Basisschool De Drift

de Pol 4 A 9444 XE Grolloo

 • Speeltoestel achter de school grenzend aan het voetbalveld.
 • Schoolfoto van Basisschool De Drift
 • Schoolfoto van Basisschool De Drift

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden die op obs De Drift werkzaam zijn, zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. Daarbinnen heeft ieder zijn specifieke functie, taak en verantwoordelijkheid.

Directeur
De directeur is verantwoordelijk voor de gehele schoolorganisatie. Hij /zij legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder van Stichting PrimAH waar obs De Drift deel van uit maakt.

Leerkrachten
De groepsleerkrachten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen groepen. Zij zorgen voor een pedagogisch verantwoorde en veilige omgeving waarin het kind goed onderwijs ontvangt en zich op alle fronten goed kan ontwikkelen. Daarnaast vervult de groepsleerkracht een aantal niet-lesgebonden taken t.b.v. de school.

Onderwijsassistenten
De onderwijsassistenten verrichten ondersteunende werkzaamheden zowel in de groep of buiten de groep met leerlingen of een enkele leerling. Dit is afhankelijk van de onderwijsbehoefte en gebeurt in overleg met de groepsleerkracht en intern begeleider.

Intern begeleider
De intern begeleider coördineert alles wat met de leerlingenzorg te maken heeft. Zij ondersteunt en adviseert de leerkrachten, voert gesprekken met leerkrachten, ouders en verschillende externe instanties. Heeft een leerkracht een hulpvraag? Dan gaat de ib’er dit samen met de leerkrachten onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is. Voor sommige ouders is de intern begeleider een zichtbare persoon. Andere ouders krijgen (bijna) niet met de intern begeleider te maken. Achter de schermen is de ib’er echter altijd bezig met de doorgaande leerlijn van alle schoolkinderen. De ib’er bespreekt met leerkrachten de zorg in de klas voor de leerlingen. Binnen alle niveaus van zorg kan een ib’er de leerkracht begeleiden in zijn of haar aanpak. Regelmatig is de ib’er ook aanwezig bij een gesprek met ouders van een leerling.

Bewegingsonderwijs docent
Alle kinderen van onze school krijgen twee keer per week, 45 minuten per les bewegingsonderwijs aangeboden waarvan één les gegeven door een vakdocent Bewegingsonderwijs en de andere les door de eigen leerkracht. Het doel van bewegingsonderwijs is om alle kinderen breed te introduceren in de bewegingscultuur: kinderen leren om zelfstandig en gezamenlijk een bewegingsactiviteit op gang te brengen en te houden. Daarnaast leren ze verschillende vaardigheden behorende bij het bewegingsonderwijs. Hierbij kunt u denken aan balanceren, ring zwaaien, etc.

VormingsonderwijsdocentenDe leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen iedere week 45 minuten vormingsonderwijs. Er kan gekozen worden uit godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO). Het doel van vormingsonderwijs is dat leerlingen werken aan hun identiteit en dat ze hun plek vinden in onze diverse samenleving. De vakdocenten stimuleren de leerlingen om een eigen levensbeschouwelijke houding te ontwikkelen en dragen bij aan begrip, waardering en respect voor anderen. In de lessen is er plaats voor het onderzoeken van de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende levensbeschouwingen. Zo worden kinderen voorbereid op hun eigen rol in de pluriforme samenleving.

Administratief medewerker
De administratief medewerker verzorgt administratieve werkzaamheden ter ondersteuning van de directie en het team.

SchoolschoonmakersDe school wordt dagelijks schoongemaakt door twee schoolschoonmaaksters. 

Vrijwilligers
Er zijn twee vrijwilligers werkzaam op onze school. De vrijwillige conciërge verricht allerhande reparatie en onderhoudswerkzaamheden in en om het schoolgebouw. Daarnaast verricht een gepensioneerde leerkracht als vrijwilliger ondersteunende werkzaamheden in de groepen 1 t/m 4.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof personeel 

Soms moet vervanging van leerkrachten geregeld worden, bijvoorbeeld bij ziekte of als een leerkracht verlof heeft aangevraagd voor studie of andere bezigheden. De groepsleerkracht kan vervangen worden door een andere leerkracht van de school, door een leerkracht uit de vervangerspool van Stichting PrimAH of door een externe invaller. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van SLIM Personeelsbemiddeling.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op obs De Drift werken we dit schooljaar met vier (combinatie)groepen:

 • Groep 1 & 2 (17 leerlingen aan de start van het schooljaar)
 • Groep 3 & 4 (20 leerlingen)
 • Groep 5 & 6 (20 leerlingen)
 • Groep 7 & 8 (18 leerlingen)

  In principe volgen de leerlingen binnen deze (combinatie)groep onderwijs. Daarnaast is het mogelijk dat leerlingen tijdens de instructie aansluiten bij een andere groep als dit passend is en bijdraagt aan de ontwikkeling.
  De onderwijsassistent wordt ingezet om leerlingen extra in de groep of buiten de groep te begeleiden. Als de personele bezetting het toelaat, is het tevens soms mogelijk om de groepen te splitsen voor specifieke activiteiten.

