OBS Meander

Slenk 2 9746 RS Groningen

Schoolfoto van OBS Meander

Het team

Toelichting van de school

Wij zijn een groot team met kundige, bevlogen en gemotiveerde medewerkers. We zetten ons iedere dag graag in om onze leerlingen het beste onderwijs te geven dat we te bieden hebben. Het team van bestaat uit groepsleerkrachten, bouwcoördinatoren, intern begeleiders, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, administratief medewerker, een conciërge en een directeur. We zijn iedere dag bezig met ontwikkeling, die van onze leerlingen maar ook die van onszelf. Je bent nooit uitgeleerd en wij leren graag van elkaar. De leeftijd van de medewerkers van ons team varieert, zowel jong en en oud en er zijn zowel mannen als vrouwen werkzaam. Dit zorgt voor een mooi evenwicht. Er zijn leerkrachten die fulltime als parttime werken, er staan nooit meer dan twee verschillende leerkrachten voor de groep gedurende de week. We werken dan in duo's. Bij vragen kunt u altijd bij een van ons terecht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht plotseling ziek is, of om een andere reden (onverwacht) afwezig is. Dit is natuurlijk vervelend. Wij doen er op dat moment alles aan om ervoor te zorgen dat de lessen voor de groep gewoon door kunnen gaan. Zo hebben we een aantal leerkrachten in een vervangingspool die bij ons ingezet kunnen worden tijdens dit soort momenten. Ook lukt het ons soms om intern te schuiven waardoor we zelf een extra leerkrachten kunnen inzetten. Als het onverhoopt niet lukt proberen we de groep op school te verdelen over andere groepen. Soms is dit scenario echter niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat er in een andere groep ook een invalleerkracht werkt die dag, een groep een excursie heeft, etc. Als dit het geval is ontvangt u via Social Schools een spoedbericht met het verzoek uw kind thuis te houden. Bent u niet in de gelegenheid om thuis uw kind op te vangen, dan kunt u hem/haar naar school brengen. De aanwezige kinderen worden verdeeld en ondergebracht bij een andere leerkracht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is in 2010 opgericht en staat sinds april 2012 in de nieuwbouwwijk Reitdiep. Leerlingen komen niet alleen bij de aanvang van het nieuwe schooljaar bij ons op school, maar soms ook gedurende het jaar. Dat betekent dat we een dynamische organisatie zijn en we voortdurend kijken op welke wijze wij ons onderwijs eigentijds kunnen invullen.

Op OBS Meander zijn medewerkers, naast hun rol als groepsleerkracht, ook verantwoordelijk voor een bepaald vakgebied. Leerkrachten hebben een specialisatie voor Engels, Wetenschap & Techniek of Muziek. Dit vak geven de leerkrachten aan meerdere groepen. Groepsleerkrachten zijn of worden geschoold voor dit specifieke vakgebied en hebben er veel affiniteit mee. Voor bewegingsonderwijs hebben we een vakleerkracht. 

In het schooljaar 2022/2023 starten we met vijf kleutergroepen 1/2, twee groepen 3, twee groepen 4, drie groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. De groepen 1 t/m 4 zitten op de hoofdlocatie en de groepen 6 t/m 8 op de dependance. Beide locaties zijn aangevuld met een groep 5. De groepen 1-2 zijn combinatiegroepen. We hebben deze keuze gemaakt omdat de rol van medeleerlingen in deze fase van hun ontwikkeling cruciaal is voor het leren en ontwikkelen. Vanaf groep 3 werken we in jaargroepen. Wel zien we een meerwaarde in het vormgeven van groepsoverstijgende activiteiten. Dit soort activiteiten geven we gedurende het jaar een aantal keren vorm in verschillende samenstellingen en met verschillende activiteiten. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee leerjaren op school komen de ontwikkelingsgebieden in samenhang aan bod. Wij richten ons onderwijs thematisch in. Bij de start van een thema bedenken de leerlingen in samenwerking met de leerkracht wat zij tijdens het werken aan het thema willen gaan leren. Gedurende deze periode proberen we samen antwoorden te vinden op die vragen. Het aanbod wordt door de leerkrachten van de verschillende onderbouwgroepen onderling in samenhang afgestemd. 

De leerkracht neemt door observatie waar op welke manier een kind ontwikkelt en stemt daarop het aanbod af. Wij willen dat ons aanbod en onze activiteiten met ontwikkelingswaarde een wisselwerking tussen kinderen en leerkracht zijn. Hierbij neemt spel een hele belangrijke plaats in. We bieden daarvoor volop de gelegenheid, zowel in tijd als in inrichting van het klaslokaal. We werken planmatig aan ontwikkelingsdoelen. Motivatie en betrokkenheid van de kinderen vinden wij heel belangrijk. 

