de Vuurtoren

Vaargeul 117 -118 9732 JS Groningen

 • Schoolfoto van de Vuurtoren
 • Schoolfoto van de Vuurtoren
 • Schoolfoto van de Vuurtoren
 • Schoolfoto van de Vuurtoren
 • Schoolfoto van de Vuurtoren

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt er via de invalpool van Openbaar Onderwijs Groningen naar geschikte vervanging gezocht. We doen altijd ons uiterste best een invaller te vinden, die bekend is met de werkwijze op De Vuurtoren. Door het lerarentekort is het ook op De Vuurtoren moeilijk om invallers te vinden. Wij doen ons uiterste best om in noodgevallen een oplossing te vinden. Dit kan zijn door groepen samen te voegen of door leerlingen te verdelen over andere groepen. We sturen een groep alleen naar huis, als er echt geen andere oplossing is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Vuurtoren is een openbare basisschool in Lewenborg. De Vuurtoren is een middelgrote school, met ongeveer 240 leerlingen, verdeeld over tien groepen. Het team van de Vuurtoren bestaat uit een directeur, veertien leerkrachten, een intern begeleider, een gymnastiekleerkracht, een administratief medewerker, een conciërge, en vier (vrijwillige) onderwijsassistenten. Het bestuur van de school wordt gevormd door Openbaar Onderwijs Groningen.  

Onze school kent in het schooljaar 2019-2020 tien groepen:

 • een instroomgroep;
 • drie onderbouwgroepen (combinatie 1/2);
 • drie middenbouwgroepen (groep 3, 4 en 5);
 • drie bovenbouwgroepen (groep 6, 7 en 8).

De naam ‘De Vuurtoren’ staat voor een toren aan de kust, met sterk licht als baken voor een veilige vaart van schepen. Voor ons als school een prachtige naam, wij willen immers onze leerlingen een veilige basis bieden voor de rest van hun (schoolgaande) leven.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij hanteren voor alle groepen dezelfde schooltijden; er is geen verschil tussen onder-, midden- en bovenbouw. De Vuurtoren voldoet met dit rooster aan het wettelijk minimum van 7520 uur onderwijstijd in acht schooljaren. In de kleutergroepen gaan wij uit van een doorgaande ontwikkeling bij kleuters en maken we geen opsplitsing in groep 1 en 2. Het onderwijs in de kleutergroep sluit aan bij het individuele ontwikkelingsniveau van leerlingen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hanteren voor alle groepen dezelfde schooltijden; er is geen verschil tussen onder-, midden- en bovenbouw. De Vuurtoren voldoet met dit rooster aan het wettelijk minimum van 7520 uur onderwijstijd in acht schooljaren. Op onze school besteden we de leertijd effectief, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We stemmen de leertijd af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We werken vanuit een weekoverzicht en een dagvoorbereiding.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Vuurtoren hebben wij aandacht voor alle kinderen (basiszorg) en bieden we extra zorg aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Het gehele team is samen met de directeur verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding door de gehele school heen. De coördinatie van de zorg ligt in handen van de intern begeleiders in samenspraak met de directeur.

Op De Vuurtoren hebben we een aantal afspraken gemaakt ten aanzien van de extra ondersteuning. Binnen onze school houden wij rekening met de individuele verschillen tussen leerlingen. We gaan er vanuit dat in beginsel alle leerlingen bij ons op school kunnen worden toegelaten. Toch kan het voorkomen dat op basis van de verkregen informatie er twijfels rijzen of wij wel op een voldoende verantwoorde wijze goed onderwijs kunnen bieden. In een dergelijk geval treden wij in overleg met de ouders. Samen zullen we vervolgens zoeken naar oplossingen, eventueel met externe ondersteuning en hulp. Belangrijke factoren die een rol spelen bij onze afweging zijn:

 • het aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften al aanwezig in de groep;
 • de beïnvloeding van de rust en de veiligheid in de groep en de school;
 • de beïnvloeding van het leerproces van andere leerlingen;
 • evenwicht in vraag naar verzorging, behandeling en onderwijs;
 • de deskundigheid en ervaring van het personeel;
 • de continuïteit binnen het team;
 • de organisatie/differentiatiecapaciteit van de groep en de school;
 • fysieke toegankelijkheid van het gebouw en de materiële situatie van de school. 

In sommige gevallen kan het voorkomen dat wij het niet verantwoord achten om een leerling onderwijs op onze school te laten volgen. Dat wil zeggen dat er een te groot gat zit tussen dat wat het kind nodig heeft aan goede begeleiding, ondersteuning én dat wat wij kunnen bieden. Deze leerling kunnen wij dan geen onderwijs bieden op onze school. Bij leerlingen die verstoring van de rust en veiligheid op school veroorzaken, handelen wij volgens het bovenschools beleidsdocument ‘Toelating, schorsing en verwijdering’. De afspraken rond zorg en begeleiding zijn nader uitgewerkt in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van De Vuurtoren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven