RK Basisschool de Regenboog

Grobbendonckpark 43 5051 KR Goirle

  • Schoolfoto van RK Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van RK Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van RK Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van RK Basisschool de Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Afgezet tegen vergelijkbare scholen, presteren onze leerlingen in overeenstemming met de te verwachte score.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee maal per jaar worden de Cito-uitslagen geanalyseerd door de leerkrachten en ook door de intern begeleiders. Deze analyse wordt met het gehele team besproken, met als doel om samen naar ons onderwijs te kijken. 

Daarnaast evalueren de leerkrachten door middel van de evaluatie van leeruniek hoe de opbrengsten zijn geweest. Dit wordt per instructieniveau geëvalueerd en indien nodig op leerling niveau.

In 2023 heeft het team zich verdiept in het schrijven van onderwijsplannen via Leeruniek. Per vakgebied is omschreven hoe we de doelen behalen. Iedere leerkracht kijkt vervolgens welke uitzonderingen gemaakt moeten worden, zodat het onderwijsplan passend is voor de eigen groep. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wanneer uw kind in groep 8 zit, krijgt uw kind een schooladvies. Dit advies wordt samengesteld door de leerkracht(en), de directie en de intern begeleider en in een gesprek toegelicht.  Daarna stelt de leerkracht van groep 8 een dossier op voor de middelbare school. Dit dossier kunt u als ouder inzien, waarna eventuele aanpassingen kunnen worden gedaan. U dient zelf uw kind in te schrijven bij een middelbare school naar keuze. De middelbare school zorgt voor een warme overdracht in samenspraak met de basisschool. In het begin van het schooljaar wordt er een ouderavond georganiseerd waarbij de leerkracht van groep 8 meer informatie geeft over dit proces.  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. 

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Vanuit de Kanjertraining leren we wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • veiligheid
  • wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie waardeert het onderwijs op onze school als voldoende. De sfeer op school en de inspanningen m.b.t. het didactisch handelen en coöperatief leren worden hierbij expliciet genoemd. Het inspectierapport heeft geleid tot verbetertrajecten op het gebied van leerlingenzorg en opbrengstgericht werken.

Terug naar boven