School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus

Willem Vliegenstraat 5 6271 DA Gulpen

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus

Het team

Toelichting van de school

Het management van de school bestaat uit de directeur, de intern begeleiders, specialist Jonge Kind en de managementondersteuner. De volgende functies zijn er binnen school: leerkracht, onderwijsondersteuner, conciërge, administratieve kracht, specialist jonge kind, logopedist, ergotherapeute, intern begeleider, remediaal specialist (inhuur) en orthopedagoog (inhuur). Daarnaast zijn er leerkrachten die zich de afgelopen jaren gespecialiseerd hebben en een master SEN-opleiding gevolgd hebben. Er zijn specialisten t.a.v.: het jonge kind, gedrag, coachen en begeleiden en taal, lezen en rekenen. De meeste medewerkers werken al meerdere jaren binnen onze school. Regelmatig stromen nieuwe medewerkers in. Begeleiding en ondersteuning is voor deze nieuwe medewerkers gewenst, zeker gezien ons concept, de werkwijze en de samenwerking met De Triangel. De leeftijd van de medewerkers is gevarieerd in leeftijdsopbouw. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingsbeleid moet bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs. Vervangingsbeleid wordt tevens vormgegeven vanuit het principe van goed werkgeverschap (we gaan uit van voldoende ruimte voor medewerkers om hun taak uit te voeren, stellen hen in staat onder optimale omstandigheden een bijdrage te leveren aan de bestuurlijke opgave van de organisatie en houden ons aan de cao-afspraken).

Vervangingsbeleid wordt echter ook bepaald door bedrijfseconomische principes (het beheersen van de kosten opdat de beschikbare middelen rechtmatig, maar ook doeltreffend worden ingezet).Wij maken gebruik van de volgende vervangingsmogelijkheden:

1. Werkzaamheden worden door de afwezige medewerker op een later tijdstip zelf uitgevoerd (al dan niet binnen de al overeengekomen werktijd)

2. Werkzaamheden worden overgenomen door een reeds ingeroosterde medewerker

3. Werkzaamheden worden overgenomen door een medewerker die gepland verlof verzet

4. Inzet van een medewerker voor vervangingswerk in vaste dienst (flexibele schil)

5. Inzet van een medewerker extern

6. Tijdelijke uitbreiding van de aanstelling c.q. benoeming van een medewerker die reeds in vaste of tijdelijke dienst is (tijdelijke taakuitbreiding)

7. Aanstelling c.q. benoeming in een tijdelijk dienstverband met vaste einddatum t.b.v. diverse vervangingswerkzaamheden

8. Aanstelling c.q. benoeming in een tijdelijk dienstverband t.b.v. één specifieke verlofsituatie voor de duur van die verlofsituatie

9. Inzet van onderwijsondersteuner(s)

10. Flexibele inzet van ambulante medewerkers (max 2x per trimester)

11. Noodmaatregelen toepassen*  

* Noodmaatregelen komen aan de orde als geen van bovengenoemde 10 opties mogelijk zijn, dan wel ze allemaal ongeschikt zijn in een bepaalde situatie. Maar ook indien er geen financiële middelen meer beschikbaar zijn om een bepaalde optie in te zetten. Voorbeelden van noodmaatregelen zijn:

o Groepen samenvoegen.

o Ouders informeren hun kind geen onderwijs te kunnen bieden.

Bij het toepassen van maatregelen gelden de volgende richtlijnen:

- Een klas niet onevenredig belasten. Dat wil zeggen dat noodmaatregelen verspreid worden.

- Kleuters worden in principe niet verdeeld over oudere leerjaren. In voorkomend geval neemt een leerkracht een kleuterklas over en wordt een oudere groep verdeeld.

- Indien mogelijk worden ouders minimaal twee dagen van tevoren geïnformeerd wanneer de school een dag geen onderwijs kan bieden; de school informeert tevens de buitenschoolse opvang in voorkomend geval.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Units, stamgroepen en instructiegroepen.

Per unit clusteren we kinderen met gelijksoortige ontwikkelingskenmerken en onderwijsbehoeften. Elke leerling wordt in de unit geplaatst die het beste past bij zijn/haar leeftijd, taalvaardigheden, manier van denken, doen, leren, omgaan met anderen enz. De stamgroep is de plek waar de leerling het grootste deel van de dag doorbrengt. In deze groep worden na 11.35 uur de vakken taal, wereldoriëntatie, schrijven, verkeer, sociaal-emotionele vorming en de creatieve vakken onderwezen. We bieden een aantal van deze onderdelen aan via de methodieken van Speelplezier (unit 1, 2a) en Naud, Meander en Brandaan.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De school werkt met de Speelpleziermethodiek, waardoor er bij bepaalde vakken een overlap zit.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Binnen onze school werken we met zogenaamde ‘units’, unit 1, 2 en 3. Per unit clusteren we kinderen met gelijksoortige ontwikkelingskenmerken en onderwijsbehoeften. Elke leerling wordt in de unit geplaatst die het beste past bij zijn/haar leeftijd, taalvaardigheden, manier van denken, doen, leren, omgaan met anderen enz. De stamgroep is de plek waar de leerling het grootste deel van de dag doorbrengt.

