School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus

Willem Vliegenstraat 5 6271 DA Gulpen

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten van onze schoolverlaters

De resultaten van ons onderwijs laten zich het beste zien in de schoolkeuze en schoolsoort van de schoolverlaters. Afgelopen schooljaar hebben onze schoolverlaters voor de vijfde keer een eindtoets gemaakt. We hebben weer gekozen voor de ROUTE 8 toets. ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die door het ministerie erkend is als eindtoets voor groep 8. De leerlingen maken deze toets op de computer en de moeilijkheidsgraad past zich tijdens het maken van de toets aan aan het niveau van de leerling. Het landelijk gemiddelde van alle SBO-scholen is 142. We zaten hiermee net onder de landelijke gemiddelde score. 

Schooladviezen:

Elke leerling heeft een eigen Ontwikkelingsperspectief en hierin wordt het uitstroomperspectief al in een vroeg stadium omschreven. De leerlingresultaten en de onderwijsbehoeften zijn leidend voor de uitstroom. De leerling ontvangt een gepast onderwijsarrangement dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van de leerling. We hebben hoge verwachtingen van elke leerling en stellen daarom hoge doelen.

Onze schoolresultaten laten zich het beste zien in het uitstroompercentage naar schoolsoort in relatie met de leerlingkenmerken. Elk jaar brengen we de opbrengsten van de schoolverlaters in beeld. Om de opbrengsten goed te interpreteren maken wij gebruik van de normen die de inspectie hanteert. In het risicomodel dat de inspectie nu hanteert kijkt men naar de omvang van de uitstroom naar het praktijkonderwijs. Daarnaast kijkt men naar de gemiddelde leeropbrengsten van diverse vakgebieden in relatie met gemiddeld IQ. Onze resultaten zijn steeds ruim boven de norm van de inspectie.


Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LOVS Eduscope. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften. Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten. Bij de schoolverlaters nemen we Route 8 af. De score van Route 8, een recent capaciteitenonderzoek, de scores van Cito gevisualiseerd in de OPP-lijnen, de kindkenmerken en de observaties van de leerkrachten vormen tezamen het schooladvies. Het VO-advies wordt vanaf de didactische leeftijd van 40 halfjaarlijks met ouders besproken a.d.h.v. de OPP-lijnen. 

Ten aanzien van het onderwijsproces is de volgende tussenevaluatie:

Taalontwikkeling kleuters

Hoofddoel: de deelnemende kleuters scoren op de signaleringslijst voor Kleuters 2.0 gemiddeld 80% -volgens hun OPP- op de onderdelen Spreken + Luisteren en Woordenschat.

Tussendoel: Gemiddeld behalen de deelnemende kleuters 80% op de 7-wekelijkse doelen.

Tussenevaluatie

De startmeting bestond steeds uit 10 woorden passend bij het thema van Speelplezier. De leerlingen kregen een afbeelding te zien en werden gevraagd om het woord te benoemen. Het aantal juiste antwoorden werd bijgehouden. Bij de eindmeting werden de leerlingen nogmaals gevraagd om de 10 woorden te benoemen.

Activiteiten

Gedurende de sessies kwamen de leerlingen in aanraking met de woorden tijdens het spel. Er werd voornamelijk in de verschillende themahoeken gespeeld waarbij gebruik gemaakt werd van passende materialen (bijv. dierendokter, wachtkamer, apotheek, dierenwinkel). Er werd ook in de andere hoeken gespeeld. Hier werd ook rondom het thema gespeeld (bijv. een dierenkliniek bouwen met behulp van blokken).

Op groepsniveau

Op groepsniveau werd bij de startmeting gemiddeld 55% van de woorden juist benoemd. Bij de eindmeting was gemiddeld 88% van de antwoorden correct. Er is op groepsniveau dus een groei zichtbaar. De grens van 80% correct wordt op groepsniveau behaald.

Op individueel niveau

De leerlingen laten allen een groei zien. Bij de eindmeting kunnen ze allemaal meer woorden juist benoemen dan bij de startmeting. Er is maar een leerling die de grens van 80% correct niet behaald. Meerdereleerlingen kunnen zelfs alle woorden correct benoemen. In de 7-wekelijkse rapportages is de groei per leerling inzichtelijk gemaakt. De Eindevaluatie vindt in juli 2022 plaats en zal in de betreffende documenten worden beschreven.

Taalontwikkeling groep 3 en 4

Hoofddoel: de deelnemende leerlingen scoren op de woordenschat-toets 3.0E minimaal niveau III.

Tussendoel: Gemiddeld behalen de kinderen 80% op de 7-wekelijkse doelen

Tussenevaluatie

Bij de startmeting werd de leerlingen gevraagd om de betekenissen van de doel-woorden uit te leggen. De woorden behoorden bij het thema van de methode STAAL dat in de klas werd behandeld. Het aantal juiste antwoorden werd bijgehouden. Bij de eindmetingen werd de leerlingen nogmaals gevraagd om de betekenissen van de woorden uit te leggen.

