IKC Wiarda

Buorren 13 9084 BB Goutum

Schoolfoto van IKC Wiarda

Het team

Toelichting van de school

We werken ook in het schooljaar 2021-2022 met 11 groepen:

Instroomgroep: Juf Nathalie en Juf Jildou

Groep 1/ 2a: Juf Wilma en Juf Jildou

Groep 1/ 2b: Juf Sonja en Juf Marrit

Groep 3: Juf Iris en Juf Maaike (Juf Anne vervangt Juf Iris tijdens haar verlof)

Groep 4: Juf Frederiek en Juf Jildou

Groep 4/ 5: Juf Tessa en Juf Wytske

Groep 5: Juf Sanne en Juf Marcia

Groep 6: Juf Gerda

Groep 7: Meester Gerben en Juf Marcia

Groep 7/ 8: Juf Marian en Juf Annette

Groep 8: Juf Stephanie en juf Wytske

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Proloog heeft een protocol opgezet over hoe om te gaan bij verlof van leerkrachten.

Ziektevervanging

Eerste doel is om bij ziekte een bevoegde leerkracht in te zetten als vervanger:

 • De coördinator Vervangingspool zet een pooler in, of maakt een keuze uit de invallers die op de invallerslijst van Proloog staan of
 • Er wordt een zittende parttimer van de eigen school ingezet. Iedere school maakt voor het begin van het schooljaar een lijst met zittende parttimers die op bepaalde dagen extra willen en kunnen werken.

Als het niet mogelijk is om een bevoegde leerkracht in te zetten kan ervoor gekozen worden om de vervanging te laten doen door:

 • Onderwijsassistent
 • LIO-stagiaire (PABO-student in de laatste stageperiode voor afstuderen)  

Eerste dag geen vervanging

De directeur zorgt altijd voor een oplossing zodat de kinderen niet naar huis worden gestuurd zonder dat de ouders een dag de tijd hebben gehad om een oplossing te vinden.

Oplossingen die kunnen worden toegepast;

 • IB-er voor de klas
 • Directeur voor de klas
 • Leerlingen verdelen over andere groepen  

Tweede en volgende dag(en) geen vervanging: interne reorganisatie of kinderen naar huis

Directeur maakt de afweging of een interne reorganisatie mogelijk is of dat een groep kinderen thuis blijft. Randvoorwaarde daarbij is dat de IB'er of directeur in principe niet worden ingezet voor vervanging om essentiële taken in de school niet in gevaar te brengen. Per school wordt een afweging gemaakt of opvang mogelijk is;

 • Personeel alleen extra uren laten werken op basis van vrijwilligheid
 • Personeel eventueel naar een andere groep na overleg in het team
 • Verdelen van groepen zoveel mogelijk voorkomen

Om een groep naar huis te sturen, moet het volgende geregeld zijn:

 • Een rooster maken van groepen die naar huis worden gestuurd zodat niet steeds dezelfde groep thuis is. Dit betekent ook dat deels interne oplossingen gecombineerd moeten worden met het naar huis sturen van kinderen.
 • Een groep mag maximaal 1 tot 1,5 dag per week naar huis worden gestuurd.
 • Aan het stafbureau doorgeven welke groepen op welke dagen naar huis gaan.

Stafbureau geeft aan de inspectie door welke groep naar huis wordt gestuurd. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerstofjaarklassen

Op IKC Wiarda wordt in principe in jaargroepen lesgegeven, uiteraard afhankelijk van leerlingaantallen. Alleen bij de kleuters wordt er bewust gekozen voor combinatiegroepen, aangezien die ontwikkeling in grillige sprongen verloopt. We starten schooljaar 2021-2022 met 11 groepen, waarvan 1 instroomgroep voor 4-jarigen, 2 groepen 1/2, een groep 3, een groep 4, een groep 4/5, een groep 5, een groep 6, een groep 7, een groep 7/8 en een groep 8. In iedere groep wordt gewerkt op 3 niveaus. Daarnaast wordt zorg geboden aan kinderen die extra zorg nodig hebben op leergebied, zowel extra hulp als extra uitdaging. Voor extra zorg intern en extern is de Intern Begeleider hierbij betrokken. Daarnaast bieden we op de Wiarda extra uitdaging middels de plusklassen vanaf groep 5. Hier is de hoogbegaafdheidscoördinator bij betrokken.

Vakleerkrachten

Gymnasitiek: IKC Wiarda is een dorps kindcentrum waarbij we sportiviteit hoog in het vaandel hebben. Alle groepen krijgen daarom wekelijks les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Muziek: De groepen 1 t/m 5 krijgen 1x in de week muziekles van een vakleerkracht. Daarnaast wordt er in alle groepen muziekles gegeven middels 123Zing.

HVO/GVO: Aangezien ons kindcentrum een dorpsfunctie heeft, krijgen alle kinderen vanaf groep 1 godsdienstles van een vakleerkracht. In de groepen 7 en 8 mogen de kinderen zelf kiezen of ze Godsdienstige of Humanistische Vorming willen volgen. (Hieronder de inhoudelijke uitleg.)

Vormingsonderwijs

Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool en samenwerkingsschool dit vormingsonderwijs wordt gegeven als ouders daarom vragen. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants vormingsonderwijs.  Vormingslessen zijn niet verplicht. Wij roosteren de lessen altijd zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Op IKC Wiarda wordt in principe in jaargroepen lesgegeven, uiteraard afhankelijk van leerlingaantallen. Alleen bij de kleuters wordt er bewust gekozen voor combinatiegroepen, aangezien die ontwikkeling in grillige sprongen verloopt. In iedere groep wordt gewerkt op 3 niveaus. Daarnaast wordt zorg geboden aan kinderen die extra zorg nodig hebben op leergebied, zowel extra hulp als extra uitdaging. Voor extra zorg intern en extern is de Intern Begeleider hierbij betrokken. Daarnaast bieden we op de Wiarda extra uitdaging middels de plusklassen vanaf groep 5. Hier is de hoogbegaafdheidscoördinator bij betrokken.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben is de benodigde deskundigheid in huis. Sinds januari 2019 is er per cluster een onderwijsadviseur aan de school verbonden. Waar wij eerder een beroep konden doen op het zorgadviesteam middels het bestuur zijn de lijntjes nu kort en is de extra ondersteuning al binnen de school. Wij zijn binnen onze school in voldoende mate deskundig in hoogbegaafdheid, dyslexie, remedial teaching en kindercoaching. Graag willen we onze deskundigheid teambreed versterken in het omgaan met gedragsproblematiek. 
Daarnaast hebben we het voeren van kindgesprekken ingevoerd. Dit proces is begeleid en elke leerkracht voert gedurende het schooljaar kindgesprekken.  

In het najaar van 2021 zal het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) worden herijkt. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven