OBS Meander

Slenk 2 9746 RS Groningen

Schoolfoto van OBS Meander

Het team

Toelichting van de school

Wij zijn een groot team met kundige, bevlogen en gemotiveerde medewerkers. We zetten ons iedere dag graag in om onze leerlingen het beste onderwijs te geven dat we te bieden hebben. Het team van bestaat uit groepsleerkrachten, bouwcoördinatoren, intern begeleiders, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, administratief medewerker, een conciërge en een directeur. We zijn iedere dag bezig met ontwikkeling, die van onze leerlingen maar ook die van onszelf. Je bent nooit uitgeleerd en wij leren graag van elkaar. De leeftijd van de medewerkers van ons team varieert, zowel jong en en oud en er zijn zowel mannen als vrouwen werkzaam. Dit zorgt voor een mooi evenwicht. Er zijn leerkrachten die fulltime als parttime werken, er staan nooit meer dan twee verschillende leerkrachten voor de groep gedurende de week. We werken dan in duo's. Bij vragen kunt u altijd bij een van ons terecht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht plotseling ziek is, of om een andere reden (onverwacht) afwezig is. Dit is natuurlijk vervelend. Wij doen er op dat moment alles aan om ervoor te zorgen dat de lessen voor de groep gewoon door kunnen gaan. Zo hebben we een aantal leerkrachten in een vervangingspool die bij ons ingezet kunnen worden tijdens dit soort momenten. Ook lukt het ons soms om intern te schuiven waardoor we zelf een extra leerkrachten kunnen inzetten. Als het onverhoopt niet lukt proberen we de groep op school te verdelen over andere groepen. Soms is dit scenario echter niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat er in een andere groep ook een invalleerkracht werkt die dag, een groep een excursie heeft, etc. Als dit het geval is ontvangt u via Social Schools een spoedbericht met het verzoek uw kind thuis te houden. Bent u niet in de gelegenheid om thuis uw kind op te vangen, dan kunt u hem/haar naar school brengen. De aanwezige kinderen worden verdeeld en ondergebracht bij een andere leerkracht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij zijn een moderne, energieke basisschool in het Reitdiep: een jonge wijk aan de noordkant van Groningen, waar we van en met elkaar leren. Met een team van bevlogen en gemotiveerde leerkrachten en ondersteunende medewerkers bieden we leerlingen vernieuwend, openbaar onderwijs in een betekenisvolle omgeving. Iedereen is welkom. 

Bij ons op school zitten kinderen in groep 1 en 2 in een combinatie groep. Leerlingen van deze twee leerjaren zitten samen in de klas en zijn hierdoor een keer de jongste en de oudste. Na groep twee hebben we enkele jaargroepen; groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Van alle groepen bij ons op school zijn er vaak twee. Hierdoor kunnen we op een fijne manier met elkaar samenwerken. Samenwerken is bij ons een cruciale factor, wij proberen ons onderwijs zo in te richten dat leerlingen actief en betrokken zijn; hiervoor gebruiken wij veel coöperatieve werkvormen. Wij nemen leeractiviteiten ook graag mee naar buiten, zo kunnen we buiten bij de sloot ontdekkingen doen over de natuur maar ook een spellingsdictee of een keersommenrace op het schoolplein heeft voor ons zeker een meerwaarde. 
Bij ons op school is er iedere week, structureel, ruimte voor lessen muziek, Engels en natuur & techniek. Deze vakgebieden worden gegeven door een specialist. Iedere leerkracht bij ons op school heeft een van deze vakgebieden als specialisatie. Voor bewegingsonderwijs hebben we een vakleerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De eerste twee leerjaren op school staan voor ons in het teken van thematisch spel. Wij bieden kinderen een rijke leeromgeving aan door ons onderwijs thematisch in te richten. Alle activiteiten gedurende de periode staan in het teken van dit thema. Als het thema Nederland is worden er Nederlandse liedjes gezongen, worden de hoeken ingericht als fietswinkel en bloemenkraam, kunnen we op bezoek bij Knol's koek en ga zo maar door. Leerlingen leren doordat wij ze een gedegen, samenhangend aanbod bieden, in een veilige omgeving met veel structuur. We stimuleren de zelfredzaamheid van onze leerlingen. Ze kunnen en willen al zo veel zelf doen, dit stimuleren wij, we zijn in de buurt als onze hulp nodig is.

De leerkracht neemt door observatie waar op welke manier een kind ontwikkelt en stemt daarop het aanbod af. Wij willen dat ons aanbod en onze activiteiten met ontwikkelingswaarde een wisselwerking tussen kinderen en leerkracht zijn. Hierbij neemt spel een hele belangrijke plaats in. We bieden daarvoor volop de gelegenheid, zowel in tijd als in inrichting van het klaslokaal. We werken planmatig aan ontwikkelingsdoelen en volgen de vaardigheden die ze zich eigen maken. Ons aanbod stemmen we daar op af. Motivatie en betrokkenheid van de kinderen vinden wij heel belangrijk. 