Activiteiten

Gedurende de sessies kwamen de leerlingen op verschillende manieren in aanraking met de woorden. De woorden werden besproken. Kinderen vertelden o.a. waar ze aan moesten denken en wat ze al wisten over het woord. Leerlingen hebben getekend en werkbladen gemaakt. Daarnaast is er een aantal verschillende spelletjes gespeeld (uitbeelden, raadsels, wat hoort bij elkaar, memory, bingo, babili-bab). Ook is er een Kahoot-quiz gedaan.2923

Op groepsniveau

Alle groepen laten een groei zien op groepsniveau. Bij 2B werd bij de startmeting gemiddeld 32% van de woorden juist omschreven. Bij de eindmeting was gemiddeld 72% van de antwoorden correct. Leerlingen uit 2C omschreven bij de startmeting gemiddeld 22% van de woorden correct. Bij de eindmeting was dit 67%. Bij 2D werd bij de startmeting gemiddeld 67% van de woorden correct omschreven. Bij de eindmeting was dit 86%. De grens van 80% correct wordt op groepsniveau alleen door 2D behaald.

Op individueel niveau

Alle leerlingen laten een groei zien. Bij de eindmeting kunnen ze meer woorden juist benoemen dan bij de startmeting. De grootte van de groei verschilt per leerling, Een aantal leerlingen behaalt de grens van 80% correct benoemd. In de 7-wekelijkse rapportages is de groei per leerling inzichtelijk gemaakt. Er is steeds per kind goed bekeken of de extra hulp zinvol is. In enkele situaties zijn veranderingen geweest. Dit grote lus-doel leert ons dat we op schoolniveau de woordenschatontwikkeling centraler moeten gaan stellen. Je kunt ten slotte de wereld pas begrijpen als je de taal kunt plaatsen. Wanneer je de taal onvoldoende begrijpt, kun je wel werken met leesstrategieën, maar heel zinvol is dat dan niet. Dit vraagt om verdieping en daarvoor willen we de PLG Taal inzetten om voor woordenschat op schoolniveau te onderzoeken wat we het best kunnen gaan doen. De Eindevaluatie vindt in juli 2022 plaats en zal in de betreffende documenten worden beschreven.

Sociaal emotionele ontwikkeling unit 2

Hoofddoel: In mei 2022 scoren we samen min. 90% op positief gedrag, max 8% op opvallend en max. 2% op zorgwekkend gedrag bij ‘negatieve intenties’. Verder scoren we samen minimaal 75% op positief gedrag, max. 20% op opvallend gedrag en max. 5% op zorgwekkend gedrag bij ‘ongelukkig somber’ en ‘onrustig verstorend’.

Tussendoel:

We scoren samen 80% voor het behalen van de groepsdoelen voor sociaal gedrag.

Tussenevaluatie

Alle tussendoelen zijn behaald. We hebben van dit doel geleerd dat we bij de pedagogische doelen ook de tijdsfactor moesten toepassen op de datamuren. Dit wordt nu ook gedaan en daarmee bestaat dus ook de kans dat een pedagogisch doel op de datamuur niet wordt behaald. Ondanks deze wijziging zijn alle tussendoelen behaald. De Eindevaluatie vindt in juli 2022 plaats en zal in de betreffende documenten worden beschreven.

Sociaal emotionele ontwikkeling unit 3

Hoofddoel: Op de monitoring sociale veiligheid in mei 2022 scoren ‘welbevinden’, ‘veiligheidsbeleving’en ‘ondervindt agressie’ groen (Kanvas). Deze score is vergelijkbaar aan de normgroep. In mei 2022 scoren we 98% op ‘negatieve intenties’, 85% op ‘ongelukkig somber’, 80% op ‘onrustig verstorend’ en 75% op ‘hulpvaardig sociaal’ op de Kanvas-lijst.

Tussendoel: In februari 2022 nemen we de sociale veiligheidslijst af en zien we een gemiddelde groei van 0.2 op het onderdeel ‘Welbevinden’. De andere twee items zijn minimaal gelijk gebleven of gegroeid bij ‘veiligheidsbeleving’ en gedaald bij ‘ondervindt agressie’.

