Basisschool Het Palet

Holthuizerstraat 12-14 7482 ET Haaksbergen

  • Schoolfoto van Basisschool Het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool Het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool Het Palet
  • Schoolfoto van Basisschool Het Palet

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft en niet inzetbaar is in de groep, zorgen we voor vervanging. De vervangers komen uit een invalpool. We hebben te maken met vervangers die langdurig inzetbaar zijn, maar ook met vervangers die kortdurend inzetbaar zijn. Wanneer er geen vervangers beschikbaar zijn, proberen we collega's in te zetten voor de vervanging. Over de vervanging in de groep proberen we daar waar mogelijk tijdig met u te communiceren via Parro.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Bij passend onderwijs gaat het erom dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op een school dicht in de buurt van waar zij wonen. Ook wij houden ons dagelijks bezig met de vraag: ‘Hoe creëren we een passende onderwijsplek voor dit kind, binnen deze groep leeftijdsgenoten?’ Om dit te realiseren doen wij onze uiterste best zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan alle kinderen, dus ook aan die kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

Het uitgangspunt van passend onderwijs is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen om voor elke leerling een passend onderwijsaanbod te realiseren. Wij werken samen met reguliere en speciale scholen in regionale samenwerkingsverbanden. Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 23.02 dat vanaf 1 augustus 2014 uitvoering geeft aan passend onderwijs in de regio Twente Zuid. Dit samenwerkingsverband met 8 gemeenten, meer dan 240 scholen en ruim 36.000 kinderen mag groot genoemd worden. De deelnemende besturen hebben in de aanloop naar de invoering van passend onderwijs besloten het gebied in drie subregio’s te verdelen en aan te sluiten bij reeds in gang gezette ontwikkelingen. De school van uw kind maakt deel uit van de subregio Plein Midden Twente (PMT). Deze subregio bestaat uit alle scholen voor primair onderwijs in Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen. Plein Midden Twente werkt daarbij nauw samen met de gemeenten en de instellingen die daarbinnen werkzaam zijn.

Ondersteuningsstructuur binnen de basisschool

Alle scholen binnen PMT hanteren een uniforme ondersteuningsstructuur en werken via de werkwijze van de 1-zorgroute. Deze bestaat uit verschillende stappen die leerkrachten samen met ouders doorlopen om tot een optimale ondersteuning van kinderen te komen.

Waar gaat het nu om?

In de meeste gevallen doorlopen kinderen de school zonder problemen, maar soms gaat het (tijdelijk) iets minder goed. In dat geval overleggen school en ouders samen wat de oorzaak is en wat er nodig is om een kind voort te helpen. Meestal komen de school en de ouders tot een aanpak die werkt en gaat het al snel weer beter met het kind. Maar soms lukt dit niet. Dan is het belangrijk dat er “hulptroepen” kunnen worden ingeroepen. In dat geval kan een kind besproken worden in het ondersteuningsteam van de school (SOT).

Het Schoolondersteuningsteam (SOT)

Een schoolondersteuningsteam voert overleg binnen school waarbij de ondersteuningsbehoefte van het kind centraal staat. Voordat een kind binnen het SOT wordt besproken, is er al uitvoerig overleg geweest met ouders om zoveel mogelijk informatie bij de bespreking beschikbaar te hebben. De intern begeleider van de school heeft hierin een belangrijke rol. Deze werkt als contactpersoon en is de spin in het web. Het SOT maakt deel uit van het schoolteam en bestaat uit de intern begeleider, de jeugdverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker en de aan de school verbonden orthopedagoog. Indien nodig kan het overleg worden aangevuld met externe deskundigen en/of de directeur van de school.

Hoe werkt een Schoolondersteuningsteam?

Op onze school worden enkele SOT-besprekingen per jaar gehouden. Alleen die kinderen worden besproken over wie van tevoren overleg is geweest met de ouders die vervolgens toestemming hebben verleend. Voorafgaand aan de bespreking ontvangen alle deelnemers aan het overleg een bespreeklijst met informatie over de ondersteuningsvraag. Tijdens het overleg probeert men te komen tot adviezen en afspraken. In een volgend overleg kan worden teruggekoppeld of de gemaakte afspraken tot resultaat hebben geleid . Het kan zijn dat het SOT tot de conclusie komt dat een nader onderzoek of observatie wenselijk is. In overleg met de ouders wordt er dan een verzoek bij de directeur van de school neergelegd.

Mogelijke ondersteuning

Binnen onze school kunnen wij verschillende vormen van ondersteuning bieden.

Waarop/op wie kan een beroep worden gedaan?

- De orthopedagoog van Keender. 

- Deskundigen op het gebied van jonge kinderen. 

- Medewerkers die deskundig zijn in de begeleiding van kinderen met cluster 3 of 4 kenmerken.

- Groepsondersteuning en leerkrachtondersteuning door bv. onze onderwijsassistent.

En wat wanneer alles wat er is gedaan nog niet voldoende is?

Iedereen die betrokken is bij de ondersteuning van uw kind(eren) zal dat optimaal doen, eventueel met extra ondersteuning. Toch komt het soms voor dat het ondanks alle inspanningen niet meer lukt binnen de basisschool en dat de ontwikkeling stagneert of dat het sociaal-emotioneel functioneren van het kind een zorgelijke ontwikkeling doormaakt. Wanneer die situatie zich voordoet, kunnen scholen in overleg met de ouders besluiten om een aanvraag in te dienen voor het verkrijgen van een Toelaatbaarheidsverklaring(TLV) voor het Speciaal (Basis) Onderwijs. Dit wordt een arrangement genoemd. Die aanvraag wordt ingediend bij de Commissie voor Arrangementen, de CvA.

Commissie voor Arrangementen (CvA)

De CvA beoordeelt aanvragen voor de afgifte van een Toelaatbaarheidsverklaring(TLV) van het Samenwerkingsverband voor plaatsing op een SO-school cluster 3 of 4 of een SBO-school. De TLV wordt afgegeven door het SWV 23-02, op advies van de CvA van PMT. De CvA van PMT bestaat uit een 12 voorzitter, een IB’er vanuit het SBO, twee orthopedagogen vanuit het SBO en het SO, een maatschappelijk werker en een secretariële ondersteuner. De CvA vergadert wekelijks. De adviezen van de CvA worden naar de administratie van het Samenwerkingsverband 23-02 gestuurd. Daar wordt de aanvraag formeel door de Toelaatbaarheidscommissie afgehandeld.

Meer informatie: www.pleinmiddentwente.nl en www.swv2302.nl

Logopedie

Ouders die zich zorgen maken over de spraak-/taalontwikkeling van hun kind, adviseren wij om (via de huisarts) contact op te nemen met een vrijgevestigde logopedist. Bij vragen kunt u ook altijd in gesprek gaan met de pedagogisch medewerker, de groepsleerkracht of de IB’er van school. Indien uw kind in aanmerking komt voor logopedie, kan deze behandeling ook op school plaatsvinden. Dit kunt u overleggen met de logopediste.

Schrijftherapie

Mariëlle Leppink, kinderfysiotherapeut bij praktijk Noordman in Haaksbergen, is wekelijks werkzaam op onze school. Zij helpt leerlingen met schrijfproblemen om het handschrift te verbeteren. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De medewerkers op Het Palet blijven zich ontwikkelen en scholen om steeds weer te kunnen anticiperen op de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes van ieder kind. We willen een school zijn waar we zoveel mogelijk kinderen een plek kunnen bieden, om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. We gaan ons de komende jaren dus verder ontwikkelen, zowel individueel (specialisten) als op teamniveau en in de breedte en diepte.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Visie op onderwijs aan het jonge kind

Vanuit onze kernwaarden betrokken, plezier en samen verschillend geven we het onderwijs aan het jonge kind kleur. Pas als een kind lekker in zijn vel zit, zich veilig voelt, betrokken en zich competent voelt, ligt er een basis voor groeien, leren en optimale ontwikkeling. Om dit te bereiken sluiten wij aan bij de ontwikkeling van het kind en staat bij jonge kinderen het spelend leren centraal. In deze eerste jaren vindt ontwikkeling van de spelactiviteit in de richting van leeractiviteit plaats. Spelontwikkeling leidt tot motivatie om te leren en tot het verkrijgen van vaardigheden die kinderen nodig hebben om aan het onderwijs deel te kunnen nemen. Wij werken thematisch, vanuit een doorgaande lijn van Onderbouwd en met een vast dagritme. De thema’s worden betekenisvol aangeboden. Betekenisvol wil zeggen dat het aansluit bij de beleving en het ontwikkelingsniveau van het kind en het kan toepassen in zijn/haar dagelijkse leven. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Om de ontwikkeling van de competenties van de kinderen te volgen gebruiken wij Onderbouwd. Op dit moment zijn we als team onder begeleiding van een extern deskundige volop in ontwikkeling om vanuit visie het onderwijs aan het jonge kind nog beter en sterker neer te zetten. 

Terug naar boven