In de klas zijn hoeken ingericht die spelen en leren ten doel hebben. Deze rijke en veelzijdige inrichting wisselt regelmatig om het aanbod nieuw en aantrekkelijk te houden. De kleuters krijgen naast het reguliere aanbod, dat is afgestemd op de ontwikkelingsdoelen van het SLO, ook les van vakspecialisten muziek, wetenschap en techniek en Engels. De kinderen krijgen in elk geval twee keer per week een les bewegingsonderwijs en we spelen elke dag buiten.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen werken wij met Kiva. Kiva draagt tegelijkertijd ook bij aan een fijne sfeer en dynamiek in iedere groep. Speciaal voor de jongste leerlingen hebben we voor Kiva 'Rik de pauw'. Rik de pauw is een grote handpop, die samen met grote vertelplaten mooie gesprekken op gang brengt. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ons onderwijs is eigentijds en vernieuwend met nadruk op de brede ontwikkeling van leerlingen. Zo stimuleren we leerlingen om actief te leren: door te beleven, ervaren en doen. Ze ontdekken hoeveel ze kunnen leren door zich onderzoekend en nieuwsgierig op te stellen. 

Ons onderwijs in de groepen 3 tot en met 8 geven we voor de basisvakken (rekenen, taal/spelling, lezen) vorm door gebruik te maken van methodes. Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. Het gebruik van een methode geeft de leerkrachten overzicht, houvast en inzicht in de leerlijnen. We vinden het belangrijk de we de methodes als leidraad gebruiken en ook onze eigen afwegingen en keuzes kunnen maken ten behoeve van het doel als de leerlingen of de groep daarom vraagt. Een belangrijk aspect van ons onderwijs is het aanbod in het Lab2Create (groep 6, ,7, 8). Een plek om te onderzoeken, ontwerpen en te creëren. Vanuit een betekenisvolle uitdaging gaan leerlingen in verschillende samenstellingen, groep overstijgend aan de slag. Leerlingen werken aan competenties als samenwerken, communiceren en kritisch en creatief denken. In het Lab2Create creëren we kansen om leerlingen hun talenten te laten ontdekken.

Wij modellen onze instructies, dragen kennis over en laten deze kennis op diverse manieren verwerven. Afhankelijk van hun onderwijsbehoeften, krijgen onze leerlingen verschillende soorten instructie. Ook de verwerkingsvormen zijn afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en kunnen verschillend zijn. Samen leren en samen werken worden daarbij gestimuleerd. Wij geloven in onderlinge verbondenheid, waarin leren van elkaar en door elkaar een belangrijke plaats in ons onderwijs inneemt. We maken gebruik van coöperatieve werkvormen om ook tijdens het samenwerken ervoor te zorgen dat alle leerlingen een gelijke inbreng hebben. 

Vanaf groep 2 werken leerlingen met een taakbrief, waarbij zelfstandig werken en plannen hoofddoel is. De taakbrief wordt opgebouwd naar een dagplanning en in de hoogste groepen, een weekplanning. Leerlingen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk en kunnen ook reflecteren op datgene ze gedaan of gekozen hebben. Lesroosters worden onderling afgestemd, zo dragen we zorg voor een gelijk aanbod in parallel groepen en een opbouw in jaargroepen. In het lesrooster van iedere groep wordt rekening gehouden met het roosteren van de lessen die door vakspecialisten worden gegeven en groep overstijgende activiteiten. Lessen door vakspecialisten zijn lessen bewegingsonderwijs, muziek, natuur en techniek en Engels. 


Ook belangrijk is de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen, een fijne sfeer en groepsdynamiek in de groepen en onderling. We zijn een Kiva School. Door de inzet van Kiva werken we aan bovenstaande aspecten. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ook bij ons op school zijn er leerlingen die soms extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Soms kortdurend, soms voor langere tijd of zelfs structureel. In ons ondersteuningsprofiel beschrijven wij heel uitgebreid welke ondersteuning en begeleiding wij als school kunnen bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Deze ondersteuning en begeleiding is afgestemd op de afspraken binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV) en past binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Openbaar Onderwijs Groningen. Het geeft weer op welke wijze we onze missie en visie t.a.v. ondersteuning aan onze leerlingen praktisch vormgeven. Dit ondersteuningsprofiel is te vinden op onze website en natuurlijk bij ons op te vragen. 

Ieder jaar kijken we naar onze eigen basiskwaliteit, we reflecteren op de basisondersteuning, onderzoeken de deskundigheid van onze medewerkers om bepaalde extra ondersteuning (naast de basisdifferentiatie) te kunnen geven. Daarbij staat onze leerling centraal en wordt er gekeken naar de individuele onderwijsbehoeften van de leerling binnen de mogelijkheden die onze school kan bieden. Het kan hierbij gaan om intensievere of verdiepende ondersteuning bovenop de basisondersteuning. Concreet kan dit betekenen dat de leerkracht een kleine groep leerlingen extra ondersteunt, dan wel een leerling één op één begeleidt. Ook kan een specialist ingezet worden indien wenselijk/noodzakelijk. 

