Jenaplanschool De Kleine Akkers

Burg Philipsenstraat 2 5051 CR Goirle

  • optimaal, voor groot en klein.
  • komen tot hun recht.
  • Schoolfoto van Jenaplanschool De Kleine Akkers

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vanuit stichting Tangent hebben we een vaste vervangingspool voor de langdurige vervangingen of verlof. Daarnaast heeft iedere locatie een vaste invalschil op school aanwezig voor korte vervangingen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Kleine Akkers werkt met Akkers voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Iedere Akker heeft een onderwijsassistent die de Akkers ondersteunt. Binnen de Akkers werken de stamgroepen nauw met elkaar samen waardoor we stamgroepoverstijgend gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten en talenten.

Verder hebben we:

-boeren, oftewel de experts op bepaald vakgebied die zich bezig houden met het beleid, ontwikkeling op school en interventies. 

-leerteams waar onze boeren, hun beleid uitzetten en interventies bespreken. 

-werkgroepen waar onze onderwijsassistenten de feesten en vieringen voorbereiden samen met ouders. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij voldoen aan de onderwijstijden per vakgebied, maar doordat we een Jenaplan school zijn en werken met JEELO zijn deze tijden betekenisvol ingevuld en lopen ze door elkaar heen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij voldoen aan de onderwijstijden per vakgebied, doordat we een Jenaplan school zijn en we werken met JEELO zijn deze tijden betekenisvol ingevuld en lopen ze door elkaar heen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samen duurzaam groeien; groeien doe je samen

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Voorheen was het gebruikelijk dat deze kinderen uit de groep werden gehaald. De Kleine Akkers is er zich van bewust dat kinderen het niet prettig vinden om op bepaalde moment niet onderdeel te zijn van de groep, immers; groeien doe je samen.

Vandaar dat onze ambitie is om de extra ondersteuning zoveel mogelijk binnen de stamgroepen vorm te geven. Het kind komt niet naar ons toe maar wij gaan naar het kind in de stamgroep  (een extra begeleider in de stamgroep). Voor sommige onderdelen blijft RT buiten de groep nog wel gewenst, wij vormen dan groepjes met gelijkgestemden. Het is voor een kind belangrijk dat hij/zij ziet dat hij niet de enige is die ergens begeleiding voor nodig heeft. In een groepje zien ze elkaars aanpak en kunnen ze elkaar helpen of ondersteunen.

Wij gaan uit van geven en nemen. Kinderen worden gevraagd mee na te denken naar het vormgeven van het leerproces. Omdat wij werken met 3-jarige stamgroepen kunnen kinderen instructie krijgen in een ander leerjaar om zo beter aan te sluiten bij het specifieke ontwikkelingsniveau. Ze zijn op dat moment gewoon onderdeel van de eigen groep. Omdat wij, het onderdeel zijn van een groep, hoog in het vaandel hebben investeren wij onze ondersteuningsgelden in zaken zoals deelname aan voorzieningen vanuit SWV Plein013 (bv Intermezzo, Kansrijk) en voor extra begeleiders in de groep en/of RT.   

Ontwikkelkansen optimaal benutten; eerst relatie dan prestatie   

De Kleine Akkers is er van overtuigd dat een kind eerst goed in zijn of haar vel moet zitten voordat het toe komt aan groei. Daarom zetten wij aan de voorkant extra in op de relatie met het kind en de stamgroep (groepsvorming, sociaal emotionele ontwikkeling). Daarna komt de ontwikkeling sneller en beter op gang. Wanneer deze basis goed is, kunnen we met het kind samen gaan werken aan de prestatie. We monitoren zowel de relatie als de prestatie.  

Kwaliteiten inzetten waar ze tot hun recht komen; ontdekken wie je bent

Het gaat er niet om wat je niet kan, maar waar je wel goed in bent. Dat is de sleutel voor groei. Daarom zetten we ook door middel van de Jenaplan essenties in op de kwaliteiten van ieder binnen de Kleine Akkers. We praten binnen de Kleine Akkers niet over zorg, maar over ontwikkeling. Ieder kind heeft  zijn eigen weg te bewandelen, door de vele leerkuilen heen. En als het kind weet waar het goed in is dan kan dat de pikhouweel zijn om uit de kuil te komen. Een kind mag op de Kleine Akkers een eigen weg bewandelen. Het kan soms zijn dat we een andere route voor een kind uitstippelen (een ontwikkelingsperspectief) of samen op zoek moeten naar een nieuwe koers (bv overstap naar speciaal basisonderwijs). Een kind kan juist ook zijn weg makkelijk bewandelen.      

Binnen het team gaan wij ook uit van waar je goed in bent. We werken met specialisten, zodat we zoveel mogelijk expertise in huis hebben. We hebben een taal/leesspecialist, een coördinator sociale veiligheid en een gedragsspecialist. Onze kracht zit in de samenwerking met externe instanties. Zij vormen een wezenlijk onderdeel binnen onze organisatie en zij helpen ons, ouders en kinderen om zich breed te kunnen ontwikkelen.

AMBITIES EXTRA ONDERSTEUNING

Ø  Het bieden van de extra ondersteuning (zoveel mogelijk) binnen de eigen groep

Ø  Expertise uitbreiden en aanvullen mbt sociaal emotioneel welbevinden en gedrag à Welbevinden is de basis van leren.

Ø  Leerkrachten vergroten de kennis mbt het werken aan ontwikkelingslijnen (van OPP tot aanbod voor begaafde leerlingen); kinderen mogen een eigen weg bewandelen.

Ø  Kinderen actief betrekken bij hun ontwikkeling (kind gesprekken, werken met portofolio)

Ø  Het inzetten van interne expertise, maar tevens tijdig externe ondersteuning aanvragen bij stagnatie in de ontwikkeling van kinderen (actieve rol van het ondersteuningsteam).

Ø  Realisatie van een vangnet waarop groepsleerkrachten kunnen terugvallen wanneer zij vastlopen bij de begeleiding van een leerling en zij acute ondersteuning nodig hebben.

Ø  Het vergroten van de expertise op het gebied van vroegsignalering (onderbouw) d.m.v. interne besprekingen en data-analyse, inzetten registratie en observatiesysteem.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven