Prinses Julianaschool

Burg Martenssingel 38 2806 CV Gouda

Schoolfoto van Prinses Julianaschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden,

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Julianaschool in Gouda. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Vreedzame school
  • Cultuur aanbod
  • Hoogbegaafden onderwijs
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1 februari 2023- telde de school 422 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
388
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Indien ouders/verzorgers vragen hebben of iets willen bespreken met de leerkracht, is dit op afspraak altijd mogelijk. Het verzoek is om vooraf, bij voorkeur per e-mail, een afspraak met de desbetreffende leerkracht te maken.  Voor dringende zaken die geen uitstel kunnen vergen, kunnen ouders/verzorgers altijd bij de directeur van de Prinses Julianaschool terecht, dus ook tijdens schooluren. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers natuurlijk ook, eveneens bij voorkeur per e-mail, een afspraak maken met de directeur om bepaalde zaken te bespreken en/of vragen te stellen. 

Voor kinderen met een arrangement voor extra ondersteuning zijn er periodieke voortgangsgesprekken met de ouders/verzorgers over de vorderingen die gemaakt zijn. Bij deze gesprekken is de eigen groepsleerkracht aanwezig en afhankelijk van de onderwijs- of ondersteuningsbehoefte de IB-er of externe hulpverlener. Hier wordt ook besproken hoe verdere voortgang bewerkstelligd kan worden. Ook hierbij is de inbreng van ouders/verzorgers en hun participatie van groot belang.   

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We zijn een Vreedzame School. Dit is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. De vijf gouden regels zijn:

  1. We zorgen er samen voor dat iedereen zich veilig en prettig voelt.
  2. We waarderen dat iedereen anders is, iedereen is even belangrijk.
  3. We werken aan zelfcontrole en rust in de school.
  4. We zorgen voor de spullen in en om de school.
  5. We lossen conflicten en problemen samen op. 

Meldcode
Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Deze meldcode beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen. 

Terug naar boven