Tussenevaluatie

In unit 3 gaat het om het verbeteren van het 'welbevinden', 'veiligheidsbeleving' en 'ondervindt agressie'. We zagen hier iets vreemds gebeuren. In de groepen werd een betere sfeer ervaren en waren er minder conflicten. Bij de sociale veiligheidsvragenlijst van KanVas was echter een daling zichtbaar. Dit riep vragen op. Zowel over de gestelde vragen en normering, als over waarom wordt dit zo ervaren? De medewerkers van unit 3 hebben hierover een analyse gemaakt, waarbij de antwoorden voor een groot deel zijn gevonden in de kindgesprekken. Daarnaast bleek dat KanVas geen normgroep SBO heeft, waardoor de resultaten niet met een vergelijkbare groep kan worden vergeleken. Bij de kindgesprekken bleek dat de gestelde vragen anders werden geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld 'Ben je bang om naar school te komen?’. Hierbij wordt bedoeld of je een angstgevoel ervaart omdat je je op school niet veilig voelt. Verklaringen van onze leerlingen waren onder andere: ‘een paar straten verderop is een hondje en dat blaft als ik langsloop, dat vind ik eng’ of ‘ik vind het niet fijn in de bus. Het duurt erg lang en ik ben bang dat er iets gebeurt’. Het viel vooral op dat onze leerlingen met autisme laag scoorden, echter de associaties, de complexheid van de vraagstelling, de suggestieve vraagstelling telden ook mee.

Tevens nemen we ook de sociale veiligheidsvragenlijst van Vensters PO af om zo het resultaat te vergelijken met Kanvas, maar ook met het resultaat van vorig schooljaar. Dit zijn meerdere vragen die minder tot associaties leiden. De resultaten bleken betrouwbaarder. Het welbevinden blijft wel onze aandacht houden.

Algemene reflectie op teamaanpak

Bij het onderwijsproces maken wij gebruik van de belangrijkste factoren in het onderwijsaanbod, te weten:

-Een sterk team op een school met een verbetercultuur

-Gebruik van ‘evidence informed’ technieken in de klas

-Extra maatregelen gericht op (mogelijke) achterstanden

We mogen stellen dat dit succesvol is geweest. We hebben in zowel de grote lus-overleggen als de kleine lus-overleggen gemerkt dat er met een hele open blik is gekeken naar hoe het gaat, dat er goed gereflecteerd werd, dat er hulpvragen werden gesteld, dat we elkaar hielpen en dat er telkens onderzoek werd gedaan naar ‘evidence informed’ technieken. Ook wanneer het schuurde bleef de open mindset.

Nog niet alles is zoals we het met z'n allen hadden gewild, maar laten we niet vergeten dat er het eerste half jaar weer veel coronaperikelen waren met quarantaines en hybride-onderwijs. En dat ging ook op onze school gepaard met stress, onderbezetting en extra werk voor ieder! De resultaten, maar vooral de wijze waarop het team aan de slag is gegaan, is een staaltje van sterk kwaliteitscultuur. De weg zelf is de bestemming om kinderen te leren leren.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze procedure rondom het schoolverlaten is als volgt:

1. CITO toetsen en ontwikkelingsperspectief 

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen in de maanden januari en juni CITO toetsen. De uitslagen van deze toetsen krijgen de kinderen op het rapport. Ook worden deze toetsscores besproken met de ouders tijdens de rapportbesprekingen. Wij bespreken de ontwikkelingslijnen per vakgebied.  Per vakgebied is te zien op welk niveau de leerling op dat moment uitstroomt. Op het ontwikkelingsperspectief staan voor de vakken technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen de prognoses VO. Het VO kijkt vooral naar begrijpend lezen en rekenen, omdat deze de meeste info geeft over het inzichtelijk denken en daarmee het te behalen niveau.

2. Informatie ouders schoolverlaten

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders van de schoolverlaters informatie. Deze informatie betreft hoofdzakelijk de overgang richting het Voortgezet Onderwijs en de route ernaartoe. De leerkracht verzorgt aan ouders uitleg over de procedure van het schoolverlaten, het tijdspad van dit schooljaar en verdere aanvullende informatie.

3. Intelligentieonderzoek

Indien nodig wordt in oktober/ november een intelligentietest afgenomen. Dit wordt op school gefaciliteerd. De orthopedagoog of de hiertoe bevoegde leerkracht/intern begeleider van school zal deze test afnemen. Dit kan klassikaal of individueel plaatsvinden.

4. Oudergesprek (december)

De groepsleerkracht informeert de ouders over het voorlopige advies en gaat daarover met de ouder(s) in gesprek.

5. Oriëntatie VO scholen, bezoek open dagen

Ouders oriënteren zich op een geschikte school op basis van het voorlopig advies. De VO-scholen organiseren informatieavonden, open dagen en lessen. De kinderen mogen deze lessen bijwonen.

6. Adviesgesprekken

Individuele gesprekken met leerlingen en hun ouders. Leerkrachten geven het niveau aan waarop zij denken dat de leerling het beste op zijn of haar plaats is. Bij het opstellen van het schooladvies kijken we naar:

- De LVS-toetsscores, met name begrijpend lezen, rekenen/wiskunde (en spelling)

- Persoonlijke aspecten als motivatie, doorzettingsvermogen, sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding

- Een intelligentietest.

