De Tamarisk

Van Lenneplaan 8 9721 PZ Groningen

  • Schoolfoto van De Tamarisk
  • Schoolfoto van De Tamarisk
  • Schoolfoto van De Tamarisk
  • Schoolfoto van De Tamarisk

In het kort

Toelichting van de school

De Tamarisk een christelijke Dalton basisschool. De naam van de school De school is in 1996 ontstaan door een fusie van drie scholen in Groningen-Zuid en er is toen gekozen voor de naam “De Tamarisk”. Een tamarisk is een struikachtige boom die in zeer droge klimaten kan groeien. De onderdelen van de boom zijn representatief voor de manier waarop we als school inhoud proberen te geven aan ons onderwijs. De school ziet het als haar verantwoordelijkheid om de mogelijkheden van de kinderen optimaal te benutten, zodat er door de kinderen zo goed mogelijk wordt gepresteerd naar hun eigen mogelijkheden.                                      

De Tamarisk maakt samen met tien andere basisscholen deel uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Groningen (VCOG). Het doel van de vereniging is de instandhouding en ontwikkeling van christelijk onderwijs in de gemeente Groningen en Hoogkerk. De elf scholen zijn gelijkmatig verdeeld over de diverse wijken en Hoogkerk. De Tamarisk verzorgt in geheel Groningen-Zuid basisonderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Wij vinden dat er in de drie gebouwen een aantrekkelijke school is gehuisvest aangevuld met opvanggelegenheden, ook voor jongere kinderen. De locaties zijn genoemd naar de wijk waarin ze zijn gesitueerd.   Locatie De Wijert Deze locatie is gevestigd aan de Van Ketwich Verschuurlaan 90 en wordt bezocht door leerlingen uit: De Wijert, Hoornse Meer, Hoornse Park, en De Piccardthof.  Locatie Helpman Deze locatie is gevestigd aan de Coendersweg 13 en wordt bezocht door leerlingen uit de wijken Helpman, Coendersborg, Klein Martijn, Herepoort, Oosterpoort , de Meeuwen, de Linie en Euroborg    Locatie Corpus den Hoorn De locatie is gevestigd aan de Canadalaan 2 en wordt bezocht door leerlingen uit: Corpus den Hoorn, Grunobuurt, Rivierenbuurt, Laanhuizen, Zeeheldenbuurt, De Wijert, Hoornse Meer, Hoornse Park,  De Piccardthof en Buitenhof.   Nieuwbouw. Om de Tamarisk toekomstbestendig te kunnen maken is in 2013 besloten om terug te gaan van 3 naar 2 locaties. Dat houdt in dat de locaties in de Wijert en Helpman zullen worden opgeheven en dat daar voor in de plaats een nieuwe school wordt gebouwd aan de van Iddekingeweg bij de bibliotheek en sporthal. De gemeente had al plannen voor nieuwbouw van de sportvoorziening en binnen deze ontwikkeling hebben een aantal participanten elkaar gevonden om deze Multi Functionele Accommodatie inhoud te gaan geven. De Tamarisk heeft er voor gekozen te participeren in dit nieuwbouw project.   Bij de nieuwbouw zijn de volgende participanten betrokken:: Cdbs de Tamarisk, Kinderopvang ( COP/Kids First), Sportvoorziening (050) De bibliotheek (Groninger Forum).   Het MFA zal een samenwerkingsverband gaan vormen met de onderlinge partners. Dit wordt ook wel het “Brede School” principe genoemd en staat in Groningen beter bekend als "Vensterschool". We hopen in het najaar van 2019 dit nieuwe gebouw te kunnen betrekken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Kubusschool
  • Christelijke basisschool
  • KIVA
  • B-Slim

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Locatie de Wiardt:

Deze locatie is gevestigd aan de van Lenneplaan 8, 9721 PZ Groningen en wordt bezocht door leerlingen uit: De Wijert, Hoornse Meer, Hoornse Park, en De Piccardthof. In het gebouw wordt lesgegeven aan de groepen 1 tot en met 8. Binnen de groepen 1/2 is er 1 VVE groep. Voor- en Vroegschoolse Educatie. Hier wordt extra aandacht besteed aan kinderen met een taalachterstand.

Locatie Corpus den Hoorn:

De locatie is gevestigd aan de Canadalaan 2 en wordt bezocht door leerlingen uit: Corpus den Hoorn, Grunobuurt, Rivierenbuurt, Laanhuizen, Zeeheldenbuurt, De Wijert, Hoornse Meer, Hoornse Park,  De Piccardthof en Buitenhof.In het gebouw wordt lesgegeven aan de groepen 1 tot en met 8. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven