OJS De Petteflet

Jacob van Ruysdaelstraat 73 9718 SC Groningen

Schoolfoto van OJS De Petteflet

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen het onderwijs kan iedereen verlof aanvragen. Dit gaat altijd in overleg met de directie. 

We vragen de collega die verlof aanvraagt dit onderling te regelen met zijn of haar duo partner, zo staat er toch een bekende voor de klas.

In enkele gevallen lukt dit niet en doen we een beroep op andere collega's binnen de school of zoeken we binnen de inval poule van ons bestuur naar een oplossing.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het Jenaplanonderwijs kent vier basisprincipes: gesprek, spel, werk en viering (als grondvormen van het menselijk samenleven). Deze vier basisactiviteiten komen op een Jenaplanschool afwisselend, in een ritmisch weekplan aan de orde. Door de afwisseling van deze basisactiviteiten is een urentabel voor een jenaplanschool moeilijk te vullen.  Het aanbod vloeit op een natuurlijke manier in elkaar over. Binnen bijvoorbeeld de basisactiviteit gesprek wordt veel aandacht besteed aan mondeling taalgebruik, maar ook burgerschapsvorming en wereldorientatie heeft hier vaak een plek.  

Zo vormt binnen het jenaplanonderwijs wereldoriëntatie het hart van ons onderwijs. We willen dat al onze kinderen op een verstandige manier ‘wegwijs’ worden in een steeds complexere wereld.  Basisvaardigheden hebben hier een instrumentele, ondersteunende rol en worden in de vorm van een cursus aangeboden.  Je moet (begrijpend) kunnen lezen om informatie te kunnen ontsluiten. Je moet kunnen schrijven, typen, drukken, spellen om je bevindingen en resultaten te kunnen presenteren. Je moet met de computer, internet en apps kunnen omgaan om kritisch je informatie te kunnen beoordelen. Je moet begrip hebben van omgeving en tijd, van tabellen, getallen en registers om samenhang en betekenis te kunnen duiden. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde en techniek zijn op onze school geïntegreerd in ‘wereldoriëntatie’, maar ook taal.  lezen, rekenen , creatieve vorming en levensbeschouwing krijgen hierdoor voor een deel invulling.  Steeds vaker wordt hier het begrip ‘stamgroepwerk’ gebruikt, omdat de wereldoriëntatie voortkomt uit de (onderzoeks)vragen vanuit de stamgroep. Hier wordt vervolgens door de kinderen verkend, onderzocht, uitgewerkt en gepresenteerd. In alle groepen wordt wereldoriëntatie aangeboden door middel van voorbereide thema’s (b.v. de seizoenen, Kinderboekenweek, het schoolproject en groepsgebonden thema’s). De onderwerpen komen deels vanuit de kinderen zelf en deels vanuit de stamgroepleiders. We hebben een driejarige cyclus van thema’s en projecten ontwikkeld, waarin de meeste kerndoelen op het gebied van de wereldoriënterende vakken aan bod komen. In de bovenbouw wordt naast het open wereldoriëntatie-gedeelte een deel van de wereldoriëntatie systematischer aangeboden. Het gaat hier om de leerlijn Tijd (o.a. de Canon van de Geschiedenis in 50 vensters) en de leerlijn Ruimte (aardrijkskunde van Nederland, Europa en de Wereld, topografie). Tot onze wereldoriëntatie/stamgroepwerk behoren nog veel meer onderdelen, zoals (nieuws- en voorbereide) kringen, uitzendingen van ‘de Buitendienst’, excursies naar cultureel erfgoed en het Gronings Landschap, individuele studies en werkstukken, het grote schoolproject (verhalend ontwerp).

Bovenstaande tabel is dus een globale weergave.  

Vormingsonderwijs

Onze school is een openbare basisschool. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven binnen de schooltijden, maar valt niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming.De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisatie die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Petteflet hebben we kennis en ervaring met kinderen met diverse ondersteuningsbehoeften. In iedere groep zitten kinderen in drie jaargroepen in groepjes door elkaar heen. De stamgroep is een leef- werkgemeenschap waarin iedereen elkaar ondersteund. De draagkracht van de groep en de stamgroepleider bepaald wat er binnen een groep mogelijk is.

