OBS Meander

Slenk 2 9746 RS Groningen

Schoolfoto van OBS Meander

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als we kijken naar de schoolscore van 2019 dan valt op dat deze groep het op de onderdelen lezen en schrijven heel goed heeft gedaan. De onderdelen taalverzorging en rekenen behoeven aandacht. Naar aanleiding van de analyse op het gebied van taalverzorging hebben we de focus gelegd op de deelgebieden grammatica en werkwoordspelling. Uit de analyse van rekenen is gebleken dat de deelgebieden getallen en verhoudingen de meeste aandacht behoeven. 

Kijkend naar de schoolscore van 2021 (534,4) dan zien we dat het beeld op de diverse onderdelen erg gemiddeld is. Er is hier geen specifieke uitval te constateren. Als we de onderdelen analyseren, zien we bij taalverzorging dat wederom het deelgebied grammatica verbeterd zou moeten worden. Naar aanleiding van deze afname zijn 3 van de 40 schooladviezen aangepast. 

Voorbereiding eindtoets

In de groepen wordt in de voorbereiding op de eindtoets gesproken over de betekenis, de verwachtingen en het vervolg op de afname. We proberen leerlingen mee te geven dat focus en inzet belangrijk is en dat ze moeten vertrouwen op hun eigen kunnen. 

Schooleigen ambities

We streven er naar om elk kind te voorzien in de voor hem/haar juiste onderwijsbehoeften, zodat alle voorwaarden zijn gerealiseerd om optimaal te kunnen presteren op eigen niveau. Het is ons doel om helder inzicht te hebben in de in de referentieniveaus passend bij onze leerlingpopulatie. We onderzoeken onze aanpak op het gebied van lezen en nemen beproefde methodieken mee in onze vormgeving van het vakgebied rekenen. We zien namelijk dat we ons aanbod op het gebied van lezen erg sterk vormgeven. Specifiek voor het vakgebied rekenen willen we graag dat 50% of meer leerlingen het streefniveau beheersen, dit is nu net geen 40%. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 6 is de ontwikkeling van leerlingen op verschillende gebieden (o.a. werkhouding, motivatie en resultaten) leidend voor het schooladvies. Op basis van deze ontwikkeling wordt aan het einde van groep 7 een voorlopig schooladvies gegeven. Voorafgaand aan de eindtoets worden de definitieve advies gesprekken gevoerd. Krijgt een leerling op basis van de eindtoets een hoger advies dan het schooladvies, dan zullen wij het schooladvies heroverwegen. Een heroverweging kan alleen leiden tot bijstelling van het advies naar boven. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Meander heeft in maart 2013 voor het eerst in haar toen driejarig bestaan Inspectiebezoek gehad. Doel van dit bezoek was: het aangeven van een arrangement. De Inspectie heeft de onderwijskwaliteit van Meander voldoende beoordeeld. Natuurlijk zijn we daar erg trots op. In het rapport worden ook ontwikkkelpunten aangegeven. De komende vier jaar wordt hier aandacht aan besteed.

Op de inhoud van het rapport hebben we weinig opmerkingen. De inhoud komt overeen met ons beeld van Meander en werken graag aan de verdere ontwikkeling van van de school.

Terug naar boven