IKC Merweplein

Merwe Donk 4 4207 XB Gorinchem

Schoolfoto van IKC Merweplein

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook leerkrachten zijn, helaas, wel eens ziek. Deze proberen we op adequate wijze te vervangen. Mocht het niet lukken tijdig een vervanger van de invallijst te vinden, dan zal er intern gekeken worden wat de mogelijkheden zijn. In het uiterste geval, wanneer er geen vervanging te regelen valt, kunnen de kinderen naar huis gestuurd worden. Dit zal altijd in overleg met u als ouder(s) /verzorger(s) zijn. We houden als school de plicht die kinderen op te vangen die thuis geen opvang hebben. Zij zullen dan opgevangen worden in een andere groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt op basis van de ontvangen bekostiging van het ministerie van OCW door werknemers van het bestuursbureau van Stichting OVO berekend wat de totale formatie voor het basisonderwijs van Stichting OVO is. Vervolgens wordt, op grond van leerlingaantallen en diverse andere factoren, door de algemeen directeur, in overleg met de directeuren, formatie toegekend aan de individuele scholen. Dit wordt verwerkt in een bestuursformatieplan, dat ter instemming aan de GMR wordt voorgelegd. Zodra ook duidelijk is welke personeelsleden op onze school (gaan) werken, wordt er een groepsverdeling voor het volgend schooljaar gemaakt. Daarbij wordt in ieder geval een tweetal uitgangspunten gehanteerd: het aantal leerkrachten dat aan een groep lesgeeft en een goede verdeling van de leerlingen over de groepen.

Dit schooljaar bestaat ons onderwijsteam uit 39 medewerkers, waaronder een administratief medewerkster, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, twee conciërges en een beheerder. 

Gezamenlijk staat ons team garant voor kwalitatief goed en uitdagend onderwijs.

Vrijwel alle groepen hebben twee groepsleerkrachten. Beiden zijn verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt voor zich dat zij elkaar op de hoogte houden van de zaken die spelen in de klas.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Leren met behulp van thema's

In de kleutergroepen werken we met thema’s.
Deze thema’s worden in het begin van het schooljaar met de pedagogisch medewerksters en kleuterleerkrachten vastgesteld.

Niet alleen de cognitieve aspecten komen aan bod. Ook de creatieve, muzikale, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen binnen deze methode aandacht. Om er voor te zorgen dat alle kinderen hetzelfde aanbod krijgen, werken we met “De leerlijnen voor het Jonge Kind” van ParnasSys in combinatie met het beredeneerd aanbod. De leerlijnen en het beredeneerd aanbod zorgen ervoor dat we wekelijks in alle kleutergroepen aan dezelfde doelen aandacht besteden.

Leren door te spelen
Een kleuter leert door te ontdekken.
Voor een kleuter gebeurt dit vooral tijdens het spelen. Het lijkt ‘gewoon spelen’ maar de leerkrachten bieden, door middel van uitdagende spelsituaties en hoeken de leerlingen een rijke leeromgeving.

In een week worden ook verschillende kringactiviteiten gepland, vaststaat dat 5 kringactiviteiten inspelen op de leerdoelen van taal (beginnende geletterdheid, interactief taalgebruik) en er in een week 3 kringactiviteiten plaatsvinden die aandacht besteden aan de leerdoelen van rekenen (tellen, getalbegrip en meetkunde).


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Toelichting op tabel: invulling leerjaar 3 t/m 8
Leerlingen in de groepen 1 t/m 4 maken 24 onderwijsuren per week.

De groepen 5 t/m 8 maken 26 onderwijsuren in de week.
De opgenomen tabel geeft dus een gedeelte van de invulling van de lesweek weer.

In groep 3 valt onder het vak taal, het aanvankelijk/beginnend leesproces: spelling, taal en lezen.

In de groepen 4 tot en met 8 valt onder het vakgebied lezen, het technisch en begrijpend/studerend lezen.

Werken met Snappet 

Met Snappet verbeteren we de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren en nog meer inspelen op de diversiteit in de groepen. 
Met Snappet werken de leerlingen in groep 4 op een tablet, een soort kleinere iPad.
De groepen 5 tot en met 8 werken met Snappet op een Chromebook.

De lessen van rekenen, taal en spelling worden gemaakt met Snappet. De leerkracht geeft de gewone instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via de tablet of Chromebook. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feedback: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet.

Alle kinderen werken op hun eigen niveau: is een onderdeel nog lastig, dan krijgen ze extra oefening, wordt de lesstof beheerst, dan krijgen ze meer uitdaging en kunnen ze verder werken.De leerkracht volgt alle leerlingen via een eigen tablet en kan dus zien welke kinderen hulp nodig hebben of zelfstandig verder kunnen. Zo kunnen kinderen die meer aan kunnen op hun eigen niveau verder werken. Ook heeft de leerkracht meer tijd voor begeleiding van de kinderen!

Lezen 
In groep 3 krijgen alle kinderen les in het leren lezen. Er wordt gewerkt met de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen en er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het digitale schoolbord (interactief leren). In de groepen 4 t/m 8 wordt er voor het technisch lezen gebruikt gemaakt van de methode Estafette.

We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook veel leesplezier bij te brengen.
Voor het begrijpend lezen wordt vanaf groep 5 gebruik gemaakt van de methode  Grip op lezen en  Nieuwsbegrip.

Schrijven
In de kleutergroepen wordt met behulp van werkbladen een begin gemaakt met voorbereidend schrijven.
Voorbereidend schrijven hangt mede af van de motorische ontwikkeling van het kind. In de groepen 3 t/m 8 wordt er gebruik gemaakt van de methode “Pennenstreken”.
Wanneer kinderen extra oefening nodig hebben, werken we met  Schrijfdans en Schrijven zonder pen.

Wereldoriëntatie.
In de kleutergroepen is wereldoriëntatie geïntegreerd in diverse thema’s.
In de groepen 3 t/m 8 werken we met Blink Wereld geïntegreerd. Deze lesmethode is een totaalmethode gebaseerd op thematisch onderwijs waarin de domeinen aardrijkskunde, burgerschap, geschiedenis, techniek en natuur aan bod komen.
Blink Wereld zet leerlingen aan tot nadenken, en zelf te ervaren en ontdekken, waarbij ook vaardigheden en technieken worden aangeleerd en geoefend.

Engels
In de groepen 1 t/m 6 werken we met de methode Groove Me. In deze methode komen zowel spreekvaardigheid als schriftelijke verwerking aan de orde.
Onze groepen 7 en 8 krijgen iedere week les van een docent Engels vanuit het Fortes Lyceum, om zodoende met de juiste basisvaardigheden te kunnen starten in het voortgezet onderwijs. Deze groepen krijgen les via Cambridge Engels.

Muziek
Voor alle groepen geldt als belangrijkste doel, het plezier hebben in het maken van muziek, het beluisteren van muziek en de beleving van muziek. Op school heeft men de beschikking over de muziekmethode 123ZING! Daarnaast wordt in de methode Groove Me ( Engels ) heel veel gebruik gemaakt van muziek. Teksten van liedjes staan centraal en worden meegezongen.
   
Verkeer
Voor verkeer maken we gebruik van De Jeugd VerkeersKrant van Veilig Verkeer Nederland. In mei wordt het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen in de groepen 7.  

Culturele vorming
Vanuit de gemeente wordt een culturele agenda samengesteld waarvan alle groepen jaarlijks gebruik maken. Voor een deel vinden deze activiteiten buiten school plaats. Voor een deel worden de voorstellingen op school gegeven.
Binnen het Merweplein zijn er twee cultuurcoördinatoren aangesteld, die er voor zorgen dat iedere groep gebruik kan maken van een bepaalde culturele activiteit.

Gymnastiek
Tijdens de hele basisschoolperiode krijgen de leerlingen gymnastiekles. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen minimaal één keer per week gymles van een vakleerkracht. De andere les wordt, indien mogelijk, door de groepsleerkracht gegeven. 

Godsdienstonderwijs/levensbeschouwing
De kinderen uit groep 7 en 8 krijgen regelmatig een les vormingsonderwijs. Aan bod komen de wereldgodsdiensten.

Burgerschap en sociale integratie
De ontwikkelingen in de maatschappij vragen dat scholen actief burgerschap en sociale integratie bevorderen, niet als apart vak, maar als vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs. Veel elementen van actief burgerschap en sociale integratie maken al deel uit van andere vakken. U kunt daarbij denken aan vakken als geschiedenis en wereldoriëntatie. Leerlingen maken daarbij kennis met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten en verkennen zo de eigen identiteit en die van anderen. Als het gaat om waarden en normen, om gedrag, dan komt dat uiteraard ook aan de orde bij de sociaal emotionele ontwikkeling.
We zoomen in op de dagelijkse omgang tussen leerkrachten en leerlingen en leerlingen onderling. En dit natuurlijk in relatie tot de schoolregels die we op onze school hanteren. De leerlingen leren hoofdzakelijk over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, in beeld.
In het desbetreffende document vindt u informatie over onze ondersteuning zowel de inhoud als de omvang, de kwaliteit van deze ondersteuning en de expertise van ons schoolteam.
Het complete schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze site.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven