OJS De Petteflet

Jacob van Ruysdaelstraat 73 9718 SC Groningen

Schoolfoto van OJS De Petteflet

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn blij dat we op 1F zo mooi scoren. Ook zijn we kritisch op onze 2F/1S score. Dit heeft onze aandacht en prioriteit. We zetten de interventies weg in het jaarplan 2022-2023. 

We zien op de deelgebieden met uitzondering van rekenen een stijging ten opzichte van vorig jaar. In het schooljaar 2021-2022 zijn we begonnen met een aantal interventies dat bijdraagt aan beter onderwijs en een betere instructie. We verwachten dat we de stijgende lijn door te zullen trekken en conform onze populatie passend te zullen scoren in het volgend schooljaar.

Ons onderwijs stond het afgelopen jaar in de bovenbouw onder druk. Corona en personele wisselingen maakten dat er een minder stabiel leerklimaat was. Ook namen we in het schooljaar 2021-2022 afscheid van onze verouderde methode rekenen en implementeerde we een nieuwe methode. Passend bij de nieuwste reken inzichten.

Onze ambitie is om in het schooljaar 2022-2023 op de drie deelgebieden taal, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen gemiddeld boven de inspectie norm (signaleringswaarde) te scoren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling

Op De Petteflet volgen we de brede ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig. Een goede relatie met kinderen is daarom zeer belangrijk.  Dagelijks wordt er gesproken met kinderen en wordt er goed geobserveerd. Als er iets aan de hand is wordt dit veelal snel opgemerkt. Daarbij is het sociaal-emotionele beeld net zo belangrijk als het cognitieve beeld.

De stamgroepleider staat aan de basis van kwalitatief goed onderwijs. Het dagelijks werk van de kinderen is een bron van informatie over de ontwikkeling. Naast het dagelijks werk, haalt de stamgroepleider ook informatie uit observaties en toetsen. De stamgroepleider verzamelt en interpreteert kindgegevens en verwerkt deze als lesdoel op het P&E formulier. Aan het eind van de les wordt genoteerd wie het doel wel of niet heeft behaald, de daaruit voortvloeiende interventies en actiepunten.

Twee keer per jaar wordt er n.a.v. de toetsen van het leerlingvolgsysteem een focusdocument opgesteld. Hierin worden de opbrengen per jaargroep en leerstofgebied genoteerd, vergeleken met het afgelopen jaar en er wordt per leerling een analyse gedaan. Zo wordt bepaald of het kind voldoende is vooruitgegaan. Zo niet, dan wordt er een uitgebreide analyse gedaan. De stamgroepleider bepaalt op deze manier wat de onderwijsbehoeften van de kinderen zijn. De actiepunten en interventies worden in het focus document vermeld. Deze actiepunten worden verwerkt in het lesdoel wat terug te zien is op het P& E formulier. 

Er is een aantal vaste ijkmomenten op school. In de onderbouw wordt de ontwikkeling met het observatiesysteem Digi keuzebord gevolgd. In de midden- en bovenbouw gebeurt dit met de CITO-toetsen (Leerling in beeld) voor lezen, spelling, rekenen-wiskunde en begrijpend lezen.  We zijn een KIVA school en volgen middels een sociogram en een veiligheidsmeter, de sociaal emotionele vorming en de veiligheidsbeleving van de kinderen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op het moment van schrijven staan de gegevens van het schooljaar 2020-2021 nog vermeld in vensters. Deze worden automatisch toegevoegd aan de schoolgids.

We voegen handmatig de gegevens van het schooljaar 2021-2022 toe.

VWO              7 leerlingen 16%

HAVO/VWO     9 leerlingen 21%

HAVO             4 leerlingen 9%

TL/HAVO        5 leerlingen 12%

TL                  6 leerlingen 14%

KB/TL             3 leerlingen 7%

KB                  5 leerlingen 12%

BB/KB             2 leerlingen 5%

BB                  1 leerling     2%

PRO                1 leerling     2%

Aantal schoolverlaters: 43

Deze uitstroom komt grotendeels overeen met onze verwachting en de gegeven voorlopige adviezen in groep 7. In een enkel geval scoorde een leerling hoger op de eind cito dan was voorspeld. Hier is getracht een niveau hoger in te stromen binnen het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

'Samen maken we er een fijne school van.'

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • respect
  • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021/2022 voeren we een externe audit uit. Deze audit bestaat uit twee onderdelen

  • Maart 22 (Lesbezoeken)
  • Juni 22 (Volledige audit)

Terug naar boven