De Tamarisk

Van Lenneplaan 8 9721 PZ Groningen

  • Schoolfoto van De Tamarisk
  • Schoolfoto van De Tamarisk
  • Schoolfoto van De Tamarisk
  • Schoolfoto van De Tamarisk

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijds worden de resultaten van de leerlingen gemeten. Dat gebeurt met methode-gebonden toetsen ( toetsen die door de methode worden aangeboden aan het einde van een bepaalde periode) en niet-methode gebonden toetsen. Dit zijn de zg. CITO toetsen die meestal twee ker per jaar worden afgenomen.

Na afname van de tosten volgt er een analyse op groepsniveau en op schoolniveau. Dan wordt gekeken of de resultaten aanleiding geven om interventies te plegen op groeps- of schoolniveau. Te denken valt hierbij aan tijdsbesteding aan een bepaald vak of wellicht een andere methode van aanbieden. Ook wordt er gekeken naar het leerkrachthandelen middels groepsbezoeken .

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

p.c.b.s. De Tamarisk heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

• De leerlingen behalen leerresultaten aan het eind van de basisschool die voldoen aan de verwachtingen. De sociale leerresultaten vertonen een stijgende lijn.

• De school heeft een goed leerstofaanbod voor taal en rekenen, dat is afgestemd op kenmerken van de leerlingenpopulatie, met accenten voor de bredere persoonlijke ontwikkeling.

• De leraren volgen de leerlingen in hun ontwikkeling, maar analyseren de leerresultaten nog onvoldoende in samenhang en te weinig diepgaand voor een doelgerichte planning van het onderwijs.

• Kenmerken van het schoolconcept zijn herkenbaar in het didactisch handelen, met name voor de organisatie van het onderwijs en de taakgerichtheid van leerlingen.

• De school biedt leerlingen en personeel een voldoende veilige omgeving met een duidelijk accent op preventie in de groep. Het signaleren van risico's in de veiligheidsbeleving kan de school scherper uitwerken.

• De school heeft een herkenbare cyclus van kwaliteitszorg. In de cultuur is sprake van een breed gedragen onderwijsconcept dat leraren in werkgroepen verder uitwerken.

Terug naar boven