School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus

Willem Vliegenstraat 5 6271 DA Gulpen

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van SBO Bernardus in Gulpen. Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Op basis van de gegeven informatie kunt u zich een beeld vormen van waar onze school voor staat, wat u van onze school mag en kan verwachten en wat onze school voor uw kind kan betekenen. Gegevens zeggen veel, maar niet alles. Wilt u een kijkje nemen in onze school? Maak een afspraak met ons en we leiden u graag rond. 
Ook kunt u onze schoolwebsite bezoeken voor meer informatie: https://www.sbo-bernardus.nl/index.php 

Onze school is gehuisvest in het mooie Kindcentrum "de Kindercirkel SBO Bernardus - Welkom (sbo-bernardus.nl)". We werken intensief samen met basisschool De Triangel en maken gebruik van elkaar expertise. We zetten de leerling centraal op het Podium van het Leven!

De verwijzingen naar uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u vinden via de link: https://www.sbo-bernardus.nl/index.php 

Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek. Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg:

Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein.Regio

Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

Regio Parkstad: Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school en het samenwerkingsverband.

Onderwijsondersteuning

De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus:

· Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de groep

· Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in de groep

· Ondersteuningsniveau 3: Ondersteuning op school met interne deskundigen

· Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten

· Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs

Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij zelf of met behulp van netwerkpartners. Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. SBO Bernardus is een school voor speciaal basisonderwijs.

Gemeentelijke ondersteuning

Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet.

Zorgondersteuning

Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, worden met ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd.

Knooppunt

Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Partners sluiten aan op maat en naar behoefte.

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs

Ouders melden hun kind schriftelijk (minimaal 10 weken voor de gewenste plaatsing) aan bij een school van voorkeur. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen. Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor. De afspraak is dat niet mondeling wordt doorverwezen. Er is geen uniform aanmeldformulier vanuit het samenwerkingsverband voorgeschreven. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren; deze staan altijd op de website van de school. De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een ouder het kind schriftelijk aanmeldt bij een school. Ouders stellen de school op de hoogte als zij weten of vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. De school van aanmelding vraagt altijd informatie op bij de school van herkomst of de kinderopvang (bij eerste aanmelding). Deze informatie is noodzakelijk om te beoordelen of de school van aanmelding de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft. De school beslist, binnen zes weken na schriftelijke aanmelding, of het kind kan worden toegelaten. Deze periode kan met vier weken worden verlengd. Als de school niet kan plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart via de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt of en voor hoelang een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. Stapt een leerling over naar een andere school, dan zorgen de betrokken scholen - in overleg met de ouders - voor een goede, soepele overgang en informatieoverdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband.

Informatie samenwerkingsverbanden

Voor meer informatie: zie www.passendonderwijszuid.nl

Hier is ook de medezeggenschap in het samenwerkingsverband (OPR) opgenomen.

Contactgegevens:

Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek

Adres: Eloystraat 1a, 6166 XM Geleen

Directeur: Tiny Meijers-Troquet

Telefoon: 085 - 488 12 80

E-mail: t.meijers@swvpo-wm.nl

Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland

Adres: Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen

Directeur: Doreen Kersemakers

Telefoon: 085 - 488 12 80 E-mail: info-po@swvzl.nlSamenwerkingsverband Parkstad

Adres: Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen

Directeur: Doreen Kersemakers

Telefoon: 085 - 488 12 80

E-mail: info-po@swvzl.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • passend bij het talent
  • eigenaarschap
  • hoge verwachtingen
  • planmatig
  • samen verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal

In de trend zien we een stijgende lijn qua leerlingaantallen, hoewel we afgelopen jaar wel zijn gedaald. Afgelopen schooljaar en dit schooljaar tellen wij veel schoolverlaters, waardoor wij verwachten dat de stijgende trendlijn wordt omgebogen. 

Werken met stam- en instructiegroepen

Binnen onze S.B.O. school werken we niet met een leerstofjaarklassensysteem zoals dit is uitgedrukt in de tabel. We werken met stamgroepen die verdeeld zijn in units. Dit schooljaar hebben we 11 stamgroepen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling wordt de leerling geplaatst in instructiegroepen de vakgebieden, technisch- en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Technisch lezen en kennis- en maakonderwijs vindt schooldoorbrekend plaats. Ook wisselen we uit wanneer dit voor een kind het best passend is bij andere vakken. D.w.z. dat er gemengde groepen zijn waarin leerlingen van SBO Bernardus en BS De Triangel zitten. Daarnaast hebben we een speciale lees- en spellinggroep. 

In- en uitstroom van de leerlingen

Elk schooljaar hebben wij te maken met leerlingen die in- en uitstromen. Anders dan het reguliere onderwijs stromen de meeste leerlingen niet in op kleuterleeftijd maar op latere leeftijd. De leerlingen stromen in op verschillende tijdstippen binnen het schooljaar. Indien een leerling een ToeLaatbaarheidsVerklaring(TLV) kan de leerling binnen onze school geplaatst worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hanteren een continue-rooster omdat de meeste leerlingen uit de regio komen. De schooltijden hebben we afgestemd met onze samenwerkingsschool Bs. De Triangel. Hierdoor is er in het gebouw maar een beperkt aantal "bewegingsmomenten". Een ander belangrijk voordeel is dat we de mogelijkheid hebben dat leerlingen gebruik kunnen maken van de expertise en de faciliteit van de andere samenwerkingsschool. Dit biedt voordelen voor de leerlingen van beide scholen.

Om zo effectief mogelijk met de leertijd om te gaan hanteren we een inlooptijd van 10 minuten. De leerlingen kunnen vanaf 8.20 uur naar hun klaslokaal gaan. Om 8.30 uur kunnen we daadwerkelijk met ons lesprogramma starten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?