De PIT Groningen

Wibenaheerd 24 9736 PB Groningen

Schoolfoto van De PIT Groningen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen onze kinderen met kind gesprekken, IEP LVS (Inzicht in Eigen Profiel Leerling Volg Systeem), groepsbesprekingen en LOOQIN (Sociaal Emotioneel volgsysteem). Tijdens de kindgesprekken bespreken we de leerdoelen en de vorderingen met de kinderen. Kinderen bespreken met de groepsleider en tijdens oudergesprekken of de leerdoelen behaald zijn. we werken er naar toe dat de resultaten waar de kinderen trots op zijn worden gepubliceerd in hun eigen portfolio.

We gebruiken het leerlingvolgsysteem van IEP om ons eigen onderwijs te evalueren en waar nodig bij te stellen. Ook worden de toets gegevens uit de IEP besproken met de kinderen en gekeken hoe ze zijn gegroeid en waar ze de komende tijd aan willen werken. In de groepsbespreking bespreken de groepsleiders samen met de intern begeleider hoe de ontwikkeling van de groep en de individuele kinderen in de groep verloopt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het laatste jaar van De PIT maken alle kinderen die doorstromen naar het VO een doorstroomtoets. Dit is verplicht. Met de doorstroomtoets kunnen kinderen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De meester of juf geeft het kind een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort het kind op de toets beter dan het advies van de school? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. De PIT gebruikt de doorstroomtoets van IEP. 
Weergave Schooladvies

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op De PIT competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

Op De PIT wordt er nadruk op gelegd dat iedereen op school zich veilig en fijn voelt. Daar is iedereen verantwoordelijk voor, we zorgen hier samen voor. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samen
  • respect
  • empathie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven