IKC Wiarda

Buorren 13 9084 BB Goutum

Schoolfoto van IKC Wiarda

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We werken inmiddels met een schoolweging en het onderwijsresultatenmodel. 

Voor de centrale eindtoets maken wij gebruik van IEP. We hebben met een score van 81,5 boven het landelijk gemiddelde van 79,7 gescoord.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken volgens de cyclus van handelingsgericht werken. Dit is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast. 
In het didactisch groepsplan staat per groep (A: plusgroep, B: basisgroep, C: zorggroep) en vakgebied beschreven welke ambitiedoelen gerealiseerd moeten worden, welke acties ondernomen moeten worden en de trendanalyse op basis van de laatste Cito resultaten. Na de toetsmomenten in januari en juni wordt het plan geëvalueerd en aangepast. 

Voor kinderen die uitvallen op een specifiek vak en onderdeel wordt een (groeps-)handelingsplan geschreven. Hierin wordt een korte periode intensief aan het probleem gewerkt. Dit proces wordt bijgehouden in de zorgzuil en wordt verwerkt in de evaluatie van het handelingsplan. 
Daarnaast schrijven we voor leerlingen met een structurele achterstand een ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om kinderen en ouders in groep 8 goed te kunnen adviseren betreffende het voortgezet onderwijs hebben we een procedure opgesteld. Klik op onderstaande link om deze te kunnen lezen.

Procedure advisering keuze voortgezet onderwijs

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze visie op opvoeden en onderwijzen:

  • Positieve aandacht en verwachtingen
  • Democratische stijl
  • Redelijke eisen stellen
  • Uitleggen hoe en waarom
  • Zelf model zijn 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid en vertrouwen
  • Respect voor elkaar
  • Rust en regelmaat

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

IKC Wiarda heeft sinds december 2013 een Basisarrangement. Dat betekent dat we voldoende kwaliteit leveren.

 U kunt het rapport vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

Terug naar boven