In de klas zijn hoeken ingericht die spelen en leren ten doel hebben. Deze rijke en veelzijdige inrichting wisselt regelmatig om het aanbod nieuw en aantrekkelijk te houden. De kleuters krijgen naast het reguliere aanbod, dat is afgestemd op de ontwikkelingsdoelen van het SLO, ook les van vakspecialisten muziek, wetenschap en techniek en Engels. De kinderen krijgen in elk geval twee keer per week een les bewegingsonderwijs en we spelen elke dag buiten.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze school biedt diverse vakken aan en gebruikt daarbij verschillende methodes. Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. Het gebruik van een methode geeft de leerkrachten overzicht, houvast en inzicht in de leerlijnen. We vinden het belangrijk de we de methodes als leidraad gebruiken en ook onze eigen afwegingen en keuzes kunnen maken ten behoeve van het doel als de leerlingen of de groep daarom vraagt. We hebben een methode gericht aanbod voor rekenen, taal, lezen, schrijven, spelling, technisch- en begrijpend lezen en wereldoriëntatie. Een belangrijk aspect van ons onderwijs is het aanbod in het Lab2Create. Een plek om te onderzoeken, ontwerpen en te maken. Vanuit een betekenisvolle uitdaging gaan leerlingen in verschillende samenstellingen, groep overstijgend aan de slag. Door te maken willen we leerlingen stimuleren hun talenten te ontplooien.

Wij modellen onze instructies, dragen kennis over en laten deze kennis op diverse manieren verwerven. Afhankelijk van hun onderwijsbehoeften, krijgen onze leerlingen verschillende soorten instructie. Ook de verwerkingsvormen zijn afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en kunnen verschillend zijn. Samen leren en samen werken worden daarbij gestimuleerd. Wij geloven in onderlinge verbondenheid, waarin leren van elkaar en door elkaar een belangrijke plaats in ons onderwijs inneemt. We maken gebruik van coöperatieve werkvormen om ook tijdens het samenwerken ervoor te zorgen dat alle leerlingen een gelijke inbreng hebben. 

Vanaf groep 2 werken leerlingen met een taakbrief, waarbij zelfstandig werken en plannen hoofddoel is. De taakbrief wordt opgebouwd naar een dagplanning naar, in de hoogste groepen, een weekplanning. Leerlingen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk en kunnen ook reflecteren op datgene ze gedaan of gekozen hebben. Lesroosters worden onderling afgestemd, zo dragen we zorg voor een gelijk aanbod in parallel groepen en een opbouw in jaargroepen. In het lesrooster van iedere groep wordt rekening gehouden met het roosteren van de lessen die door vakspecialisten worden gegeven en groep overstijgende activiteiten. Lessen door vakspecialisten zijn lessen bewegingsonderwijs, muziek, wetenschap en techniek en Engels. 

Ook belangrijk is de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen, een fijne sfeer en groepsdynamiek in de groepen en onderling. We zijn een Kiva School. Door de inzet van Kiva werken we aan bovenstaande aspecten. 

Vormingsonderwijs
Onze school is een openbare basisschool. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven binnen de schooltijden, maar valt niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming. De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisatie die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl.

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het gebouw de Rietwierde zijn ook een aantal samenwerkingspartners van Meander gevestigd. Voor de kinderopvang in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, kunnen ouders terecht bij Partou. Meander geeft een intensieve samenwerking vorm met Partou. We kennen elkaars visie en versterken elkaar in bepaalde aspecten van deze visie in een doorgaande lijn richting het onderwijs. Leerlingen die doorstromen vanuit KDV Partou worden warm overgedragen. Leerkrachten van Meander en leidsters van Partou wisselen gedurende het jaar een aantal keer informatie uit over samenwerking en kansen voor de organisaties. In overleg met Partou kijken we naar de mogelijkheden om een 3+ programma aan te bieden voor de kinderen van Partou en het opzetten van een VVE programma.

In de wijk zijn meerdere vroegschoolse educatiemogelijkheden. De samenwerking bestaat, daar waar mogelijk uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod, het educatief handelen en de zorg en begeleiding. We onderhouden een zeer goede relatie met de peuterspeelzalen (voorscholen) en er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht. 

Voor de voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang werkt Meander nauw samen met SKSG Waterrijk. SKSG Waterrijk is als organisatie ook gesitueerd in de Rietwierde. Pedagogisch medewerkers van SKSG Waterrijk werken gedurende de onderwijsuren ter ondersteuning in het onderwijs. De ruimtes van SKSG zijn ook tijdens de onderwijsuren te gebruiken voor onderwijsdoeleinden en vice versa.
Het is ons streven om intensief samen te werken met instanties en verenigingen in de wijk in relatie tot de naschoolse opvang. 

Terug naar boven