Alle groepen hebben hun eigen lesrooster, waarbinnen de beschreven vakgebieden over de week zijn verdeeld. Elk schooljaar kijken we kritisch naar de leertijden per vakgebied. We stemmen de leertijd ook af op de onderwijsbehoeften van de leerling. In onderstaand schema vindt u de leertijd per vakgebied. Het kan zijn dat hier binnen het schooljaar andere keuzes worden gemaakt indien dit noodzakelijk blijkt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

S.B.O. Bernardus en BS. De Triangel zijn samen gehuisvest in de Kindercirkel. Elke school heeft zijn eigen concept afgestemd op o.a. de eigen leerling-populatie. Echter daar waar mogelijkheden zijn, zijn de concepten op elkaar afgestemd en wordt er samengewerkt. S.B.O. Bernardus heeft een brede leerling-populatie. Wij streven naar maximale ontwikkelingskansen voor onze leerlingen. We willen dat leerlingen een positief zelfbeeld ontwikkelen, met hun sterke en minder sterke kanten. Wij gaan uit van hun mogelijkheden en sluiten hierbij aan. De leerlingen moeten vertrouwen in zichzelf krijgen om verder te kunnen groeien. We stellen een ontwikkelingsperspectief op voor elke leerling, uitgaande van de cognitieve mogelijkheden en de specifieke leerling-kenmerken. De leerling ontvangt een passend onderwijsarrangement dat tegemoet komt aan zijn onderwijsbehoeften. We hebben hoge verwachtingen en stellen daarom hoge doelen. De leerkracht maakt in de groepsplannen de vertaalslag naar een passend arrangement voor de leerlingen van de groep. Het onderwijs wordt georganiseerd in stam- en groepsdoorbrekende instructiegroepen.

Sommige vak- en vormingsgebieden worden school-doorbrekend, samen met BS. De Triangel, aangeboden. De ontwikkeling van de leerling wordt structureel gevolgd en indien nodig wordt het geplande onderwijsaanbod en/of de aanpak aangepast. De leerkracht werkt planmatig, handelings- en opbrengstgericht. Hij reflecteert op zijn handelen in de rol van instructeur, begeleider en coach. De leerkracht verzorgt feedback op het leerproces en voert met de leerling leergesprekken waarbij de leerontwikkeling, de beoogde leerdoelen en de ondersteuningsbehoeften van de leerling centraal staan. De ouders zien we als educatieve partners en worden actief betrokken bij het ontwikkelproces van hun kind. We betrekken de ouders bij het opstellen en de voortdurende evaluatie van het ontwikkelingsperspectief. Zij zijn de belangrijke schakel tussen school en kind.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambities voor de extra ondersteuningsbehoefte zit niet in verbreding van deze ondersteuning, maar wel in verbetering. Onze professionele leergroepen komen daarom frequent bij elkaar om nieuwe inzichten met elkaar te delen en data te duiden. Middels de plan-do-check-act cyclus wordt telkens de kwaliteit gemonitord en ingezet op verbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan 'leren lezen met je lijf', waarbij we veelal inzetten op executieve functies en fonemisch en fonologisch bewustzijn om tot lezen te komen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de onderbouw van de school wordt spel als leidende activiteit gebruikt voor het ontwikkelingsproces. Daarom werken we binnen unit 1 met een praktijkconcept dat gebaseerd is op een ontwikkelingsgerichte visie. Dit praktijkconcept ‘Speelplezier’ is ontwikkeld door Margot Wouterse-Schmits. Ontwikkelingsgericht onderwijs wil cultuuroverdracht aan leerlingen realiseren door samen met leerlingen te komen tot ‘reconstructie’ van de cultuur. Bij jonge kinderen willen wij het eigenaarschap bevorderen door hun werkjes te laten kiezen voor in het leerlingportfolio. Er kan worden gereflecteerd op deze werkjes met kleine groepjes leerlingen.

Op onze SBO-school zitten vrijwel geen kinderen die rechtstreeks van een peuterspeelzaal naar onze school komen. De kinderen die op jonge leeftijd starten komen meestal van een Medisch Kinderdagverblijf.

Terug naar boven