Iedere combinatiegroep krijgt les van bevoegde groepsleerkracht(en).

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 wordt volgens een vast dagritme gewerkt. De leerkracht heeft hierbij een leidende, ondersteunende, coachende en begeleidende rol. In een veilig en positief pedagogisch klimaat zorgt de leerkracht voor een rijke leeromgeving waarin samen spelend en ontdekkend leren centraal staat. Het lesaanbod in de kleutergroepen is thematisch. De activiteiten zijn erop gericht kinderen te begeleiden naar de volgende stap in hun ontwikkeling.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school leggen we de basis. Er is veel aandacht voor het leren van de basisvakken en voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden. Er wordt vanzelfsprekend tijd besteed aan lezen, taal en rekenen. Maar ook aan het zelfstandig werken en leren. In alle groepen wordt gewerkt met (digitale) methoden.

Alle methoden voldoen aan de wettelijke eis dat ze dekkend zijn voor de kerndoelen primair onderwijs.

We maken gebruik van lesmethoden waarin het BIV-model zit (basis, intensief, verdiept). Op die manier kunnen wij het onderwijs inrichten zodat alle kinderen werken op het niveau passende bij de eigen ontwikkeling.

Levensbeschouwing omvat ons aanbod sociaal emotionele vorming. Dit zijn de lessen van Kwink en het gebruik van de Datamuur.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We streven ernaar om alle leerlingen de ondersteuning te geven die bij hun onderwijsbehoefte past. Dankzij de basiskwaliteit van het team en de preventieve en licht curatieve interventies die zij plegen, kijken we naar het belang van het kind en de groep of ons onderwijs voldoet aan de onderwijsbehoefte van ieder kind en passende is bij de groep.

Orthobeelden die we in principe kunnen bedienen zijn:

 • Minderbegaafd / leerproblemen
 • Taal- / spraakproblemen
 • Faalangst
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • ADHD
 • Hoogbegaafd
 • Licht visueel of auditief beperkt
 • Taal ontwikkelingsstoornis (TOS)
 • Epilepsie (afhankelijk van de mate)
 • Lichamelijke beperking

  Orthobeelden die we in principe niet kunnen bedienen zijn:
 • Zeer slechtziend / Blind / Slechthorend / Doof
 • Spraaktaalproblematiek
 • Verstandelijke beperking
 • Gilles de la Tourette (afhankelijk van de mate)
 • Syndroom van Down
 • Somatische klachten
 • PTSS / Dissociatie
 • Reactieve hechtingsstoornis
 • Uitzonderlijk hoogbegaafd / dubbel bijzonder
 • ODD
 • Non-verbale leerstoornissen

  Er is een grijs gebied: met de juiste middelen en begeleiding kunnen we orthobeelden soms boven de lat wel bedienen; het kan ook gebeuren dat er situaties zijn waarin we orthobeelden onder de lat niet kunnen bedienen. Het streven is om dat grijze gebied zo klein mogelijk te maken.

Voor meer informatie over passend onderwijs en extra ondersteuning verwijzen we naar ons schoolondersteuningsprofiel. U vindt dit document op de website van onze school. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning


Wij streven er naar dat alle kinderen passend onderwijs krijgen aangeboden. Wij kijken naar het belang van het kind en de groep of ons onderwijs voldoet aan de onderwijsbehoefte van ieder kind en passend is bij de groep voordat een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte wordt toegelaten. In het School Ondersteuningsprofiel leest u meer over onze mogelijkheden, onmogelijkheden en grenzen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderopvangorganisatie Bij Ot en Sien verzorgt de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De leerkracht van groep 1/2 is tevens een medewerker van deze kinderopvangorganisatie. Zij verzorgt één keer per week de VVE lessen Bij Ot en Sien. Deze lessen worden gegeven in het schoolgebouw.

Terug naar boven