Jenaplanschool De Wegwijzer

Burgemeester Ficqlaan 4 5361 AX Grave

Schoolfoto van Jenaplanschool De Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om resultaten te meten wordt gebruik gemaakt van methodegebonden en -ongebonden toetsen en observaties door leerkrachten, directie, onderwijsassistent en interne begeleider.
De Iep-Eindtoets in groep 8 is voor de ouders het bekendste meetinstrument.

Door de hele schoolperiode worden Cito-toetsen afgenomen: van groep 1 tot en met 8. Daarnaast volgen we de kinderen op sociaal-emotioneel gebied via het observatiesysteem van Parnassys: “Zien”.  

Van elke leerling wordt een leerling dossier aangelegd met daarin de belangrijkste gegevens en resultaten. Alle leerresultaten van de leerlingen worden tevens vastgelegd in het leerlingvolgsysteem (LOVS).

Regelmatig spreekt de leerkracht alle leerlingen door met de intern begeleider. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.  

Twee keer per jaar worden de methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. De interne begeleidster analyseert deze gegevens in een diepteanalyse; deze wordt besproken met directie en leerkrachten. Zorgsignalen worden in beeld gebracht en verwerkt in de groepsplannen.

Het vervolg zie je in de dagprogramma’s. Tweemaal per jaar krijgen de leerlingen van groep 2 tot en met 7 een (schriftelijk) rapport mee naar huis; medio november, februari en juni wordt met alle ouders, het kind en de stamgroep leider een 15-minutengesprek gevoerd.

Daarnaast krijgen ouders van leerlingen die extra aandacht nodig hebben door het jaar heen het gesprek met de ib-er en stamgroepleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen zijn welkom bij ons Kinderen zijn uniek
Samen met ouders en omgeving leveren we een essentiële bijdrage aan opvoeding, zorg en ontwikkeling van kinderen tot zelfstandig functionerende personen die zelfredzaam zijn, plezier beleven en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.
We bieden kansen waarbij kinderen komen tot zelfontplooiing en talentontwikkeling. De omgeving die we creëren daagt kinderen daartoe uit.  

Kinderen komen tot ontwikkeling wanneer ze veiligheid en welbevinden ervaren. We werken aan normen en waarden zodat iedereen op onze school met respect behandeld wordt.  

We leren kinderen opkomen voor zichzelf en samenwerken met de ander. In deze samenwerking ligt de uitdaging om, in alle eerlijkheid en openheid, in gesprek te gaan met elkaar en van elkaars kennis en denkbeelden te leren.

Anders zijn mag en sociaal emotionele groei en zelfvertrouwen zijn opbrengsten die we nastreven.

In onze school dragen we daarvoor met kinderen, ouders en leerkrachten, gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Vanuit de ontstane veiligheid ontstaat betrokkenheid, waardering en plezier in spelen, leren en leven.  

Wanneer we met plezier spelen, leren en leven komen we tot de best mogelijke resultaten. We richten daarvoor een rijke schoolomgeving in waar alle betrokkenen van de Wegwijzer kansen krijgen zich te ontwikkelen, te verwonderen en tot leren te komen.

Kinderen worden begeleid naar wie ze in aanleg zijn. Daardoor worden kinderen gezien en komen ál hun talenten positief tot uiting. Dat betekent ook dat we aansluiten bij de belevingswereld en leerstijl van het kind. We hechten waarde aan samen leren en reflectie.

 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenzijn en samenwerken
  • Elkaar helpen, durf tonen
  • Zoektocht naar je talenten

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven