Jenaplanschool De Kleine Akkers

Burg Philipsenstraat 2 5051 CR Goirle

  • optimaal, voor groot en klein.
  • komen tot hun recht.
  • Schoolfoto van Jenaplanschool De Kleine Akkers

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij kiezen er als school voor om ons advies aan de leerlingen m.b.t. het voortgezet onderwijs altijd uit te brengen voordat de leerlingen de IEP eindtoets gemaakt hebben. Wij baseren ons advies op de gehele schoolcarrière en nemen daarin alle aspecten van de ontwikkeling van de leerling mee. Hierdoor is het advies voor het vervolgonderwijs niet afhankelijk van een eventuele goede of minder goede eindtoets.

Doordat er op onze school maar kleine groepen leerlingen tegelijk de school verlaten en individuele resultaten dus veel invloed hebben op het schoolgemiddelde, kunnen de Cito eindtoets resultaten per schooljaar sterk van elkaar verschillen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden door methodetoetsen en CITO toetsen vanaf groep 3 gemonitord. Deze opbrengsten worden geëvalueerd door de boeren die in dit vakgebied expert zijn. Daarna wordt het besproken met het team de ontwikkelcoach zorgt ervoor dat er schoolbreed een analyse wordt gemaakt en besproken. Vanuit deze analyse volgen er interventies per vakgebied voor de komende ontwikkelperiode. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In mei 2013 heeft de onderwijsinspectie in het kader van het reguliere 4-jaarlijkse toezicht onze school bezocht. Het volledige rapport is op de site van de onderwijsinspectie terug te vinden.

In maart 2019 is de onderwijsinspectie op bezoek geweest voor een themaonderzoek. Dit ging over extra ondersteunig bieden en passend onderwijs. Er zit geen beoordeling meer aanvast maar wel een positief verslag en feedback. De school komt daardoor niet in aanmerking voor een vervolg bezoek door de inspectie. 

Terug naar boven