Bij het opstellen van het schooladvies zijn de huidige groepsleerkrachten, de intern begeleider en de orthopedagoog betrokken.

7. Inschrijving

Ouders/ verzorgers vullen het inschrijfformulier in van de school voor het VO en leveren dit formulier in op school. De leerkrachten en orthopedagoog zorgen voor een compleet OP (Ontwikkelingsperspectief). Nadat ouders/ verzorgers dit hebben ingezien, wordt het samen met het inschrijfformulier verstuurd naar het VO. Daarnaast melden ouders het kind zelf aan op de school naar keuze.

8. Route 8

Behalve een verplicht schooladvies is er ook een verplichte eindtoets in de vorm van de Centrale Eindtoets of van een andere eindtoets PO. Wij gebruiken de Route 8 toets. Omdat het schooladvies vóór 1 maart gegeven moet zijn, kan het resultaat op de Centrale Eindtoets niet gebruikt worden voor het schooladvies. Scholen voor voortgezet onderwijs moeten een leerling toelaten op grond van het schooladvies. Toelating hangt niet af van het resultaat op de Centrale Eindtoets. Wanneer het advies op basis van de score op de Eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, wordt het schooladvies heroverwogen. Dit kan in overleg met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) leiden tot het naar boven bijstellen van het advies.

9. Warme overdracht

Nadat er een aanmelding heeft plaatsgevonden, vindt de warme overdracht plaats. Dat betekent dat de VO-school persoonlijk contact opneemt met de basisschool en vragen stelt over de leerling. In dit gesprek wordt het schooladvies toegelicht en wordt de ontwikkeling van de leerling besproken.

10. Volgen van de leerlingen

De scholen voor VO sturen in ieder geval gedurende een drietal jaren de gegevens van de resultaten van de leerlingen naar onze school. Deze gegevens worden verzameld door de directie. Jaarlijks wordt er gekeken naar de resultaten van de leerlingen in het derde jaar van het VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Kindercirkel biedt een veilige plek voor alle kinderen en medewerkers. Vanuit deze veiligheid werken we in vertrouwen aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Onze pedagogische huisstijl is hiervoor de basis. We besteden preventief en indien nodig curatief aandacht aan het welbevinden en de sociale emotionele ontwikkeling van de leerling. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • vertrouwen
  • verbinding

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie is zeer tevreden over de kwaliteit van het onderwijs van S.B.O. Bernardus.

Wij citeren uit het laatste inspectierapport: De school biedt een aantrekkelijk aanbod dat voldoet aan de kerndoelen en op onderdelen ook breder gaat. De leraren en de intern begeleiders hebben goed zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen. De leerlingen die afstemming of zorg nodig hebben, krijgen deze op een planmatige wijze. Daarnaast leggen de leraren op een activerende wijze de lesstof uit, waardoor de leerlingen goed meedoen. De leerlingen kunnen in een aangenaam leerklimaat leren en worden gestimuleerd om mee te denken over hun eigen leerproces en leerdoelen. De directie en het team werken op professionele wijze samen aan de schoolontwikkeling. Ze werken daarbij nauw samen met basisschool Triangel. Als hoofdconclusie schrijft de inspecteur het volgende: De school biedt onderwijs van overwegend goede kwaliteit. Het basisarrangement wordt daarom ook verlengd. Op alle drie onderzochte standaarden binnen het gebied 'onderwijsproces' realiseert de school een goede kwaliteit. Binnen het gebied 'schoolklimaat' is de standaard 'pedagogisch klimaat' als goed gewaardeerd. Een van de drie beoordeelde standaarden ('kwaliteitscultuur') binnen de kwaliteitszorg is ook als goed beoordeeld. De school is na het vorige inspectiebezoek doorgegaan met haar ontwikkeling en heeft gekozen voor de ideeën van duurzame schoolontwikkeling. Daarin hebben de leerlingen een groot aandeel bij hun eigen ontwikkeling. De school kan daar nu al mooie resultaten van laten zien. Tevens is de school doorgegaan met de samenwerking met basisschool Triangel, die in hetzelfde gebouw is gehuisvest en de directie deelt. De kwaliteit die de school laat zien is stevig verankerd in zowel het beleid als in het handelen en denken van de directie en het team. De effecten daarvan zijn te horen in de positieve reacties van leerlingen en ouders tijdens het onderzoek. Wij zijn natuurlijk bijzonder trots op dit resultaat en zullen de bevindingen en de adviezen van de inspectie ook nu weer ter harte nemen en vertalen in ons schoolbeleid. 

Terug naar boven