Jenaplanschool De Wegwijzer

Burgemeester Ficqlaan 4 5361 AX Grave

Schoolfoto van Jenaplanschool De Wegwijzer

Het team

Toelichting van de school

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Hoe wordt vervanging geregeld bij verlof?

Indien leerkrachten ziek zijn  of verlof nodig hebben, dan doen we dit op de volgende manier:

we krijgen een vervanger uit de vervangingspool

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Om de zorg voor de leerlingen zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven, werken wij binnen ons team volgens een zorgstructuur-cyclus.

Deze cyclus is beschreven en besproken met het team en de ouders. Door deze cyclus goed te volgen, zal er geen stap overgeslagen worden en kan er een goede afstemming plaatsvinden. De leerkrachten werken volgens deze cyclus en worden gemonitord door de intern begeleider. Het doel van deze cyclus is het goed volgen van de kinderen zodat de juiste onderwijsbehoeften aangeboden kunnen worden.  

Het is voor een kind prettig als het een doorgaande lijn ervaart. Door middel van toetsen van de methodetoetsen en van het CITO-leerlingvolgsysteem worden gegevens van de kinderen verzameld en geanalyseerd. Tijdens de schoolloopbaan wordt duidelijk welke ondersteuning een kind nodig heeft op het gebied van leren en aandacht op het gebied van pedagogische ondersteuning. Deze gegevens worden verwerkt in groepsplannen en groepsoverzichten. Alleen wanneer een leerling specifieke onderwijsaanpassingen nodig heeft, wordt een individueel plan geschreven.  

Bij de inrichting van de zorg voor de leerling, wordt uitgegaan van vijf niveaus:
Niveau 1: de gewone zorg in de groep
Niveau 2: een leerling heeft op een gebied extra ondersteuning nodig. Vanaf dit niveau krijgen ouders een formulier waarop staat voor welk onderdeel uw dochter/ zoon extra aandacht krijgt en wordt u gevraagd dit te ondertekenen en mee terug naar school te geven.
Niveau 3: een leerling heeft veel extra zorg nodig en de leerkracht schrijft een aangepast plan.
Niveau 4: een leerling krijgt begeleiding vanuit het zorgteam van Optimus, het speciaal (basis) onderwijs of andere instanties.
Niveau 5: een leerling heeft zoveel zorg nodig, dat de school het niet meer kan bieden en er volgt overplaatsing (naar een andere basisschool of naar het speciaal (basis)onderwijs.  

Wanneer een leerling extra zorg ontvangt wordt u door de leerkracht op de hoogte gebracht. Bij het begin van het schooljaar worden er kennismakingsgesprekken gevoerd met ouders van ’zorg’ leerlingen. In november, maart en juni vinden de rapport gesprekken plaats.  

Het is belangrijk dat elk kind de juiste zorg krijgt, die hij/zij nodig heeft. Deze zorg moet zo dicht mogelijk bij het kind gegeven worden. Dit is niet alleen het streven van basisschool de Wegwijzer, maar ook een landelijk streven. Dit wordt “Passend onderwijs” genoemd.   
Indien mogelijk moet de zorg op de reguliere basisschool gegeven worden, eventueel met extra externe hulp. Pas indien het echt noodzakelijk is, vindt verwijzing naar andere basisscholen of speciaal (basis) onderwijs plaats.  

In ons beleid sluiten we aan bij het beleid zoals dit ontwikkeld is in het Samenwerkingsverband ‘Stromenland land van Cuijk’. Hierin werken 45 scholen voor basisonderwijs en drie speciale (basis)scholen regionaal samen om de zorg voor kinderen zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dit wordt jaarlijks vastgelegd in het zorgplan dat desgewenst op school ingezien kan worden bij de directeur en de IB-er.  

Interne begeleiding
Iedere school in Nederland heeft een interne begeleider of begeleidster binnen het team. Voor basisschool de Wegwijzer is dit Annie Wijnhoven. Haar taak is het coördineren van alles wat met de zorg voor de leerling en de leerkracht te maken heeft. Dit loopt uiteen van het invoeren van nieuwe werkwijzen en het ondersteunen van leerkrachten hierin, het samen met de directie schoolbeleid uitstippelen, het volgen en ondersteunen van leerkrachten en (in een enkel geval) leerlingen.  

Onderwijsassistente
Anita zal als onderwijsassistente in groepen ingezet worden ter ondersteuning van het leerproces.  

Passend onderwijs voor het jonge kind 
Al voor het moment dat het kind bij ons in groep 1 instroomt, worden de gegevens van de peuterspeelzaal of kinderdagopvang zorgvuldig bekeken. Vanaf de eerste stap van het kind in school verzamelen we gegevens in de vorm van observaties door de leerkrachten en toetsen gemaakt door het kind.

Met behulp van het volgsysteem, “KIJK”, worden de gegevens vastgelegd die we door observeren tijdens het werken en spelen van de kleuters verkregen hebben. Denk hierbij aan motorische vaardigheden, voorbereidende reken- en taalvaardigheden.

Vanaf eind groep 1 maken de kinderen in groep 1 Citotoetsen rekenen voor kleuters en taal voor kleuters Kinderen in groep 2 maken midden 2 en eind 2 Cito toetsen. Deze gegevens geven de leerkrachtinformatie over het functioneren van het kind in relatie tot zijn of haar capaciteiten. Ook wordt een beeld gegeven hoe zich dit verhoudt tot de normen die binnen het Nederlandse basisonderwijs gehanteerd worden.  

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. De school valt dan formeel onder het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Stromenland (2507). Alle scholen uit dit verband moeten er samen voor zorgen dat elk kind een passende plek kan krijgen.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven