School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus

Willem Vliegenstraat 5 6271 DA Gulpen

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van SBO Bernardus in Gulpen. Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Op basis van de gegeven informatie kunt u zich een beeld vormen van waar onze school voor staat, wat u van onze school mag en kan verwachten en wat onze school voor uw kind kan betekenen. Gegevens zeggen veel, maar niet alles. Wilt u een kijkje nemen in onze school? Maak een afspraak met ons en we leiden u graag rond. 
Ook kunt u onze schoolwebsite bezoeken voor meer informatie: https://www.sbo-bernardus.nl/index.php 

Onze school is gehuisvest in het mooie Kindcentrum "de Kindercirkel SBO Bernardus - Welkom (sbo-bernardus.nl)". We werken intensief samen met basisschool De Triangel en maken gebruik van elkaar expertise. We zetten de leerling centraal op het Podium van het Leven!

De verwijzingen naar uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u vinden via de link: https://www.sbo-bernardus.nl/index.php 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • passend bij het talent
  • identiteit
  • hoge verwachtingen
  • planmatig
  • samen verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal

Sinds enkele jaren zien we, na een afname van enkele jaren, weer een lichte groei van het aantal leerlingen. Mogelijke reden voor de leerlingentoename is dat het passend onderwijs op de normale basisschool niet altijd lukt.

Werken met stam- en instructiegroepen

Binnen onze S.B.O. school werken we niet met een leerstofjaarklassensysteem zoals dit is uitgedrukt in de tabel. We werken met stamgroepen die verdeeld zijn in units. Dit schooljaar hebben we 11 stamgroepen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling wordt de leerling geplaatst in instructiegroepen de vakgebieden, technisch- en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Technisch lezen en begrijpend lezen vindt schooldoorbrekend plaats. D.w.z. dat er gemengde groepen zijn waarin leerlingen van SBO Bernardus en BS De Triangel zitten. Daarnaast hebben we een speciale lees- en spellinggroep. 

In- en uitstroom van de leerlingen

Elk schooljaar hebben wij te maken met leerlingen die in- en uitstromen. Anders dan het reguliere onderwijs stromen de meeste leerlingen niet in op kleuterleeftijd maar op latere leeftijd. De leerlingen stromen in op verschillende tijdstippen binnen het schooljaar. Indien een leerling een ToeLaatbaarheidsVerklaring(TLV) kan de leerling binnen onze school geplaatst worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hanteren een continue-rooster omdat de meeste leerlingen uit de regio komen. De schooltijden hebben we afgestemd met onze samenwerkingsschool Bs. De Triangel. Hierdoor is er in het gebouw maar een beperkt aantal "bewegingsmomenten". Een ander belangrijk voordeel is dat we de mogelijkheid hebben dat leerlingen gebruik kunnen maken van de expertise en de faciliteit van de andere samenwerkingsschool. Dit biedt voordelen voor de leerlingen van beide scholen.

Om zo effectief mogelijk met de leertijd om te gaan hanteren we een inlooptijd van 10 minuten. De leerlingen kunnen vanaf 8.20 uur naar hun klaslokaal gaan. Om 8.30 uur kunnen we daadwerkelijk met ons lesprogramma starten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?