Basisschool De Drift

de Pol 4 A 9444 XE Grolloo

 • Speeltoestel achter de school grenzend aan het voetbalveld.
 • Schoolfoto van Basisschool De Drift
 • Schoolfoto van Basisschool De Drift

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 8 maken de IEP-toets als eindtoets.

Voor de zomer hebben we afscheid genomen van onze groep 8. Zij zijn uitgevlogen naar verschillende voortgezet onderwijsscholen. Groep 8 telde in het schooljaar 2022-2023 8 leerlingen.
Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 2022-2023:

 • 3 VWO  leerling
 • 1 VMBO TL  leerlingen
 • 3 VMBO KB  leerling
 • 1 VMBO BB leerlingen

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We proberen ieder kind zo goed mogelijk te volgen en te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling en vorderingen.

Systematisch houden we de vorderingen gedurende de gehele schoolloopbaan goed in de gaten. Alle leerkrachten houden een interne rapportage per leerling bij. Als er sprake is van regelmatig voorkomende problemen of opvallende prestaties kan de groepsleerkracht/onderwijsassistent individuele hulp geven.

De groepsleerkracht en intern begeleider volgen de vorderingen van de leerlingen op drie manieren:

 1. methode gebonden toetsen
 2. methode onafhankelijke toetsen
 3. observaties

De toetsresultaten worden bijgehouden in PlanB2. De zorgstructuur op onze school is er op ingericht dat er tijdig interventies kunnen worden gepleegd. 


Dit doen we op de volgende manier:

 1. Leerlingvolgsysteem
 2. Verslaglegging
 3. Bespreking met de intern begeleider
 4. Bespreking met ouders   

Om de zorg binnen de school goed te organiseren, is de intern begeleider de persoon die deze zorg coördineert. De intern begeleider kan gebruik maken van de expertise van het PET (PrimAH Expertise Team). Daarnaast maakt onze school deel uit van een regionaal samenwerkingsverband, waarin openbare scholen en speciaal onderwijs samenwerken om vanuit een zo breed mogelijk perspectief naar kinderen te kunnen kijken. Zo profiteren we van elkaars ervaring en expertise en waar nodig kunnen we kinderen onderling verwijzen, zodat ieder kind zo goedmogelijk terechtkomt en het soort onderwijs krijgt dat het beste bij hem/haar past.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies en doorstroomtoets      

Leerling volgsysteem
Sinds het schooljaar 2022-2023 werkt De Drift met het leerlingvolgsysteem van IEP met als uitgangspunt Ieder Kind een Eigen Profiel (IEP).
Op de talentkaart van de “midden-iep toetsen” van uw kind kunt u zien waar uw kind staat qua ontwikkeling. Op de talentkaarten kunt u zien hoe uw kind zich heeft ontwikkeld en waar hij/zij nog extra ondersteuning voor nodig heeft.

Wijziging voorlopig schooladvies
IEP heeft een duidelijke mening over het adviseren richting het voortgezet onderwijs. Zij geven aan dat na onderzoek (Keuning & Visser) blijkt dat resultaten van LVS-toetsen (leerlingvolgsysteem-toetsen) een voorspellende waarde hebben van ongeveer 1 jaar. Bovendien hebben de kinderen in leerjaar 6 en begin leerjaar 7, nog 2 tot 1,5 jaar onderwijstijd om zich te ontwikkelen. Te vroeg een advies geven, zou verkeerde signalen kunnen afgeven voor kinderen (en ouders/verzorgers). Wij conformeren ons aan het advies van Iep en zullen derhalve vanaf eind groep 7 een voorlopig schooladvies afgeven.  

Doorstroomtoets
In 2022 is de wet ‘doorstroomtoetsen primair onderwijs’ aangenomen. Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert op alle basisscholen de eindtoets naar de doorstroomtoets. De doorstroomtoets wordt zo genoemd, omdat de kinderen na deze toets zich blijven ontwikkelen. De doorstroomtoets wordt begin februari afgenomen. Tussen 10 en 31 januari zal er een voorlopig schooladvies door ons aan de leerlingen en ouders van groep 8 worden geven. Verder informatie ontvangen de ouders van groep 8 aan het begin van volgend schooljaar.

Planning schooljaar 2023-2024:
Na de toetsperiode aan het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen van groep 7 een voorlopig schooladvies.
Na de herfstvakantie maken groep 8 leerlingen de IEP-lvs toets.
In januari ontvangen de leerlingen van groep 8 het voorlopige schooladvies.
In februari maken de leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets
Uiterlijk 24 maart ontvangen de leerlingen van groep 8 een definitief schooladvies.
In de week voor 1 april kunnen de groep 8 leerlingen worden aangemeld op een VO school.  

Het schooladvies komt tot stand door de gehele ontwikkeling van de leerling van groep 1 t/m 8 in kaart te brengen. De leerkracht geeft na overleg met de intern begeleider een voorlopig schooladvies in groep 7 na de toetsperiode van eind groep 7. Ouders van groep 7 en 8 worden actief gewezen op de open dagen van de verschillende VO scholen in de regio zodat zij zich kunnen oriënteren. De school begeleidt de leerlingen en ouders passende bij de mogelijkheden van het kind en de ouders.

Krijgt de leerling een hoger voortgezet onderwijs advies n.a.v. de resultaten op doorstroomtoets dan het voorlopig schooladvies? Dan wordt het advies heroverwogen en kan De Drift een hoger definitief schooladvies geven.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In het begin van het schooljaar wordt er in elke groep gewerkt aan het groepsproces. We spreken van de Gouden Weken waarin de leerkracht met de leerlingen in gesprek gaat over de omgangsvormen in de groep. Het gedrag wordt geoefend met elkaar en er worden een aantal regels opgesteld waaraan leerlingen en leerkracht zich verbinden. Deze regels zijn zichtbaar in ieder lokaal op de Datamuur. Ook hier speelt ‘respect’ en ‘veilig’ als belangrijke kernwaarden een grote rol. Wees altijd vriendelijk, heb respect voor de ander en geef de ander de ruimte die je ook zelf graag wil.
Het gehele schooljaar worden gedragsregels en omgangsvormen behandeld. De leerkracht speelt daarnaast in op actuele situaties.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect en Aandacht
 • Samenwerken
 • Plezier en veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven