School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus

Willem Vliegenstraat 5 6271 DA Gulpen

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten van onze schoolverlaters

De resultaten van ons onderwijs laten zich het beste zien in de schoolkeuze en schoolsoort van de schoolverlaters. Afgelopen schooljaar hebben onze schoolverlaters voor de vijfde keer een eindtoets gemaakt. We hebben weer gekozen voor de ROUTE 8 toets. ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die door het ministerie erkend is als eindtoets voor groep 8. De leerlingen maken deze toets op de computer en de moeilijkheidsgraad past zich tijdens het maken van de toets aan aan het niveau van de leerling. Het landelijk gemiddelde van alle SBO-scholen is 158. We zaten hiermee net boven de landelijke gemiddelde score. 

Schooladviezen:

Elke leerling heeft een eigen Ontwikkelingsperspectief en hierin wordt het uitstroomperspectief al in een vroeg stadium omschreven. De leerlingresultaten en de onderwijsbehoeften zijn leidend voor de uitstroom. De leerling ontvangt een gepast onderwijsarrangement dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van de leerling. We hebben hoge verwachtingen van elke leerling en stellen daarom hoge doelen.

Onze schoolresultaten laten zich het beste zien in het uitstroompercentage naar schoolsoort in relatie met de leerlingkenmerken. Elk jaar brengen we de opbrengsten van de schoolverlaters in beeld. Om de opbrengsten goed te interpreteren maken wij gebruik van de normen die de inspectie hanteert. In het risicomodel dat de inspectie nu hanteert kijkt men naar de omvang van de uitstroom naar het praktijkonderwijs. Daarnaast kijkt men naar de gemiddelde leeropbrengsten van diverse vakgebieden in relatie met gemiddeld IQ. Onze resultaten zijn steeds ruim boven de norm van de inspectie.

Verwijzing:

Wij hebben voor u de opbrengsten uitgebreid in kaart gebracht en u vindt deze op onze website: Resultaten van het onderwijs

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LOVS Eduscope. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften. Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten. Bij de schoolverlaters nemen we Route 8 af. De score van Route 8, een recent capaciteitenonderzoek, de scores van Cito gevisualiseerd in de OPP-lijnen, de kindkenmerken en de observaties van de leerkrachten vormen tezamen het schooladvies. Het VO-advies wordt vanaf de didactische leeftijd van 40 halfjaarlijks met ouders besproken a.d.h.v. de OPP-lijnen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school ligt in een grensregio en ieder jaar gaan een aantal van onze schoolverlaters naar Belgische scholen. Deze worden in de overzichten vermeld als 'onbekend'. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie is zeer tevreden over de kwaliteit van het onderwijs van S.B.O. Bernardus.

Wij citeren uit het laatste inspectierapport: De school biedt een aantrekkelijk aanbod dat voldoet aan de kerndoelen en op onderdelen ook breder gaat. De leraren en de intern begeleiders hebben goed zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen. De leerlingen die afstemming of zorg nodig hebben, krijgen deze op een planmatige wijze. Daarnaast leggen de leraren op een activerende wijze de lesstof uit, waardoor de leerlingen goed meedoen. De leerlingen kunnen in een aangenaam leerklimaat leren en worden gestimuleerd om mee te denken over hun eigen leerproces en leerdoelen. De directie en het team werken op professionele wijze samen aan de schoolontwikkeling. Ze werken daarbij nauw samen met basisschool Triangel. Als hoofdconclusie schrijft de inspecteur het volgende: De school biedt onderwijs van overwegend goede kwaliteit. Het basisarrangement wordt daarom ook verlengd. Op alle drie onderzochte standaarden binnen het gebied 'onderwijsproces' realiseert de school een goede kwaliteit. Binnen het gebied 'schoolklimaat' is de standaard 'pedagogisch klimaat' als goed gewaardeerd. Een van de drie beoordeelde standaarden ('kwaliteitscultuur') binnen de kwaliteitszorg is ook als goed beoordeeld. De school is na het vorige inspectiebezoek doorgegaan met haar ontwikkeling en heeft gekozen voor de ideeën van duurzame schoolontwikkeling. Daarin hebben de leerlingen een groot aandeel bij hun eigen ontwikkeling. De school kan daar nu al mooie resultaten van laten zien. Tevens is de school doorgegaan met de samenwerking met basisschool Triangel, die in hetzelfde gebouw is gehuisvest en de directie deelt. De kwaliteit die de school laat zien is stevig verankerd in zowel het beleid als in het handelen en denken van de directie en het team. De effecten daarvan zijn te horen in de positieve reacties van leerlingen en ouders tijdens het onderzoek. Wij zijn natuurlijk bijzonder trots op dit resultaat en zullen de bevindingen en de adviezen van de inspectie ook nu weer ter harte nemen en vertalen in ons schoolbeleid. 

Terug naar boven