De definitie van Extra Ondersteuning is dat de onderwijsbehoeften van het kind dermate intensief en complex zijn, dat deze meer dan de (aanvullende) basisondersteuning van een school vragen. Onze school kan voor Extra Ondersteuning een beroep doen op het KCOO (Kenniscentrum openbaar onderwijs). Het schoolbestuur biedt Extra Ondersteuning aan in de vorm van arrangementen. Deze worden ingezet binnen het regulier onderwijs. De arrangementen worden aangevraagd bij het KCOO en beoordeeld aan de hand van de onderwijsbehoeften van het kind of de groep. Het actuele aanbod van arrangementen is te lezen in het school ondersteuningsprofiel en is te vinden op de website van onze school. Voor deze leerlingen hebben we binnen onze school een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) opgesteld.

De school kan gaan verwijzen als:

·         Als de ondersteuning die de school biedt, niet (meer) tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van de leerling;

·         Als de (extra) ondersteuning zoveel aandacht vereist, dat er sprake is van verstoring van het onderwijsproces van andere leerlingen;

·         Als er sprake is van verstoring van de rust en orde op school.   

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om kinderen en stamgroepleiders extra ondersteuning te kunnen bieden en om de onderwijskwaliteit te verhogen is de school voornemens om een taal- en rekencoördinator op te leiden. 

Verder kijken we waar mogelijk in de scholingskalender welke extra opleidingen we gaan wegzetten bij mensen om onze expertise op deelgebieden te vergroten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Aanbod het jonge kind

Het Jenaplanonderwijs kenmerkt zich door 4 basisactiviteiten. Gesprek, spel, werk en viering zie je in elke stamgroep terug.

Jonge kinderen leren door te spelen, dit proberen we in de basisactiviteiten terug te laten komen en zo spelenderwijs de kleuterdoelen (slo)te behalen.   

Wij zijn veel met kinderen in gesprek. In het Jenaplanonderwijs gebeurt veel in de kring. Er wordt geluisterd naar de inbreng van de kinderen tijdens gesprekken over het thema, maar ook naar verhalen van belevenissen. Zo komen we samen tot onderwijs wat aansluit bij de kinderen. We kijken of de plannen die in kringgesprekken besproken worden, uitgevoerd kunnen worden tijdens het spelen en werken. Kinderen voelen zich hierdoor gehoord, leren dat hun mening ertoe doet en dat ze zelf invloed hebben op hun leerproces/het spelen en werken in de groep.

Vooral jonge kinderen leren de wereld te begrijpen door te spelen. We willen de kinderen laten ervaren dat ze grip op de wereld kunnen hebben. Door te observeren, mee te spelen/nieuwe materialen in te brengen/enz indien nodig zien we in welke fase van rollenspel de kinderen zijn. Indien nodig geven we daar interventies op.

Tijdens het werk zien we dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig aan het werk zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf zoveel mogelijk kunnen redden en indien nodig hulp durven vragen aan een ander kind in de groep. Door de kinderen al jong kennis te laten maken met uitgestelde aandacht, stimuleren we hun zelfredzaamheid. Mocht hij/zij het ook niet weten, of er ‘grote’ vraagstukken zijn, weten de kinderen dat ze altijd kinderen uit de midden- of bovenbouw kunnen vragen om hen te helpen. Ook hier stimuleren we het samenwerken.

Viering komt op vele manieren voor. Kinderen krijgen veel zelfvertrouwen door zowel kleine als grote dingen te vieren. Doordat er stil gestaan wordt bij kleine dingen (zelf je schoenen aandoen) maar ook grote presentaties (met publiek) ervaren kinderen dat ze belangrijk zijn en ertoe doen. Met dit positieve gevoel, staan de kinderen opener in de wereld en zullen ze meer van zichzelf laten zien.

Terug naar boven