Basisschool Het Palet

Holthuizerstraat 12-14 7482 ET Haaksbergen

  • Schoolfoto van Basisschool Het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool Het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool Het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool Het Palet

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor het schooljaar 2020-2021 ziet u geen resultaten van de eindtoets.
Het Palet bestaat sinds schooljaar 2021-2022 door de fusie van basisschool Dr. Ariëns en Bs. Holthuizen.
Met ingang van het komende schooljaar presenteren we onze eindresultaten.

Referentieniveaus

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende presteert.

Wat zijn referentieniveaus?

Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

  • Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt ook wel het fundamentele niveau genoemd).
  • Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de ‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?

Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school nemen we voor de basisvaardigheden de toetsen van Leerling in Beeld van Cito af. Deze analyseren we en gebruiken voor de evaluatie van de doelen. Elke leerkracht doet dit voor zijn of haar groep en betrekt hier de leerling(en) bij. 

De resultaten en analyse wordt d.m.v. een groepspresentatie gedeeld in de bouwen. De intern begeleider en de directeur zijn hier ook bij betrokken. Vanuit deze resultaten/ analyse wordt bepaald wat de speerpunten zijn en worden de doelen waar nodig bijgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van de basisschoolperiode streven wij naar een zo goed mogelijke doorstroming van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Wij geven daarbij de ouders een advies om hun kind in te laten stromen op het niveau dat naar ons beeld het beste bij het kind past. Het kind wordt gedurende 8 jaar door ons intensief gevolgd, uitgedaagd en begeleid. Hieruit vloeit voor elke leerling een uniek advies voort.

De kinderen en ouders van groep 7 ontvangen het voorlopig advies Voortgezet Onderwijs tijdens een gesprek aan het einde van het schooljaar. Dit advies wordt gebaseerd op :

· Kennis en vaardigheden opgedaan in de gehele schoolloopbaan, maar met de nadruk op de leerjaren 6-7-8. Vanuit het CITO-leerlingvolgsysteem worden de behaalde resultaten voor de toetsen Begrijpend Lezen, Rekenen-Wiskunde, Spelling en Technisch Lezen hierin meegenomen. 

· Werkhouding

· Motivatie

· Gedrag

Bij de laatste drie genoemde items kunnen tevens het jaarlijkse rapport en observatiemomenten van de leerkrachten meegenomen worden in het advies. Het schooladvies is een gewogen besluit en wordt door de leerkracht van groep 7, de IB’er en de directeur geformuleerd. 

Het definitieve advies ontvangen de kinderen van groep 8 en hun ouders schriftelijk tijdens het oudergesprek in februari van het schooljaar. Wettelijk moeten de ouders voor 1 maart van het betreffende schooljaar het advies schriftelijk van school ontvangen.

LWOO en Praktijkonderwijs

Kinderen die in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (LWOO) in het VMBO of Praktijkonderwijs worden aangemeld voor een toelaatbaarheidsonderzoek. Er wordt gekeken naar leerachterstand(en), leervermogen en/of gedrag. Het advies LWOO of Praktijkonderwijs wordt aan het eind van groep 7 met de ouders besproken, het kind krijgt het advies volgens bovenstaande procedure. Meestal betreft het kinderen met een Onderwijsontwikkelingsperspectief (OPP). De aanmelding vindt plaats volgens de procedure van het betreffende Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. Bij leerlingen met een OPP wordt al eerder gesproken over een uitstroomprofiel.

Overdracht naar het voortgezet onderwijs

De ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind op een school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 houdt bij op welke VO school de kinderen worden aangemeld. Met alle VO scholen vinden gesprekken plaats over de kinderen. Deze vormen de zogenaamde “warme overdracht”. De basisschool draagt gegevens over via een onderwijskundig rapport. De warme overdracht vindt plaats door middel van gesprekken over leerlingen tussen de leerkracht van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De zakelijke informatie uit de schriftelijke rapportage krijgt zo meer diepte en nuancering. Bij zorgleerlingen sluit de IB’er bij het gesprek aan. De basisschool is niet aansprakelijk voor notities die door het VO worden gemaakt. De school voor voortgezet onderwijs is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen (en in welke klas plaatsen) van de kinderen. Door enkele scholen voor voortgezet onderwijs kan een aanvullend onderzoek afgenomen worden. Hierop heeft de basisschool uiteraard geen invloed.

Weergave Schooladvies

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale competenties dragen bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. Het leidt ertoe dat de kinderen in de toekomst weerbaar zijn en sociaal goed kunnen functioneren in de maatschappij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ik kan hulp bieden en vragen
  • Ik zeg wat ik voel en vind
  • Ik kan samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven