidigheid heerst in de te hanteren gedragsverwachtingen en reacties van de teamleden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veilig en open schoolklimaat
  • welbevinden
  • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de Beatrixschool op de onderzochte onderdelen op orde is. Natuurlijk zijn er altijd wel punten waarop wij beter willen scoren. Deze zijn te vinden in het schooljaarplan. Dit plan wordt uiteraard ook met onze Medezeggenschapsraad goed doorgesproken.

Terug naar boven