de Vuurtoren

Vaargeul 117 -118 9732 JS Groningen

  • Schoolfoto van de Vuurtoren
  • Schoolfoto van de Vuurtoren
  • Schoolfoto van de Vuurtoren
  • Schoolfoto van de Vuurtoren
  • Schoolfoto van de Vuurtoren

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met ingang van 1 februari 2016 beoordeelt de inspectie de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs niet meer. De inspectie blijft het belangrijk vinden dat scholen goede resultaten halen en de ontwikkeling van leerlingen goed volgen. De inspectie vraagt van iedere leraar en school om een goed beeld te hebben van de ontwikkeling van de leerlingen, dit te vergelijken met de resultaten van vergelijkbare leerlingen en op adequate actie te ondernemen als dat nodig is. Het is aan de scholen om te bepalen op welke wijze dat beeld gevormd wordt. De wet schrijft minimaal voor dat de ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen systematisch met behulp van een leerlingvolgsysteem gevolgd wordt.

Op De Vuurtoren maken wij twee maal per schooljaar een plan van aanpak, waarin de resultaten van de Cito toetsen van alle leerlingen zijn opgenomen en waarin het onderwijs op elke leerling wordt afgestemd. Eveneens twee maal per jaar stellen wij dit plan van aanpak indien nodig bij. Op basis van de resultaten op de Cito toetsen voor rekenen, taal en technisch en begrijpend lezen maken wij twee maal per schooljaar een trendanalyse. Hierin vergelijken wij onze resultaten met het landelijk gemiddelde en volgen wij onze groepen door de jaren heen. Aan de hand van onder andere de trendanalyse bepalen wij of onze plannen van aanpak moeten worden bijgesteld en welke interventies nodig zijn.

Met elke leerling wordt meermaals per jaar een kindgesprek gevoerd, gericht op cognitieve ontwikkeling en gericht op bredere talentontwikkeling. Zo onderzoekt hij zijn mogelijkheden en talenten en ontdekt wie hij is, wat hij kan en wat hij wil. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven