De Ark (SO afdeling ZMLK school)

Coniferensingel 26 2803 JH Gouda

  • Schoolfoto van De Ark (SO afdeling ZMLK school)
  • Schoolfoto van De Ark (SO afdeling ZMLK school)
  • Schoolfoto van De Ark (SO afdeling ZMLK school)
  • Schoolfoto van De Ark (SO afdeling ZMLK school)
  • Schoolfoto van De Ark (SO afdeling ZMLK school)

Het team

Toelichting van de school

De getoonde gegevens m.b.t. het personeel van SO & VSO school De Ark zijn van de SO -en VSO afdeling tezamen.

De afdeling speciaal onderwijs (SO) telt 5 groepen (4 reguliere ZML groepen en 1 Zeer Intensieve Begeleidingsgroep). De afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) telt 8 groepen (6 ZML - en 2 Zeer Intensieve Begeleidingsgroepen).

Op De Ark is personeel in de volgende functies werkzaam: directeur; intern begeleiders, psycholoog en assistent psycholoog, coördinator stagebureau; stagebegeleiders; logopedisten; managementondersteuner; conciërge; leerkracht; leerkrachtondersteuner; klassenassistent en vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De SO afdeling van De Ark telt 5 groepen: 4 gewone ZML groepen (onderbouw, middenbouw en eindgroep) en een Zeer Intensieve Begeleidingsgroep (met o.a. EMB leerlingen. EMB wil zeggen: leerlingen met een extra meervoudige beperking). Alle groepen kennen een zgn. structuuraanpak. Dit wil zeggen dat alle dagen een duidelijke roosterstructuur en lesaanbod kennen. We werken met het Directe Instructiemodel als lesmodel. Alle leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectiefplan.

Op de SO afdeling zijn de volgende personeelsleden aanwezig: directeur; locatiecoördinator SO; Intern Begeleiders; Psycholoog en psychologisch assistent, Logopedisten; leerkrachten, vakleerkracht bewegingsonderwijs, leerkrachtondersteuners en klassenassistenten.

Ook worden PB'ers ingezet om in de zorgbehoefte van de leerlingen te kunnen voorzien. Dit doen we in samenwerking met Gemiva-SVG.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Overige leerjaren

Toelichting van de school

SO De Ark realiseert de verplichte hoeveelheid onderwijstijd. Er zijn op onze SO school een aantal hoofdvakken. Deze omvatten de volgende ontwikkelingsgebieden: 

de kernvakken 1) Nederlandse taal, 2) Rekenen, 3) sociaal-emotionele ontwikkeling en 4) leren leren 

Ook besteden we veel aandacht aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid, bewegingsonderwijs, kunst & cultuur en wereldoriëntatie.

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

SO & VSO De Ark is een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. De leerlingen op onze school worden gekenmerkt door een beperkt verstandelijk functioneren. Onze doelgroep is zeer heterogeen. Iedere leerling heeft specifieke mogelijkheden en beperkingen. De leerlingen hebben een blijvende ontwikkelingsachterstand en een beperkt sociaal-emotioneel functioneren. Daarbij is soms ook sprake van een motorische achterstand. Het gedragsmatige functioneren wordt gekenmerkt door een beperkt aanpassingsvermogen. Het is soms moeilijk een reactie uit te stellen en bij sommigen is er sprake van opvallend gedrag (van hyperactief tot inactief). Onze leerlingen zijn gebaat bij een passende orthopedagogische en orthodidactische benadering. Het is noodzakelijkdat de leden van het onderwijsteam bekend zijn met de specifieke aanpak van zeer moeilijk lerenden. Voortdurende bijscholing is noodzakelijk. Vanuit de Commissie van Begeleiding krijgen teamleden advies met betrekking tot de begeleiding. Hieronder treft u het schoolondersteuningsprofiel van onze school aan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven