Basisschool Prinses Ireneschool

Kamperfoeliestraat 63 4461 NK Goes

voor een veilig gevoel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Kinderen uit groep 8 maken in de maand april de verplichte  eindtoets. We hebben daar binnen ons bestuur afspraken over gemaakt. Wij willen graag een duidelijk en breed beeld krijgen van onze leerlingen. We hanteren daarbij de IEP-eindtoets. Dit onderzoek brengt, naast schoolvorderingen en intelligentie, ook de persoonlijkheid van ieder kind in beeld. Bij het analyseren van de afwijkingsscore stellen we ons onder andere de volgende vragen:

  • Halen we uit de kinderen wat erin zit?
  • Wat hebben kinderen nodig om tot maximale ontwikkeling te komen?
  • Welke aanpassingen moeten wij maken in ons onderwijs aan de kinderen?

We willen op die manier kritisch blijven op de kwaliteit van het geleverde onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken de resultaten van de m-toetsen en van de e-toetsen van het IEP-lovs op twee verschillende manieren:

- om de ontwikkeling van kinderen in beeld te hebben (is er vaardigheidsgroei)

- om de kwaliteit van het onderwijsproces te monitoren (afwijkingen per vakgebied of per groep)

De acties die voortvloeien uit de analyse van deze toetsen worden opgenomen in de periodeplannen. In een periodeplan wordt per vakgebied (rekenen, lezen, taal) beschreven welke doelen in een vastgestelde periode worden nagestreefd, met welke specifieke onderwijsbehoeften daarbij rekening gehouden moet worden en welke accenten worden gelegd.  We verdelen het schooljaar in 5 perioden. Aan het eind van iedere periode vinden de groepsbesprekingen plaats tussen leerkracht en intern begeleider. Tijdens de bespreking wordt het periodeplan geëvalueerd en wordt een nieuw periodeplan opgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociaal emotionele ontwikkeling vormt de basis om je optimaal te ontwikkelen en tot leren te komen. We volgen daarom de sociaal emotionele  ontwikkeling van de kinderen vanaf de start. We richten ons daarbij op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.  We gebruiken daarbij verschillende gespreksvormen en duidelijk afspraken en bieden kinderen veel structuur.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Samenwerken
  • Positieve benadering

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Uit het inspectierapport:

"De Prinses Ireneschool heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs".

In november 2018 is de kwaliteit op de Prinses Ireneschool beoordeeld door een interne audit commissie.   Alle  gehanteerde indicatoren  worden als goed beoordeeld. Het audit rapport kunt u lezen door het bestand in de bijlage te openen. 

Uit het auditrapport:

"De kernwaarden van de school zijn Veiligheid, Bloei, Creativiteit en Plezier. Voor de auditoren waren deze waarden tijdens het schoolbezoek duidelijk zichtbaar! Het pedagogisch klimaat op de school voelt goed. Op het plein en in de gangen gaat het er in een gemoedelijke sfeer aan toe. Het auditteam voelde zich welkom en is ontvangen door een hoog betrokken schoolteam met gemotiveerde professionals. Bij de start van de schooldag zijn er veel ouders die in de school komen. Dit is niet alleen beperkt tot ouders in de onderbouw, ook bovenbouw-ouders gaan nog mee de groepen in. Dit is een bewuste keuze van het team. Het team, ook de directeur en de ib-er zijn zichtbaar, goed benaderbaar, open en transparant."

In oktober 2020 is de school onderdeel geweest van een themaonderzoek van de inspectie. Conclusie na dit onderzoek was dat er geen aanwijzingen zijn dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.  Opnieuw een mooi resultaat. 

Terug naar boven