Onze leerkrachten signaleren leerlingen met een specifieke hulpvraag. Dit signaleren gebeurt door het analyseren van verschillende toetsgegevens en observaties in de klas of bijvoorbeeld in gesprekken met leerlingen en/of ouders en tijdens een groep- of leerlingbespreking met de intern begeleider. Aan de hand van dit overleg zorgt de leerkracht voor een passend aanbod in de groep, of indien nodig, buiten de groep. Hierbij kunt u denken aan groepsoverstijgende activiteiten of begeleiding binnen/buiten de klas door de leerkracht of onderwijsassistent. Extra verrijking en verdieping kan worden geboden binnen de reguliere groep. Soms overstijgt de leerbehoefte echter dit aanbod en kiezen we voor extra begeleiding en ondersteuning buiten de groep met gelijkgestemden. Daarnaast kunnen we leerlingen ook nog aanmelden bij de bovenschoolse plusklas, deze wordt stichting breed vormgegeven. Een leerling waarbij het aanbod intensiever moet worden vormgegeven, kan een verlenging van de instructietijd gerealiseerd worden. Het heeft onze voorkeur dat de leerkracht van de groep deze extra instructie/begeleiding vormgeeft. Dit betekent dat de onderwijs ondersteuner op dat moment de groep begeleidt tijdens het zelfstandig werken. In beide gevallen wordt er gekeken of het mogelijk is om het aanbod te compacten. Compacten is wenselijk om de tijd te geven voor extra/ander verdiepende taken of compacten om de tijd te geven specifieker op een bepaald onderdeel in te zoomen.
Om goed zicht te krijgen op onze groepsdoelen en individuele leerlingdoelen, maken wij groepsplannen en individuele plannen. We werken hiervoor via een ondersteuningsstructuur. De ondersteuningsstructuur kan weergegeven worden in een piramide, waarbij de onderste laag het breedste is. Zo’n 80% van de leerlingen heeft een onderwijsbehoefte die vraagt om een vergelijkbare aanpak hetzij met wat meer dan wel wat minder hulp en aandacht van de leerkracht. Zij krijgen het aanbod dat voor het gros van de jaargroep passend is. In de bovenste laag moeten er zo veel aanpassingen in aanpak en aanbod gedaan worden, dat redelijkerwijs niet meer van de school verwacht mag worden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij leiden in onze organisatie een aantal van onze medewerkers op tot specialisten. Deze specialisten kunnen daardoor ondersteunen in verschillende vraagstukken in de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. Wij hebben een specialist rekenen, een specialist taal/lezen, meer/hoogbegaafdheid en NT2 (Nederlands als tweede taal).
Daarnaast werken we samen met een logopediepraktijk. Hierdoor kunnen onze leerlingen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben en kunnen leerkrachten en logopedist expertise uitwisselen om ook het aanbod in de klas zo goed mogelijk vorm te geven. Er zijn ook leerlingen die in de overgang van de basisschool naar de middelbare school soms een extra 'zetje' nodig hebben om deze overgang goed en soepel te laten verlopen. Wij werken hiervoor samen met Lyceo. Leerlingen gaan een keer in de week begeleid aan de slag, gedeeltelijk onder schooltijd en buiten schooltijd. Ook zetten we onze pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten zoveel mogelijk in dezelfde groepen in, hierdoor werken we aan de continuïteit van kennisopbouw en komt dit de ondersteuning kwalitatief ten goede. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken als school graag samen met verschillende kinderopvang partijen. De overgang van de kinderopvang naar de basisschool willen we graag zo soepel mogelijk laten verlopen. In het gebouw de Rietwierde zijn ook een aantal samenwerkingspartners van OBS Meander gevestigd. Voor de kinderopvang in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, kunnen ouders terecht bij Partou. Wij hebben een intensieve samenwerkingmet Partou. We kennen elkaars visie en versterken elkaar in bepaalde aspecten van deze visie in een doorgaande lijn richting het onderwijs. Leerlingen die doorstromen vanuit KDV Partou worden warm overgedragen. Leerkrachten van OBS Meander en leidsters van Partou wisselen gedurende het jaar een aantal keer informatie uit over samenwerking en kansen voor de organisaties. De oudste peuters van Partou komen wekelijks bij ons meespelen in de groep en kunnen zo nieuwe dingen ontdekken, onderzoeken en uitdaging vinden.

In de wijk zijn meerdere vroegschoolse educatiemogelijkheden. De samenwerking bestaat, daar waar mogelijk uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod, het educatief handelen en de zorg en begeleiding. We onderhouden een goede relatie met de peuterspeelzalen (voorscholen) en er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht. 

Voor de voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang werkt OBS Meander nauw samen met SKSG Waterrijk. SKSG Waterrijk is als organisatie ook aanwezig in de Rietwierde. Pedagogisch medewerkers van SKSG Waterrijk werken gedurende de onderwijsuren ter ondersteuning in het onderwijs. De ruimtes van SKSG zijn ook tijdens de onderwijsuren te gebruiken voor onderwijsdoeleinden en vice versa.
Het is ons streven om intensief samen te werken met instanties en verenigingen in de wijk in relatie tot de naschoolse opvang. 

Terug naar boven