Jenaplanschool De Wegwijzer

Burgemeester Ficqlaan 4 5361 AX Grave

Schoolfoto van Jenaplanschool De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

De wegwijzer is een andere basisschool en daar zijn we trots op.

Hoezo anders?
Wij zijn anders in:

Ons onderwijs sluit aan bij moderne vormen van leren. Dit houdt in dat er ruimte is voor inbreng van kinderen. De kinderen leren al jong zelf (mede)verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces.

We zijn een protestant christelijke basisschool. Toch vormen de kinderen met een protestante achtergrond een minderheid. Veel kinderen zijn van katholieke huize en een groot aantal kinderen is buitenkerkelijk. Onze christelijke levensbeschouwing is o.a. te merken aan dagelijks aandacht hiervoor, de manier waarop wij met christelijke feestdagen omgaan, maar vooral in de manier waarop we met elkaar (groot en klein) omgaan. Respect, waardering en acceptatie zijn hierbij belangrijke woorden.

We zijn een kleine school. We zijn een kleine werkgemeenschap met elkaar, wat inhoudt dat de kinderen elkaar kennen, maar ook dat de medewerkers alle kinderen kennen.

Het onderwijs wordt aangepast aan het kind. We kunnen verschillende leerarrangementen bieden, door onze opzet, waarbij in niveaugroepen, met extra instructie/verrijkingsmateriaal of in interesse/vaardigheidsgroepen wordt gewerkt.

We werken 6 weken lang vanuit één thema voor de hele school. De kinderen verkennen het thema d.m.v. opdrachten en leervragen. Hierin zijn de vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek in verwerkt. Hierbij werken groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 regelmatig samen. Natuurlijk wel onder begeleiding/toezicht van de leerkracht(en). Elk thema sluiten we af d.m.v. een open huis, waarbij de kinderen aan ouders en andere belangstellenden laten zien wat zij allemaal gedaan en geleerd hebben.

Onderwijs niet alleen, maar vooral samen. Veel activiteiten vinden plaats in groepen, waarbij kinderen van verschillende leeftijden samenwerken.

We betrekken ouders bij ons onderwijs en bij alles daar om heen.

We leggen nadruk op het goed leren van de basisvaardigheden. Maar kinderen met andere talenten dan op gebied van lezen, taal en rekenen worden ook gestimuleerd deze verder te ontwikkelen.

Onze kinderen komen uit heel Grave, met een lichte nadruk op onze wijk, Mars.

Maar uiteindelijk zijn we wel: een basisschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • Gesprek, werk, spel, viering
  • Stamgroepen
  • Zorg en respect voor elkaar
  • We doen het samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
49
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven