IKC Merweplein

Merwe Donk 4 4207 XB Gorinchem

Schoolfoto van IKC Merweplein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In onze groepen 8 wordt de IEP eindtoets afgenomen.
De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. Meer informatie over deze toets kunt vinden op www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het Merweplein werkt continu aan het verbeteren van het onderwijs, met name voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Daarbij maken we gebruik van toetsen en observatiemiddelen. Alle gegevens van de leerlingen worden geregistreerd op groeps- en schoolniveau. Enkele malen per jaar worden de vorderingen met name op het gebied van taal, lezen, rekenen en sociaal emotionele vaardigheden getoetst met landelijk genormeerde toetsen. We vergelijken de ontwikkeling van uw kind met het landelijke gemiddelde, zoals dat op een consultatiebureau gebeurt met het gewicht en de lengte. De resultaten van de toetsen worden gebruikt bij de resultaatbesprekingen en groeps-en leerlingbespreking. Zo volgen wij alle kinderen op de voet gedurende hun basisschoolperiode.
Het afnemen van de niet-methodegebonden toetsen geschiedt volgens een toetskalender.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Iedere leerling in groep 8 krijgt van school een schooladvies voor het VO.
Hierbij kijken we onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode.
Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets PO, voor alle leerlingen een zogenaamd ‘objectief tweede gegeven’. Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

De centrale eindtoets wordt in april afgenomen. Na  ca. vier weken ontvangt school een leerlingrapport op papier. Het rapport bevat de  resultaten per onderdeel, de totaalscore en een toelichting daarop ten behoeve van het advies voor het best passende type voortgezet onderwijs.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven