Basisschool Prinses Ireneschool

Kamperfoeliestraat 63 4461 NK Goes

voor een veilig gevoel

Het team

Toelichting van de school

De leeftijdsverdeling van medewerkers op de prinses Ireneschool is heel gelijkmatig verdeeld. Er is weinig verloop onder de medewerkers. In het tevredenheidsonderzoek van maart 2021 geven alle medewerkers aan met plezier op deze school te werken. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In het geval van ziekte- of buitengewoon verlof van leerkrachten, kunnen we een beroep doen op de regionale invalpoule TCOZ. (Transfer Centrum Onderwijs Zeeland). 

In veel gevallen wordt onze aanvraag voor vervanging gehonoreerd. Als dit niet het geval is dan is de eerste optie het verdelen van leerlingen over de andere groepen. We hebben daarvoor een noodplan vervanging. Soms is dat ook geen mogelijkheid. Dan worden de kinderen naar huis gestuurd. Wanneer kinderen niet thuis terecht kunnen, wordt er op school opvang geregeld. Deze kinderen komen dan in één van de andere klassen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school werkt met een continurooster volgens het vijf-gelijke-dagen model. De school heeft 8 groepen. Deze zijn verdeeld volgens het leerstofjaarklassensysteem (leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd). De groepen 1/2 zijn combinatiegroepen net als groep 7/8.  De andere groepen zijn enkele groepen.

Kinderen die extra uitdaging nodig hebben krijgen daarvoor een aanbod deels in de groep  en deels buiten de groep. We werken daarbij met de leerlijnen uit Levelwerk,  aangevuld met eigen projecten waarbij deze  kinderen vooral  leren leren.

Er werken bij voorkeur maximaal twee leerkrachten in één groep.  Er werken in 5 van de 8 groepen parttimers, in de andere 3 groepen werken full time leerkrachten. Er is weinig verloop onder de leerkrachten

Er werken ook drie onderwijsassistenten op school. Zij ondersteunen zowel in als buiten de groep.  Er werken 2 intern begeleiders op school. In totaal zijn zij 3 dagen aanwezig. (ma mo, di mi, wo en do)

De directeur is in principe alle dagen op school. 

Enkele ochtenden per jaar organiseren we groepsdoorbroken activiteiten tijdens de zgn. creaochtend. Kinderen uit verschillende groepen werken samen aan een creatieve opdracht passend bij het thema van bijv. de kinderboekenweek en schoolproject.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel omschrijven we hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Voor onze school geldt, dat zij de basisondersteuning kan bieden zoals is afgesproken binnen het samenwerkingsverband waartoe de school behoort.  Er is extra expertise op het gebied van begeleiding van kinderen met dyslexie en van kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Ieder kind is echter uniek, dus zullen we altijd per kind nagaan welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften een kind heeft en of wij daar aan kunnen voldoen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken nauw samen met de kinderopvangorganisaties in de buurt. Er wordt 4 keer per jaar een VVE overleg georganiseerd waarbij leerkrachten en pedagogisch medewerkers de werkwijze met elkaar afstemmen. Tevens is er een 'warme overdracht' tussen kinderopvang en kleutergroep. De pedagogisch medewerker informeert de leerkracht over de ontwikkeling van  kinderen die van de peuterspeelzaal naar de basisschool gaan als ze 4 jaar worden. 

Daarnaast stemmen we in de school het aanbod beredeneerd af op de ontwikkellijnen van het jonge kind. Op deze wijze is er passende aandacht voor alle kinderen. 

Terug naar boven